U3:6-7


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Häsze fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Norr Rome 3 skattehemman, alla tilhopa 112 1/8  spänsäde.
      Uthi det första hemmanet som eliest kallass
      Up i byn, äga desse efterskrifne och ähr dess
      åker enskijlt för sigh sielf belägen, men uti
      ängerne äger hele byn i thegeskifte huar om
      andra som efterfölier, alla tilhope,                54 1/2  span.
A.  Utsäde det ena åhret alla tilhopa,                 28 3/4  tunnor.
B.  Det andra åhret,                                          20 1/4  tunnor.
C.  Noch en åker til samma åhwägh1,                6 5/8  tunnor.

      Specialis explicatio.

1.   Anders Markuson i Norr Rome äger uti
      förbemelte hemman,                                   11  spansäde
A.  Utsäde det ena åhret,                                   6 1/4  tunnor.
B.  Det andra åhret,                                           5 7/8  tunnor.
D.  Höö uti Romssängan,                                   4  lass.
G.  Höö uti Hackemyran, afritat folio 10,            2  lass.
F.  Höö uti Össmyran, afrijtat folio 7,                 3  lass.
      Höö af Lindbergzängan, afrijtat på Hässe chartat
      finss folio 18 med 100 noterat,                    3  lass.
      Höö af en ängesstäppa, afrijtat folio 8 och
      kallass Hedegerdet med P noterat,              2  lass.
      Åkertäppa med R noterat, afrijtat folio 8,    1  tunna.
      Höö uthi husstompterna med A noterat,      2  lass.
      Höö uti en ängesstäppa, afrijtat folio 8 med Q
      noterat,                                                       2  lass.

2.   Jöran Erickzon ibidem, äger och uti sam-
      ma hemman,                                                6 3/8  span.
A.  Utsäde det ena åhret,                                   3 1/2  tunna.
B.  Det andra åhret,                                           3 1/4  tunna.
D.  Höö uthi Romssängen,                                  2  lass.
G.  Höö uti Hackemyran, afrijtat folio 10,           3  lass

F.  Höö uti Walborgzängan, afrijtat folio 11,       2  lass.
H.  Höö uthi Hedegerdet, afrijtat folio 8,            2  lass.
E.  Åker uthi Alderstäppan med E,                     3/8  tunnor.
      Höö uti samma täppa,                                  1/2  lass.
I.   Höö uti Lille Siggebäckan,                            3  lass.
K.  Höö uti Öfuer Siggebeckan,                         2  lass.
      Åker der sammestädess,                              5/8  tunnor. 
      Höö uti en ängesstäppa, afrijtat folio 9 noterat med P
      til,                                                                3  lass.
      Ängesstäppa med Q noterat, afrijtat folio 9,  2  lass.

3.  Johan Hanson ibidem, äger uti
      förbemelte hemmen,                                      4 1/8  span..
A.  Utsäde det ena åhret,                                    2 1/8  tunna.
B.  Det andra åhret,                                            2  tunnor.
      Höö uti Romssängan,                                    1 1/2  lass.
G.  Höö uti Heckemyran2, afrijtat folio 10,           2  lass.


      Notarum explicatio.

      Höö uti en ängesstäppa med L note-
      rat,                                                                2  lass.
M.  Höö uthi en ängh, kallass Sarfuet,
      afrijtat folio 11,                                              1  lass.
N.  Höö uthi en angesstäppa3, afrijtat
      folio      8,                                                     1  lass.

4.  Mass Jöranson ibidem, äger
      och uti förbemälte hemman,                          12 1/8  span.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                    6 1/4  tunnor.
B.  Det andra åhret,                                             5 7/8  tunnor.
D.  Höö uthi Romssängan,                                   5  lass.
G.  Höö uti Hackemyran, afrijtat
      folio 10,                                                        3  lass.
I.   Höö uthi Lille Siggebeckan,                            4  lass.
      Åker der sammestädess,                                3/16  tunnor.
      Höö uthi en skarp hårdwals
      ängh, kallass Lissleängan, afrijtat
      folio 11 och ähr med O noterat,                    3 lass.
D.  Höö uthi en täppa, kallass Häst-
      hagan, afrijtat och specificerat folio 6,           2 lass.
      Åker uti samma täppa,                                  5/8  tunnor.
K.  Höö uti Öffuer Siggebäckan,                         2  lass.
      Höö uti husstomptan med D note-
      rat,                                                               2  lass.

