U3:70-1


(Rubrik:)
Tuna sochn,           Morbygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Wåbekk ähr 3 skattehem-
      man, alla tilhoopa                                        43 1/4 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                               40 tunnor.
B.  Dhet andra åhret, alla tilhoopa
      til                                                                35 3/4 tunnor.
C.  Höö uthi Wåbekz ängan med C
      noterat,                                                      36 lass.
D.  Höö uti Forss ängan med D noterat,
      alla tilhopa                                                  16 lass.
E.  Höö uti Hästehagan, alla tilhoopa
      til                                                                36 lass.

              Specialis.

      Desse effterskifne ägha uthi Wäster
      hemmanet, ägerna noterass som efterfölier.
1.   Matz Oloffzon i Wågebeck
      äger uthi dhetta hemmanet
      til,                                                               3 3/4 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
B.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Wåbekz ängan med C
      noterat,                                                          lass.
D.  Höö uti Forssängan,                                        lass.
      En åkerwret med A noterat,                       29/32 tunnor.
      Höö uthi Gress sueden med A noterat,        4 las.
      Åker uthi Wåbeckz ängztäppan med
      F noterat,                                                         tunnor.
      Åker uthi Wåbeckz ängan med
      A noterat,                                                   5/8 tunnor.


      Notarum explicatio.

2.   Erick Andersson ibidem,
      äger uthi förbemälte hemman,                     2 5/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
C.  Höö uthi Wåbeckz ängan,                                lass.
D.  Höö uthi Forss ängan,                                      lass.
      Ängessfieller uthi Gress suedhan med
      B noterat,                                                  3 lass.
      Höö uthi Kupe suedhen med G note-
      rat,                                                             6 lass.
      Åker uthi Wåbeckz ängztäppan
      medh F noterat,                                              tunnor.
      Åker wret uthi Wåbeckz ängan medh
      H noterat,                                                  13/16 tunnor.
      Höö ibidhem,                                              1 lass.
      Hästehage med I noterat.
      Åkertäppa medh B noterat uthi Wåbeckz
      ängan belägen,                                            11/16 tunnor.
      Kalfuetäppa medh B noterat.

3.   Lars Oloffzon ibidem,
      äger uthi förbemälte hemman,                     1 7/8 tunnor.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                     tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
C.  Höö uthi Wåbeckz ängan,                                lass.
D.  Höö uthi Forss ängan,                                      lass.
      Höö uthi Gress suedan med C noterat,       1 1/2 lass.
      Åker uthi Wåbeckz ängztäppan medh
      F noterat,                                                       tunnor.
      Höö uthi Lahagen medh K noterat, folio 35,  7 lass.
      Åker uti samma hage, afrijtat folio 35,          1/2 tunna.
      Höö af tuå hårdzwalz skogz ängar af-
      rijtade folio 35, noterat med I,                    7 lass.
      Åkerwret uthi Forss ängan med C
      noterat,                                                      1/4 tunna.
      Höö uthi samma wret,                                 1/2 las.
      Åkerwret uthi Wåbekz ängan med C noterat5/16 tunnor.

4.   Matz Hindrickzon ibidem,
      äger uthi förbemälte hemman,                      2 1/4 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                    tunnor.
B.  Dhet ena1 åhret,
C.  Höö uti Wåbekz ängan med C noterat,             lass.
      Höö uti Forss ängan med D noterat,                 lass.
      Engessfiell uthi Gress suedan medh
      D noterat,                                                  1 1/2 lass.
      Åkertäppa uthi Forss ängan med D noterat,  1 5/16 tunnor.
      Noch ibidhem, en liten täppa med D,           1/4 tunna.  
5.   Oloff Erickzon ibidem, äger
      uti förbemälte hemman,                              3 7/8 tunnor.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                     tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
C.  Höö uti Wåbeckz ängan,                                 lass.
      Höö uthi Forss ängan med D noterat,              lass.  
 
