U3:60-61


      Notarum explicatio.

      Bergeby ähr tu hel-
      gerdz skatteheman, både
      tilhopa                                                      10 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                             17 1/4 tunnor.
B.  Dhet andra åhret tilhoopa,                          14 3/4 tunnor.
C.  Höö uti Grufue täppan, alla
      tilhoopa,                                                    8 lass.
D.  Höö uthi Elfue täppan, alla
      tilhopan, afrijtadt folio 26,                          10 lass.

      Specialis.
      Norr hemmanet.
1.   Jöns Nilzon ibidem,
      äger uthi hele byn,                                      2 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                           tunnor.
C.  Höö uthi Grufue täppan,                                 lass.
D.  Höö uthi Elfue täppan,                                    lass.
      Höö uthi en täppa med E noterat,               4 lass.
      Höö uthi en husstompt med
      A noterat,                                                  2 lass.
      Höö uthi gerdz lindherna,                            2 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan,
      afrijtatat folio 62,                                        6 lass.
      Ängesstäppa, finss afrijtat folio 30
      och noterat littera S, höö till                       6 lass.

2.   Jöran Matzon ibidem,
      äger uthi förbemält hemman,                       2 tunnor.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                   tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                           tunnor.
C.  Höö uthi Grufue täppan,                                lass.
D.  Höö uthi Elfuetäppan,                                    lass.
      Åkertäppa med B noterat,                          3/8 tunnor.
      Höö i samma täppa,                                    1/2 lass.
      Höö uthi gerdz lindherna,                            2 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, af-
      rijtat folio 62,                                              6 lass.
      Ängess täpper, afrijtade och speci-
      ficerade folio 30 med O noterat.
      Noch höö af Kielterödz engen folio 64,      2 lass.

3.   Larss Hindrickzon ibidem,
      äger uthi förbemälte hemman,                     2 1/4 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                      tunnor.
B.  Dhet andra ahret1,                                              tunnor.
C.  Höö uthi Grufue ängan,                                      lass.
D.  Höö uthi Elfueteppan,                                        lass.
      Höö uthi ängesstäppa med C
      noterat,                                                      4 lass.
      Höö uti gerdess linderna,                             2 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan,
      afrijtat foio 62,                                            5 lass.
      Ängess täppan, ähre afrijtade och specificerade
      folio 30.

NB.                    Söder hemmanet.
4.   Anderss Pedersson ibidem,
      eger uthi förbemälte by,                              2 1/4 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                     tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                              tunnor.
C.  (Överstruken rad:)
D.  (Överstruken rad:)
      Höö uthi en ängesstäppa med
      D noterat,                                                  4 lass.
      (Överstruken rad:)
      Höö uthi gerdhess lindherna,                       2 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat
      folio 62 ,                                                     4 lass.
      Ängesstepper, afrijtade och specificerade

NB. Denne bonden eger een engh i Skiersiö fierdingen,
noterat medh E folio 36, drager höö 5 lass.
Noch eger denne både åker och engh i Naglareby, huilket finz folio 59.


      specificerade folio                                     30.

      Jöns Larson i Gruby i Morbygge
      fierdingen,, äger och uthi Södher hem-                                Denne Jönz finnez
      manet,                                                        2 tunnor.         boendess folio 59.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                  tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                           tunnor.
      Uthi en ängesstäppa med E
      noterat,                                                      2 lass.
C.  Höö uti Grufue täppan,                                3 lass2.      Skall ståå.
D.  Höö uthi Elfuetäppan,                                  3 lass2.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat
      folio 28,                                                      3 lass.

5.   Anderss Larsson ibidem, äger 
      och uti Södher hemmanet,                          1 1/2 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                  tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                           tunnor.
C.  Höö uthi Grufuetäppan med,                          lass.
D.  Höö uthi Elfuetäppan,                                     lass.
      Höö uthi en ängesstappa3 tillhopa med
      Anderss Person och ähr med D noterat,     2 lass.
      Höö uthi gerdhess lindherna,                       1 1/2 lass.
      Höö uthi gerdhess lindherna,                       1 1/2 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat
      folio 28,                                                      3 lass.
      Till dhenne by ähr en ängh, kallass
      Oxeboo innom Tårssångz råå be-
      lägen och ähr ännu orefuat och omätt.
      Höö af en ängess täppa, afrijtat och
      specificerat folio 30, noterat med R.
      Denne Anders eger och i åker och engh utij
      Naglareby, huilket finz folio 24.

      Solberga ähr tu hem-
      man, bådhe tilhopa,                                     16 tunnor.
G.  Utsädhe dhet ena åhret,                               19 1/2 tunna.
H.  Dhet andra åhret,                                        12 tunnor.
I.   Höö uthi täcchtan med I,                              30 lass.
      Åker uthi samma tächt,                               4 3/8 tunnor.
K.  Höö uti en tääckt , alla tilhopa,                    16 lass.
L.  Höö uthi Kalfuetäppan,                                4 lass.

            Specialis.
1.   Nor hemmanet ähr,                                     8 tunnor.
G.  Utsädhe dhet ena åhret,                               9 3/4 tunnor.
H.  Dhet andra åhret,                                        6 tunnor.
I.   Höö uti tächtan  me                                     15 lass.
      Åker uthi samma tächt,                               2 3/8 tunnor.
K.  Höö uti tächtan medh K noterat,                 8 lass.
L.  Höö uthi Elfuetäppan,                                   2 lass.
M.  Höö uthi en tompt,                                      1 lass.
      Höö uthi Naglarebyängan, afrijtat
      folio 28,                                                      4 lass.
      Een engh till detta hemmanet, afrijtat folio 42 medh
      rödt NB och ähr describerat folio 76, till     2 lass.

2.   Söder hemmanet ähr,                                  8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                               9 3/4 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        6 tunnor.
C.  Höö uthi täcktan,                                        15 lass.
      Åker uti samma täckt,                                 2 3/16 tunnor.
D.  Höö uthi uti tächtan,                                    8 lass.
      Höö uti Elfuetäppan,                                   2 lass.
      Höö uthi en tompt med N noterat,              1 lass.
      Dhenne förbemälte by ähr med sina äger af-
      rijtat folio     .
      Till dhenne by ähr såsom och til Ferge-
      by, ähr skogh och mulebethe lithet.
      Fijskewatn i elfuen. Fergeby lijdher
      stor skada på sin åker af miöl-
      backar4, som åhrligen rinna och falla..
      Ängess täppor finss afrijtat och specificerat fo-
      lio 64 med littera Q noterat.
     

(Rubrik:)
Tuna sochn.

(Karttext:)
Dale elfuen.
Ler iordh.
Ler iordh.
Her möta Naglareby äger.
Ler iord.
Leriordh.
Leriord.
Leriord.
Sandmylla.
Ler iord.
Leriordh.
Sand och lermylla.
Ler och sandmylla.
Här möta Store Haga äger, och her möther Mora ägher.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

__________________
1Fel för åhret.
2Hela raden överstruken.
3Fel för täppa.
4Fel för miälbackar?