U3:65


(Rubrik:)
Morbygge fierdingen.


      Notarum explecatio.

      Åker wrett med G noterat och ähr specificerat
      folio 30,                                                      1/2 tunna.
      Höö uthi samma wrett,                                1 lass.
      Ängess haga med H noterat, specificerat folio 64,  3 las.
      Dessa effterskrifne äga uthi Långe
      hagana en ängh, kallas Hageslätta
      och ehr belägen uthi Nyboo fiärdingen.
      Noterat och specificerat folio 135.
      Nilss Pärson i Store haga, äger
      och uthi samma ängh,                                  lass.
      Hanss Pärson ibidem, äger och
      uthi samma ängh,                                         lass.
      Larss Andersson ibidem, äger och
      uthi samma ängh,                                        lass.
      Hanss Andersson ibidem, äger och
      uthi samma ängh,                                        lass.

2.   Larss Andersson ibidem, äger uthi
      sama hemman,                                            2 tunnor.
A.  Uthsäde dett ena åhret,                               2 11/16 tunnor.
B.  Uthsäde dett andra åhret,                            1 5/8 tunnor.
      Höö uthi Lissleängztepporna med C noterat.
                                                                        2 lass.
      Höö uthi Lissleängen med D noterat,          1 1/4 lass.
      Höö uthi giärdzlinderna med F noterat,       1 1/2 lass.
      Ängesshaga med I noterat, specificerat folio 30,  4 lass.
      Kalffuer haga med I noterat.


      Notarum explicatio.

3.   Hanss Andersson i
      bidhem, äger uthi
      samma förbemälte
      by                                                              1 1/2 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena
      åhret,                                                         2 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        1 1/16 tunna.
      Höö uthi Lilssle ängz
      täpperna med C
      noterate,                                                     1 1/2 lass.
      Höö uthi Lilssle ängan
      med D noterat,                                          1 1/4 lass.
      Höö uthi gerdess lindher-
      na,                                                             1/2 lass.
      Höö af en ängess täppa med K noterat,      4 lass.
      Höö af en annan ängesstäppa med K
      noterat, afrijtat folio 30,                              6 lass.

4.   Hanss Pedersson ibidhem, äger uthi
      förbemälte hemman,                                  2 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                              2 11/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        1 5/8 tunnor.
C.  Höö uthi Lissle ängztäpperna,                      2 lass.
D.  Höö uthi Lissleängan,                                  1 1/4 lass.
      Höö uthi gerdesslinderna med F noterat,     1 1/2 lass.
      Höö af en ängesshage, afrijtat folio 30
      och ähr med M noterat,                             3 lass.
      Kalfuetäppa medh M noterat.

5.   Matz Jönson ibidem, äger uthi förbemälte
      by,                                                             3 tunnor.
      Utsäde dhet ena åhret,                                4 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                        2 1/2 tunna.
C.  Höö uthi Lissle ängztäpperna,                      3 lass.
D.  Höö uthi Lissle ängan,                                 2 1/2 lass.
      Höö uthi gerdess lindherna med F noterat,  2 lass.
      Åker wret med E noterat folio 64,              19/32 tunnor.     
      Höö dher samma städhess,                         4 lass.
      Till thenne by ähr skogh til wed och gerdzle,
      mulebete til nötorftan.
      En Hästehage med N noterat.
      Samme Matz Jönson äger ängess täppa med
      T noterat,                                                  6 lass.


(Karttext:)
Sand iord.
Her möta Mora äger.
Sandmylla.
Sand mylla.
Sand mylla.
Hästehage.
Kalfue hage.
Bethess mark.