U3:68


(Beskrivning, fortsättning från sid 67:)
E.  Höö uthi Wärkängan, afrijtat folio 68,             lass.   
      Höö uthi Fallängan, afrijtat folio 67,                lass.
      Åker wret medh I noterat,                       1/4 tunna.
      Höö i samma wret,                                  1/2 lass.

7.   Oloff Jonson ibidhem, äger                      3 1/4 tunna.
A.  Uthsädhe dhet ena åhret,                         4 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                     3 13/16 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                               4 15/16 lass.
D.  Höö uthi Biurängan, folio 66.
E.  Höö uthi Wärrkängan.
F.  Höö uthi Fallängan, folio 66 och 67.

8.   Oloff Mårtenson ibidhem, äger
      i hela byn                                                7/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                           1 1/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                     1 tunna.
C.  Höö Stortäppan,                                     1 1/8 lass.
D.  Höö uthi Biurängan, folio 66,                         las.
E.  Höö uthi Werkängan.
F.  Höö uthi Fallängan, folio 66 och 67,               las.

9.   Erick Hanson ibidhem, äger
A1. uthi hele byn,                                          3 1/4 tunna.
B1. Utsädhe dhet ena åhret,                          4 tunnor.
C1. Dhet andra åhret,                                   3 13/16 tunnor.
D1. Höö uthi Stortäppan,                             4 5/16 lass.
E1. Höö uthi Biuränghan, folio 66,                       lass.
F1. Höö uthi Werkängan,                                    lass.
G1. Höö uthi Fallängan, folio 66 och 67,             lass.

10. Peder Pederson ibidhem,
      äger uthi hele byn,                                  1 9/16 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                          1 7/8 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                    1 13/19 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                              2 1/16 lass.
D.  Höö uthi Biurängan, folio 66,                         lass.
E.  Höö uthi Werkängan,                                     lass.
F.  Höö uthi Fallängan, folio 66 och 67,              lass.

11. Hanss Matzon ibidhem, ägher
      uthi hele byn,                                         2 3/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet,                                        2 7/8 tunnor.
B.  Dhet andhra åhret,                                 2 3/4 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                             3 3/16 lass.
                                                                                       NB.

NB.        Notarum explicato.

D.  Höö uthi Biurängan.
E.  Höö uthi Wärkängan.
F.  Höö uthi Fallängan,  folio 66.
      Höö uthi tompt med Q.R.L och O noterat,  3/4 lass.

12. Erick Larson ibidhem, äger                    1 1/4 tunna.
A.  Uthsädhe dhet ena åhret,                        1 1/2 tunna.
B.  Dhet andra åhret,                                   1 7/16 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                              1 5/8 lass.
D.  Höö uthi Biurängan, folio 66.
E.  Uthi Wärkängan.
F.  Höö uthi Fallängan, folio 66 och 67,            lass.

13. Gösta Oloffzon ibidhem, äger                2 5/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                         3 3/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                  3 1/16 tunna.
      Höö uthi Stortäppan med C noterat,     3 1/2 lass.
D.  Höö uthi Biurängan, folio 66.
E.  Höö uthi Werkängan,                                lass.
      Höö uthi Fallängan, folio 66 och 67,         lass.
      Höö uthi en tompt medh Q.R.L och O
      noterat, afrijtat folio 66,                         1/2 lass.

14. Jöran Nilson ibidhem, ägher                   3 1/2 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                         4 5/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                   4 1/8 tunnor.
C.  Höö uti Stortäppan,                               4 11/16 lass.
D.  Höö uti Biurängan,                                       lass.
E.  Höö Werkängan,                                         lass.
F.  Höö uthi Fallängan,                                      lass.
      Höö uti en tompt med Q.L.R och O
      noterat, afrijtat folio 66,                        1/2 lass.

15. Larss Matzon ibidhem, äger                   3 1/16 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                         3 3/4 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                   3 9/16 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                             4 1/16 lass.
D.  Höö uti Biurängan,                                        lass.
E.  Höö uti Werkängan,                                      lass.
F.  Höö uthi Fallängan.
      Höö uthi en tompt med H noterat,         1 lass,
      och afrijtat folio 66.

16. Larss Bengtson i Enebackan,
      äger och uthi Mora by tilhopa med
      sina grannar                                           7/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                         1 1/16 tunna.
B.  Dhet andra åhret,                                   1 tunna.
C.  Höö uthi Stortäppan,                             1 1/8 lass.
D.  Höö uthi Biurängan,                                    lass.
E.  Höö uthi Werkängan,                                  lass.
F.  Höö uthi Fallängan,                                     lass.
      Åkerwret med T noterat, afrijtat folio 68,  3/8 tunnor.
      Åkerwret medh V noterat, finss folio 68,  1/2 tunna.
      Höö uti samma wret,                              2 lass.

17. Mass Erickson ibidhem, äger och i Mora by
      medh sina grannar (och hafua dhesse förbemälte
      Larss Bängtson och Mass Erickson bygt sigh
      utur Mora by och til Enebackan)            1 1/4 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                          1 1/2 tunna.
B.  Dhet andra åhret,                                    1 7/16 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                              1 5/8 lass.
D.  Höö uthi Biurängan, folio 66.
E.  Höö uthi Werkängan,                                 lass.
F.  Höö uthi Fallängan, folio 66,                       lass.
      Höö uthi en ängh medh S noterat,         8 lass.

18. Peder Jöranson i Mora äger uti
      hela byn,                                              2 tunnor.
A.  Uthsädhe dhet ena åhret,                      2 7/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                  2 5/16 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                            2 11/16 lass.
D.  Höö uthi Biurängan,                                    lass.
E.  Höö uthi Werkängan,                                  lass.
F.  Höö uthi Fallängan,                                     lass.

19. Anderss Erickson ibidhem, äger
      och uthi hela byn,                                  1 3/8 tunnor.
A.  Uthsädhe dhet ena åhret,                       1 5/8 tunnor.
B.  Deht andra åhret,                                   1 5/8 tunnor.
C.  Höö uthi Storteppan,                             1 13/16 lass.
D.  Höö uthi Biurängan,                                       lass.
E.  Höö uthi Werkängan,                                     lass.
F.  Höö uthi Fallängan,                                        lass.

(Baksidan av fliken:)
      Höö uthi en tompt med Q.L.R och O noterat,  1/4 lass.
      Mass Pederson i Solberboo i
      Morbygge fierdingen ägher uthi Mora
      by, folio 74,                                          2 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                         2 7/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                   2 5/16 tunnor.
C.  Höö uthi Stortäppan,                             2 11/16 lass.
D.  Höö uthi Biurängan,                                     lass.
E.  Höö uthi Werkängan,                                   lass.

      En hästehage, kommer Larss
      Hansson och Matz Matzon til
      i Mora och ähr med R noterat
      och finz afritat folio 67.
      Dhesse ofuanbemälte Mora karler ägha
      sombliga sina egna ängar uthi
      Öster Sijlfuerbergz fierdingen
      och finnass dher afritadhe och speci-
      ficerade. Och somblia bruka cro-
      netäckterna til halfningz, i Öster
      Silfuerbergz fierdingen belägne.

      Till dhenne by ähr skogh til wedh
      och gerdzle lithet, mulebethe och
      litet. Fijskewatn någit i Store
      Dale efuan.

      Enebacka kapell medh W noterat,
      ligger till Tuna församblingh, een
      mijl ifrån Tuna kiörkia wäster utt.


(Karttext
:)
Dale elffuan.
Myre walls ängh.
Enebacken.
Kallas Werkängan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________________
1Placerad 1 rad för högt.