5.   Johan Larson ibidem, äger
      uthi samma hemman,                                     6 3/8  spän.
A.  Utsäde det ena åhret,                                    3 1/2  tunnor.
B.  Det andra åhret,                                            3 1/4  tunnor.
D.  Höö uti Romssängan,                                    2 1/2  lass.


      Notarum explicatio.

G.  Höö uti Hackemyran, fins folio 10,               2 lass.
      Höö uti Österängan, afrijtat och specifice-
      rat folio   5 och ähr noterat medh
      rött Ö,                                                        2  lass.
      Åkerwret med Q noterat, afrijtat folio 8
      till,                                                             3/4  tunnor.
      Höö uti en hårdwalzängh med R noterat,    3  lass.
      Höö uthi Skarpenässet, afrijtat folio 11
      och ähr noterat med E,                              3  lass.

6.   Vnge Oloff Hanson ibidem, äger forbemälte4 hem-
      man,                                                          7 1/8  spansäde.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                3 3/4  tunnor.
B.  Det andra åhret,                                          3 1/2  tunnor.
D.  Höö uti Romssängan,                                  2  lass.
G.  Höö uti Hackemyran, afrijtat folio 10 
      til,                                                              2  lass.
      Höö uti Skarpenässet, afrijtat folio 11
      och ähr med N noterat,                              1  lass.
      Höö uthi en skarp hårdwalsängh,
      kallass Hästehagen med F noterat, afrijtat
      och specificerat folio 7,                             3  lass.
E.  Åker uthi Aldertäppan,                               15/32  tunnor.
      Höö uthi Degerängan, afrijtat på Hässe
      chartat folio 17 och ähr med L,                  1 lass.
      Höö uthi Geetsueden och på Hässe chartat
      afrijtat folio 14 noterat med D,                  1  lass.

      Gamle Oloff Hanson ibidhem, äger uthi
      förbemälte hemman,                                 7 1/8  span.
A.  Utsäde det ena åhret,                                3 3/4  tunnor.
B.  Det andra åhret,                                        3 1/2  tunnor.
D.  Höö uti Romssängan,                                2  lass.
G.  Höö uthi Hackemyran, afrijtat folio 10,      2 lass.
      Höö uthi Hästehagen tilhoopa med Unge Olof
      Hanson och ähr med F noterat,                3  lass.
      Höö uthi Hoolängan, afrijtat folio 16
      och ähr med I noterat,                              1/2  lass.
      Höö uthi Hagetompt på Hässe chartat,
      afrijtat folio 14 och med F note-
      rat,                                                           1/2  lass.
E.  Åker uti Aldertäppan ,                               7/16  tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                             3/4  lass.

      En ängessfiell af Hästehagen med
      NB noterat som de i Bergh i Hässe fierdingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
huilket finss folio 2, hafua lagligen
      wunnet ifrån Når Rome och kommer
      dem alla til i Bergh. Höö af samma ängz
      fiell til,                                                       4  lass.


(Baksidan:)

      Notarum

             Generalis.

      Desse efterskrifne boo uti Mil-
      lan hemmanet alla tilhopa,                          32 1/8 span.
D.  Utsäde det ena åhret alla tilho-
      pa,                                                            17 1/2 tunna.
E.  Det andra åhret alla tilhopa,                         5 7/8 tunnor.
F.  Noch en åker til samma åhrwägh,
      och innehåller,                                            5 7/8 tunnor.
G.  Höö uthi täckten alla tilhopa,                      36 lass.
      Åker uthi samma täckt,                              2 5/8 tunnor.

      Specialis.

8.  Erick Jöranson i Norr Rome äger
      uthi dhetta Millan hemmanet,                      9 1/8 spann.
D.  Utsäde det ena åhret,                                 4 27/32 tunnor.
E.  Det andra åhret,                                         3 1/4 tunnor.
G.  Höö uthi täckten,                                       12 lass.
      Åker uti samma täckt,                                7/8 tunnor.
D.  Höö uthi Romss ängan,                               3 lass.
F.  Höö uti Össmyran,                                      1/2 lass.
      Höö uthi Hästehagetäppan  med H noterat,
      afrijtat folio 7,                                             2 lass.
      Höö uti Hyttetäckten på Hässe chartat,
      afrijtat folio 14,                                           1 lass.
      Och ähr samma Hyttetäckten med N noterat.
      Höö uthi Getsueden, afrijtat folio 14,
      ähr medh rött D noterat,                             1 lass.
      Höö uthi Södher ängan och på Hässe
      chartat afrijtat med C noterat folio 14,         1/2 lass.