 

      Höö af en skarp hårdwalz ängh, kal-
      lass Stor suedan medh E noterat, folio 67,  3 las.
      Ängess täppa  medh M noterat afrijtat fo-
      lio 69,                                                        3 lass.
      Åkerwret medh AE noterat, kallass
      Skarpetäppan,                                            5/8 tunnor.
      Åkerwret med E och F noterat,                  5/16 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                                 1 lass.
      Kalfuetäppa med AE noterat.

6.   Jöran Jöranson ibidem,
      äger uthi förbemält hemman,                       5 5/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                  tunnor.
B.  Dhet andra åhret.

(Baksidan:)
      Notarum explicatio.

      Höö uthi Wåbeckz ängan,                               lass.
      Höö uthi Forssängan,                                      lass.
      Åkerwret med F och E noterat,                  5/8 tunnor.
      Höö uthi sama wret,                                    3 lass.
      Höö af en skarp hårdwalz täppa
      medh N noterat, afrijtat folio 69,                 2 lass.
      Åkerwret med N noterat, afrijtat folio 69,   9/16 tunnor.
      Höö uti bidhem,                                          1 lass.
      Kalfuetäppa med O noterat.

      Desse efterskrifne äga uthi
      Millan hemmanet och ähr dhess äger
      noterat och specificerat som efter fölier.
7.  Hustru Kerstin ibidem, äger uthi
      förbemälte hemman,                                   3 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                  tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                            tunnor.
      Höö uthi Wåbekz ängan med C noterat,         lass.
D.  Höö uthi Forssängan,                                      lass.
      Höö uthi Myrgerdet medh P noterat,              lass.
      Åkertäppa uthi Wåbeckzängan med
      Q noterat,                                                  3/8 tunnor.
      Höö uthi Hästehagen med E noterat,           4 lass.

8.   Anderss Pederson ibidem, äger
      uthi förbemälte hemman,                             9 tunnor.
A.  Utsädhe det ena åhret,                                    tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                            tunnor.
C.  Höö uthi Wåbeckzängan,                                lass.
D.  Höö uti Forssängan,                                        lass.
      Höö uthi Myrgerdet med P noterat, afrij-
      tat folio 35,                                                     lass.
      Ängesstäppa med R noterat, folio 69,         3 lass.
      Åkerwret med R noterat, folio 69,              5/32 tunnor.
      Åkerwret uthi Wåbekzängan
      medh S noterat,                                          1 9/32 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                                 1 lass.
      Åkerwret uthi Forss ängan med X
      noterat,                                                      9/16 tunnor.
      Höö uthi Hästehagen med E noterat,                lass.
      Åkerwret med R noterat, afrijtat folio 69,    1 5/16 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                                 4 lass.

      Matz Knutzon ibidem,
      äger uthi förbemälte hemman,                     5 1/4 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
C.  Höö uthi Wåbeckzängan,                                 lass.
      Höö uti Forssängan,                                        lass.
      Höö uthi Myrgerdhet med P noterat,
      afrijtat folio 35,                                                lass.
      Åkerwret med T noterat,                           1 tunna.
      Höö uthi samma täppa,                               1 lass.
      Ängesstäppa med U noterat,                      3 lass.
      Åkerwret med W noterat, uthi Forss
      ängan belägen,                                            3/4 tunnor.

      Höö uthi Hästehagen medh E note-
      rat,                                                                 lass.
      Åker uthi en täppa med I noterat,
      afrijtat folio 69,                                           1 tunna.
      En betesshage med I noterat.

      Dessa i Öster hemma-
      net och ähra dhess ägor noterat som efte-
      fölier, och  dhetta hemanet äger
      en åker för sigh sielfua, samma
      åker ähr med Y noterat och dhetta
      samma hemman äger och uthi Wäster
      hemmanet en tredie dhel uti
      hela åkeren.

