U3:73


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Morbygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Backa ähr 2 helgärdz skatte
      hemman, ähre enskijlte för sigh sielffue ned1
      ägor.
      Dessa ägha uthi Wästerhemmanet alla
      tillhoopa,                                                     9 5/8 tunnor.
A.  Uthsäde dett ena åhret,                                8 tunnor.
B.  Uthsäde dett andra åhret,                             5 7/8 tunnor.
C.  Höö uthi Stoore wretten, alle tillhoopa,         26 lass.
D.  Höö uthi Lille wretten, alle tillhoopa,             26 lass.
      Åker uthi sama wrett,                                  1 tunna.
      Höö uthi sueden medh E noterat,
      alle tillhoopa,                                               6 lass.
      Höö uthi en kalffhaga med F noterat,           4 las.
      Höö uthi Myregärdet med A.B.C noterat,  4 lass.

                Specialis explicatio.
1.   Pär Larson ibidem, äger                              3 7/16 tunnor.
      Uthsäde dett ena åhret.
      Uthsäde dett andra åhrt.
      Höö uthi Store wreten,                                9 6/8 lass.
      Åker uthi sama wrett,                                  3/8 tunnor.
      Höö uthi Lille wretten med D noterat,         9 6/8 lass.
      Åker uthi samma wrett,                               1/8 tunna.
      Höö uthi Sueen medh L noterat.
      Höö uthi Myregärdet med A.B.C noterat,   1 1/2 lass.
      Höö uthi Kalffhagan med F noterat,            1 1/2 lass.
      Åker wrett med G noterat,                          3/4 tunnor.
      Höö uthi en täppa, kallas Ollmoren medh
                                        H noterat,                 3/4 lass.
      Höö uthi rögningen med K noterat,             1 lass.
      Höö uthi en tompt med A.B.C noterat,       1 1/2 lass.

2.   Maas Erickson ibidem, äger                        3 5/8 tunnor.
      Uthsäde dett ena åhret.
      Uthsäde dett andra åhret.
      Höö uthi Myregärdet med A.B.C noterat,   1 1/2 lass.
      Höö uthi Store wreten,                                9 6/8 lass.
      Höö uthi Lille wreten med D noterat,          9 6/8 lass.
      Åker uthi samma wrett,                               5/8 tunnor.
      Höö uthi Sueen medh E noterat.
      Höö uthi Kalffhagan med F noterat,            1 1/2 lass.
      Åker uthi samma haga,                                5/16 tunnor.
      Höö uthi Ollmoren med H noterat,              3/4 lass.
      Höö uthi rögningen med K noterat,             1 las.
      Höö uthi en tompt med A.B.C noterat,        1 1/2 lass,
      afrijtat folio 72, specificerat folio 73.

      Notarum explicatio.

3.   Oloff Halffwarsson ibidem,
      skall haffua                                                  2 9/16 tunnor.
      Uthsäde dett ena åhret.
      Uthsäde dett andra åhret.
      Höö uthi Store wreten,                                6 1/2 las.
      Höö uthi Lille wreten,                                  6 1/2 lass.
      Åker uthi samma wrett,                               1/4 tunna.
      Höö uthi Sueen med F noterat.
      Höö uthi Ollmoren med H noterat,              1/2 lass.
      Höö uthi en tompt med A.B.C noterat,        1 lass.
      Höö uthi Myregärdet medh A.B.C noterat,  1 lass.
      Wester hemmanet ähr afritat folio 72,
      och ähr specificerat folio 73.
      Dhesse äga uti Österhemmanet
      alla tillhopa,                                                 11 tunnor.
L.  Utsäde dhet ena åhret, alla tillhopa,               11 1/8 tunna.
M.  Dhet andra åhret alla tilhopa,                       9 tunnor.
      Dhesse efterskrifne äga uthi
      Stortächtan medh N noterat alla til-
      hoopa i samsäde,                                        9 tunnor.
      Höö alla tilhopa uthi förbemälte tächt,         10 lass.
      Noch är till detta Öster hemmanet een engh, folio 76
      och describerat folio 41, kallass Tuffuenäset, höö  4 lass.

      Notarum explicatio.