      Larss Anderson i Hässe, finss de-
      criberat på Hässe chartat nummero 13 och folio 14 och äger
      uthi forbemälte4 hemman,                            4 3/8 span.
D.  Utsäde det ena åhret,                                   2 1/2 tunnor.
E.  Det andra åhret,                                           1 11/16 tunnor.
      Men sin ängh til denne åkeren äger han
      dher hemme i Hässe, förbemälte Larss Anderson
      fins folio 14 med nummero 13.

9.  Månss Ericksson i Rome äger och uthi
      förbemälte Millam5 hemmanet,                    12 3/8 span.
D.  Utsäde det ena åhret,                                    6 21/32 tunnor.
E.  Det andra åhret,                                            4 1/2 tunnor.
G.  Höö uthi täckten,                                          16 lass.
      Åker uthi samma täckt,                                 1 3/16 tunnor.
D.  Höö uthi Romss ängan,                                 2 lass.
F.  Höö uthi Össmyren,                                      2 lass.

10. Hanss Oloffzon ibidem, äger och
      uthi forbemälte4 hemman,                             6 1/4 span.
D.  Utsäde det ena åhret,                                    3 3/8 tunnor.
E.  Det andra åhret,                                            2 5/16 tunnor.
G.  Höö uti täckten,                                            8 lass.
      Åker uthi samma täckt,                                 9/16 tunnor.
D.  Höö uthi Rommss ängan,                              2 lass.
F.  Höö uthi Össmyran,                                      1 lass.
      Åkerwret med R noterat, afrijtat folio 8
      til,                                                                1 tunna.


      Explicatio.

      Desse efterskrifne boo neder i
      byn alla tilhopa,                                            26 2/8 span.
H.  Utsäde det ena åhret alla tilho-
      pa,                                                               15 3/4 tunnor.
I.   Det andra åhret,                                            14 11/16 tunnor.

              Specialis explicatio.

11.  Johan Ericksson i Norr Rome, äger uti
      detta förbemälte hemman,                            9 1/8 span.
H.  Utsäde det ena åhret,                                    5 1/2 tunnor.
I.   Det andra åhret,                                            5 1/16 tunnor.
D.  Höö uthi Romss ängan,                                 4 lass.
G.  Höö uthi Heckemyran, afrijtat folio 10,       3 lass.
L.  Höö uthi Broo ängan, afrijtat folio 11,           1 lass.
K.  Höö uti Öfuer Siggebäcken,                         4 lass.
S.  Höö uthi Hästehagen,                                    2 lass.
T.  Åker uti Hädetäppan6,                                  1 1/16 tunnor.
      Höö uti samma täppa,                                  1/2 lass.
      Höö uti husstomptan med U noterat,           1 1/2 lass.
      Höö uti gerdesslinderna,                               2 lass.

12. Erick Meckelsson ibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman,                             9 1/8 spän.
H.  Utsäde dhet ena åhret,                                 5 1/2 tunnor.
I.   Dhet andra åhret,                                         5 1/16 tunnor.
D.  Höö uthi Romssängen,                                 4 lass.
      Höö uthi Hackemyran, afrijtat folio 10
      och ähr med G noterat,                               3 lass.
      Höö uthi Brooängan med H noterat, afrijtat
      folio 11,                                                      1/2 lass.
K.  Höö uthi Öffuer Siggebackan,                      4 lass.
      Höö uti Hästehagen med S noterat,             2 lass.
      Åker uthi Hedetäppan med T note-
      rat,                                                             1 1/16 tunnor.
      Höö uti samma täppa,                                 1/2 lass.
     
Höö uti husstomptan med U noterat,          1 1/2 lass.
      Höö uti gerdzlinderna,                                 2 lass.
      Höö uthi Hedetäppan med rött C noterat, afrijtat
      folio 6,                                                        1 lass.

13. Matz Jonson ibidem, äger uti
      förbemälte hemman,                                    8 span.
H.  Utsäde det ena åhret,                                   4 3/4 tunnor.
I.   Det andra åhret,                                           4 7/16 tunnor.
D.  Höö uti Romssängan,                                   2 lass.
      Höö uti Hästehagan med S noterat,             1 lass.
      Höö uti Lille Siggebeckan med I note-
      rat,                                                              1 lass.
      Åker uthi Hedetäppan med N
      noterat, afrijtat folio 6,                                 1 7/8 tunna.
      Höö uti husstomptan med U noterat,            1 lass.
      Höö uti gerdzlinderna,                                  1 lass.
      Till dhetta hemmanet ähr en häste-
      hage ful med skogh och sten och ähr
      med NB noterat.
      Til denne förbemälte by ähr skogh til
      wed och gerdzle litet. Mulebete
      och litet. Fiskewantn7                                    0.
      Matz Jonson i Norr Rome äger och en
      ängesstäppa, afrijtat folio 8 noterat med O,  1 lass.