10. Matz Larson ibidem,
      hafuer bygt sigh utur Wester-
      hemmanet i Våbäck

      och uthpå Löthan, dhet numero 10
      utwijser, äger uthi Österhemanet
      och Westerhemanet,  
                                4 1/2 tunna.
Y.  Utsädhe i dhet ena åhret uthi dhen
      åkeren som kommer Österhem-
      manet till enskijlt,                                             tunnor.
Z.  Dhet andra åhret med Z noterat.
C.  Höö uthi Wåbeckzängan,                                lass.
      Höö uthi Hästehagan med E not-
      rat,                                                                  lass.
      Höö uthi Nyrögningan med Z
      noterat,                                                           lass.
      Höö uthi Myrgerdhet med P noterat,
      afrijtat folio 35,                                                lass.
      Åker uthi Wåbekz ängz täppan
      medh F noterat,                                              tunnor.
      Åker wret med Å noterat,                          3/4 tunnor.
      Åker wret med Ä noterat,                          3/4 tunnor.
Y.  Utsädhet til Österhemmanet
      dhet ena åhret alt tilhopa,                            3 9/16 tunnor.
Z.  Dhet andra åhret,                                         4 3/4 tunnor.
      Åkerwret med K noterat,                           7/16 tunnor.
      Lyder eenskijlt till numero 10.
 
 
 
        

      Anderss Knutzon i Moo-
      ra i Morbygge fierdingen, äger
      och uthi Öster he hemmanet,                       3/4 tunnor.
Y.  Utsädhe dhet ena åhret,                                    tunnor.
      Dhet andra åhret med Z
      noterat,                                                            tunnor.
C.  Höö uthi Wåbekzängan,                                    lass.
      Höö uthi Hästehagen med E not-
      rat,                                                                   lass.
      Höö uthi Nyrögningan med
      Z noterat,                                                         lass.
      Höö uthi Myrdhet2 med P note-
      rat, afrijtat folio,                                                lass.
      Åker uthi Wåbekz ängztäppan
      medh F noterat,                                               tunnor.
      Denne Anders finz ochså igen folio 66.

      Larss Bengtzon ibi-
      dhem, äger och uthi Österhemma-
      net,                                                             1 tunna.
Y.  Utsädhe dhet ena åhret,                                  tunnor.
      Dhet andra åhret med Z.
      Höö uthi Wåbeckzängan med C
      noterat,                                                           lass.
      Höö uti Hästehagen med E noterat.
      Höö uthi Nyrögningen med Z noterat,
      til                                                                     lass.
      Höö uthi Myrgerdhet med P noterat,
      afrijtat folio 35,                                                lass.
      Åker uthi Wåbekz ängztäppan
      medh F noterat,                                              tunnor.

      En hårdwalz äng, kommer
      Jönss Nilzon i Fergeby til i Mor-
      byggefierdingen, med O noterat,                 4 lass.
      Åker uti samma äng,                                   1 tunna.
      Och ähr samma äg3 afrijtat folio 26.
      Lasweden med 4 noterat, kommer Öster
      hemmanet til i Backa, höö                           4 lass.
      Åker uthi bidhem,                                       5/8 tunnor.
      Backa finz folio 73.

(Karttext:)
Forss ängan.
Bobergz och Biörkeledz äger i Nybbo fierdingen på dhenna sidan om elfuen.
Leriord.
Dale elfuen.
Leriordh.
Denna äng kallas Hästehan4 och icke Storsuedan.
Leriordh.
Ler iordh.
Leriord.
Her möther Mora äger i Morbyg-ge fierdin-gen.
Leriordh.
Kalfuetäpper.
Leriordh.
Leer iodh5.
Nyrögningan.
Skogh och mulebethe.
Gress suedan.
Wåbeckz ängan.
Wåbeckz ängz täppan.
Dhesse täppor kallass Skarpetäpperna.
Ler iord.
Bethess mark.
Betess hage.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för andra?
2Fel för Myrgerdhet.
3Fel för äga?
4Fel för Hästehagan?
5Fel för iordh.