      Mass Mechelson i Backa,                Uti Stor-
      Johan Oloffson ibidhem,    }            tächtan      nummero N.
      Andhess3 Andherson ibidem,           med N noterat.
      Dhesse effterskrifne ägha uthi
      wreten alla tilhopa, som ähr.
      Hanss Erickson Backa,     
      Hindrich Erickson ibidhem,
      Andherss Andherson ibidhem,
      Mass Michelson ibidhem, och ähr sam-
      ma wret med O noterat specifice-
      rat som efterfölier, höö                                16 lass.
      Åker uthi förbemälte wret,                          1 tunna.
      Uthi tächtan medh P noterat äga alla
      som boo på Österhemmanet i Backa
      höö, alla tilhopa                                           6 lass.
      Samsäde alla tilhoopa,                                1 1/2 tunna.

                    Specialis.
4.   Hanss Erickson i Backa äger
      i Österhemmanet,                                       2 tunnor.
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret.
      Samsädhe uti Stortächtan
      med Q noterat,                                           1 1/4 tunna.
      Höö i samma täckt,                                     9 lass.
 
    


      Notarum explicatio.

      Höö uthi täcktan medh P note-
      rat,                                                                 lass.
      Åker uti samma täckt,                                    tunnor.

5.   Hindrick Erickson ibidem,
      äger uti förbemälte hemman,                       2 tunnor.
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret,                                            tunnor.
      Höö uthi Nyhagan med R note-
      rat, med starr och hårdwals
      båtn beblandat,                                           9 lass.
      Höö uthi wreten medh O note-
      rat,                                                                 lass.
      Åker uthi samma wret,                                1/4 tunna.
      Höö uti täcktan med P noterat.
      Åker uti samma tächt.
      Åkerwret med S noterat,                            3/8 tunnor.
      Höö uti samma wret,                                   3 lass.
      Äger och åker och ängh, folio 77.

6.   Anders Andersson i
      bidhem, ägher och uti förbemälte hem-
      man,                                                           2 tunnor.
L.  Utsädhe dhet ena åhret,                                  tunnor.
M.  Utsäde dhet andra åhret,                               tunnor.
      Samsäde uti Stortäcktan med
      N noterat.
      Höö uti samma täckt,                                      las.
      Höö uthi wreten med O note-
      rat,                                                                 las.
      Åker uthi samma wret,                                1/4 tunna.
      Höö uti en täckt med P note-
      rat.
      Åker uti samma täckt,                                     tunnor.
      Åkerwret med T noterat,                            1/4 tunna.
      Höö i samma wret,                                      1/2 lass.
      Höö uthi en tompt med W
      noterat,                                                       7 lass.

7.   Matz Meckelzon i
      bidhem, äger                                               3 1/2 tunna.
L.  Utsädhe dhet ena året.
M.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Stortächtan med
      N noterat,                                                      lass.
      Samsäde i samma täckt,                                  tunnor.
      Höö uthi wreten med O noterat,                      lass.
      Åker uthi samma wret,                                1/2 tunnor.
      Höö uthi en tächt med P noterat,                     lass.
      Åker uthi samma tächt,                                    tunnor.
      Höö uthi Hässe suedhen med
      U noterat,                                                  8 lass.
      Åkerwret med X noterat,                           3/8 tunnor.

(Baksidan:)
             Notarum explicatio.

8.   Johan Oloffson ibidhem, äger
      och uthi förbemälte Österhemman,              1 1/2 tunna.
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Stortächtan med N noterat,               lass.
      Åker uthi samma täckt,                                    tunnor.
      Höö uthi en tächt medh P noterat,                   lass.
      Höö uthi en suedh medh Y noterat, afrijtat
      folio 73,                                                      2 lass.
      Ängessfiell med Ö noterat, afrijtat folio 73.
      komer hela Österhemat2 til, höö                  2 lass.

      Knut Jönson i Smedzbo                                        finz folio 74 nummero 23.
      i Morbyggefierdingen, äger en åker
      wret med Z noterat och ähr afrijtat
      folio 73,                                                      2 tunnor.

      Jöran Erickson ibidhem, äger                               finz folio 74 nummero 23.
      och en åkerwret medh Å noterat,
      afrijtat folio 39,                                           1 1/4 tunna.


      Till förbemälte by ähr skogh til wedh och 
      gerdzle lithet, mulebete til nötorftan.
      Fijske litet.


(Karttext:)
Sand och lermylla.
Skogh och mulebete.
Her möther Wester hemma-netz ägor i Backa.
Trädess åkeren.
Sand iord.
Hårdwall och myrewalz båtn.
Lermylla.
Hård wald.
Sädess åkeren.
Bethess mark.
Myra.
Tiern lacus.
Myra.
Hård wald.
Betess mark.
Engien. 
     

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för nedan?
2Fel för hemmanet?
3Fel för Andherss.