      Notarum.

      Söder Rome ähr 3 skatte-
      hemman, alla tilhopa                                    38 tunnor7.

K.  Utsäde dhet ena åhret,                                39
16
/11 tunnor.
L.  Det andra åhret alla tilhopa,                         30 3/4 tunnor.
            Specialis.
      Desse efterskrifne boo på Wester he-
      manet och ligga alla 3 hemmanen til
      hopa i tegeskifte huar om andra.

14.  Jon Matzon i Söder Rome äger
      uti Wester hemmanet,                                   8 span.
K.  Utsäde dhet ena åhret,                                  4 1/8 tunnor.
L.  Det andra åhret,                                            3 11/32 tunnor.
D.  Höö uti Romss ängan,                                   3 lass.
      Höö uti Hackemyran, afrijtat folio 10
      och ähr med G noterat,                                3 lass.
      Höö uti Nässängan med O noterat, afrijtat
      folio 8,                                                         3 lass.
      Höö uthi en ängztäppa med O och X note-
      rat, afrijtat folio 7,                                         1 lass.
      Höö uthi Hedetäppan med U noterat, afrijtat
      folio 8,                                                         2 lass.
      Höö uti husstomptan med O noterat,           1/2 lass.
      Åker i samma tompt,                                   3/32 tunnor.
      Höö uti gerdzlinderna,                                 1/4 lass.

15,  Jönss Larson ibidem, äger och uti
      förbemälte hemmam9,                                 8 7/8 span.
K.  Utsäde det ena åhret,                                   5 5/8 tunnor.
L.  Det andra åhret,                                           3 tunnor.
D.  Höö uti Romssängan,                                   4 lass.
G.  Höö uti Hackemyran, afrijtat folio 10
      til,                                                               2 lass.
      Höö uti Jacobz täppan med W noterat,
      afrijtat folio 7,                                             2 las.
      Höö uthi Söder Zelenäss tilhopa mz
      Johan Oloffzon, finss folio 26 med
      nummero 5,                                               8 lass.
      Höö uthi husstomptan med P och Q noterat1/2 lass.

16.  Matz Oloffzon ibidem, äger och
      uti förbemälte hemman,                               8 3/4 span.
K.  Utsäde det ena åhret,                                  4 5/8 tunnor.
L.  Det andra åhret,                                           3 11/16 tunnor.
      Höö uti Romssängan,                                  4 lass.
      Höö uti Heckemyran, afrijtat fo-
      lio 10 och ähr med G noterat,                     3 lass.
      Denne förbemälte Matz Oloffson äger mäst
      sin ängh i Södher Selenäss, fins afrij-
      tat folio 26.
      Höö uti husstomptan med P och Q not-
      rat,                                                              1/2 lass.

      Desse efterskrifne boo på Millan
      hemanet.
17.  Meckel Knutzon äger uthi det-
                                                   ta


      Explicatio.

      ta förbemälte hemmanet,                             2 1/8 span.
K.  Utsäde det ena åhret,                                   1 1/8 tunna.
L.  Det andra åhret,                                           29/32 tunnor.
D.  Höö uti Romssängan,                                   1 lass.
      Höö uti Hackemyran, afrijtat folio 10
      och ähr med G noterat,                               1 lass.
      Höö uti Nässängen med R noterat, afrijtat
      folio 9,                                                         3 lass.
      Åkertäppa med RX noterat, afrijtat folio 7
      til,                                                                3/8 tunnor.
      Åker wret med X noterat, folio 6,                1/8 tunna.
      Höö i samma wret,                                       1/2 lass.

18.  Anderss Erickzon ibidem, äger,                  7 1/8 span.
K.   Utsäde det ena åhret,                                 3 3/4 tunnor.
L.  Det andra åhret,                                          2 15/16 tunnor.
      Höö uti Romssängan,                                  2 lass.
      Höö uti Lybekzängan med Y noterat,          1 lass.
      Höö uti Kiellesueden med Z noterat,           2 lass.
      Höö uti Långsiötäppan med Å noterat, afrijtat
      folio 8,                                                         1 lass.
Ä.  Höö uti Giösstäppan, afrijtat folio 8,              2 lass.
      Åkertäppa med Ö noterat, afrijtat folio 6
      til,                                                                3/8 tunna.
      Höö uti en husstompt med S noterat,           2 lass.

19.  Jöran Pederson ibidem, äger och
      uti förbemälte hemman,                               8 span.
K.  Utsäde dhet ena åhret,                                 4 1/8 tunnor.
L.  Det andra åhret,                                           3 9/32 tunnor.
D.  Höö uti Romssängan,                                   2 lass.
      Höö uti Kiellesueden med Z note-
      rat, afrijtat folio 7,                                        2 lass.
      Höö uthi Lybeckzängan med Y note-
      rat, afrijtat folio 7,                                        1 lass.
      Åkertäppa i samma ängh belägen med Y not-
      rat, fins folio 7,                                            1/4 tunna.
      Höö uti Nässängan, afrijtat folio 9
      och ähr med R noterat,                                1 lass.
      Höö af Söråkerss ängen afrijtat på
      Ytter Suelsio10 chartat folio 34
      och ähr med I noterat,                                 4 lass.
      Åkertäppa med 2 noterat, afrijtat folio
      7,                                                                3/4 tunnor.
      Höö uti samma täppa,                                  1 lass.

20. Oloff Jönson ibidem, äger och
      uti förbemälte hemman,                                5 span.
K.  Utsäde det ena åhret,                                   2 5/8 tunnor.
L.  Det andra åhret,                                           2 1/16 tunnor.
      Höö uthi Hackemyran, afrijtat folio
      10 och ähr med G noterat,                          1 lass.
      Höö uthi Lybekzängan med Y noterat,        3 lass.
      Åkertäppa med T noterat, afrijtat folio 8,    7/8 tunnor.
      Ängesstäppa med W noterat, afrijtat folio 8, 1 lass.
      Höö uti Söråkerss ängen på Ytter
                                                             #

      Notarum explicatio.

#    Suerdsiö chartat i Skiersiöö fierdingen,
      afrijtat folio 34 och ähr med suart I noterat,   8 lass.

21. Anders Hindrikson ibidhem, äger och
      uti förbemälte hemman,                                6 1/8 span.
K.  Utsäde det ena åhret,                                   3 1/4 tunnor.
L.  Dhet andra åhret,                                          2 1/2 tunna.
G.  Höö uthi Romssängan,                                  1/2 lass. 
      Höö uthi Lybeckzängan med Y noterat,       1 lass.
      Höö uthi Kielsuedeen med Z noterat,           2 lass.
R.  Höö uthi Nässängan, afrijtat folio 9
      til,                                                                1/2 lass.

      Desse efterskrifne boo på Öster hem-
      manet.
22. Hanss Jacobzon ibidem, äger uthi
      dhetta förbemälte hemman,                          7 3/8 span.
K.  Utsäde dhet ena åhret,                                 3 7/8 tunnor.

L.  Det andra åhret,                                           3 1/16 tunnor.
D.  Höö uti Romssängan,                                   4 lass.
      Höö uthi Hackemyran, afrijtat folio 10
      och ähr medh G noterat,                             4 lass.
      Höö uti Jacobz täppan med W noterat,       3 lass.
      Höö uthi en ängztäppa med O och X noterat,  1 lass.

23. Matz Anderson ibidem, äger uthi
      förbemälte hemman,                                    12 1/8 span.
D+. Höö uti Romssängan                                    4 lass.
      Höö uti Hackemyran, afrijtat folio 10
      och ähr med G noterat,                                4 lass.
      Höö uti Jacobz täppan med W noterat,        1 lass.
      Åker uti samma täppa,                                 1 3/8 tunnor.
      Höö uthi 2 tompt med 3 noterat,                 3 lass.
      Höö uthi en hårdwalzäng, afrijtat folio
      9 med P noterat,                                         2 lass.
      Denne förbemälte Matz Anderssonn äger mest sin
      ängh uthi Hålm och ähr försåld under Jäsper
      Anderssonss frelse
      och brukass af forbemälte4 Matz Andersson, höö 20 lass.
      Åkertäppa med S noterat, afrijtat folio 7,     1 1/2 tunna.
Kx. Utsäde det ena åhret,                                  6 3/8 tunnor.
L.  Det andra åhret,                                           5 tunnor.


      Desse efterskrifne täpper komma Hässe
      til och ähre specificerade och noterade som efter fölier
      och kallass alla tilhoo11 Skarpenässet.
    
Äng kallass Bråten med Z noterat, fins folio 11, kommer
      Hanss Larsson i Hässe til, fins desciberat
      folio 14 med nummero 28,                         2 lass.
Y.  Höö af en illak skarp hårdwalz ängh,
      kommer Mass Gregnsson12 til i Hässe, finss
      describ