U3:74-5


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Morbygge fierdingh.


      Notarum explicatio.

      Solberboo
      ähr 5 skatteheman och itt
      crone hemman uthi hele byn.
      Och ähr förbemälte hemman noterade
      och specificerade som efterfölier.

      Smedzbo ähr 1 skattehem-
      man i Solberbo by beläget, och
      ähr enskijlt för sigh sielft
      medh åkeren, ängarna ähra uti
      en stor äng kallass Lijsteräng
      belägne, och ähra omätte och oaf-
      rijtade.

      Desse äga uti förbemälte Smedzbo
      hemmanet och ähra dhess ägor noterat
      och specificerat som efterfölier.

                    Generalis explicatio.
Y.  Utsädhe dhet ena åhret, alla tillho-
      på                                                              11 1/2 tunna.
Z.  Dhet andra åhret alla tillhoopa,                     5 1/2 tunna.
      Åkerwret till samma åhrwägh
Ö.  medh Ö noterat,                                         2 3/4 tunnor.

                   Specialis.
22. Mass Jonson ibidhem, ägher uthi
      förbemälte hemman,                                   4 tunnor.


Y.  Utsädhe dhet ena åhret.
Z.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Almunne wägz täppan,
      afrijtat folio 76 och noterat
      medh X,                                                     8 lass.
      Åkerwret i Öster ängan belä-
      gen, afrijtat folio 76 och ähr
      med X noterat,                                           7/16 tunnor.
      Åker uthi Hästehagen med X noterat,
      afrijtat folio 74,                                           1 1/2 tunna.
      Höö i samma hage,                                     2 lass.
      Höö af en tompt med X noterat,                 1 lass.

23. Knut Jönson ibidhem,                                                          Denne Knut hafuer
      äger uthi förbemälte heman                         1 3/4 tunnor.     een åkerwreet folio
Y.  Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.          73 littera Z.
Z.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
      Åkerwret med Y noterat,                           1 1/4 tunnor.
      Höö uthi en tompt med Y
      noterat,                                                      1/2 lass.

24. Jöran Erickson ibidhem,                                                         Jöran eger
      äger uthi förbemälte hemman,                     3/4 tunnor.           ochså een wreet
Y.  Utsädhe dhet ena åhret.                                                          folio 73 littera Å.
Z.  Dhet andra åhret.
      Kalfue täppa med Z noterat.
      En wret med rött X noterat,
      kommer åfuanbemälte Mass
      Jonson til och ähr aldheless
      bortfallin af skiölen.


      En ängesshage med rött
      Y noterat, kommer Knut
      Oloffzon i Mora till
      i Morbygge fierdingen och
      lijdher samma hage stor
      skadha af skiölen, höö
      til                                                                1 lass.
      Huilken finz folio 66.


      Matz Erickson i Backa
      i Morbygge fierdingen, folio 73 nummero 2, äger en ängess
      täppa uthi Öster ängan belägen och
      med NB noterat, afrijtat folio 76,                1 las.

      Ängesstäppa i Öster ängan be-
      lägen, noterat med rött NB och ähr en illak
      skarp hårdwalz äng afrijtat
      folio 76                                                       2 lass.
      Och kommer Norrhemmanet til
      i Solberga i Morbygge fierdingen,
      finz folio 61 med nummero 1.

      Tufuenässet i Österängan beläget,
      kommer Öster hemmanet til i
      Backa i Morbyggefierdingen, fins folio 73
      och ähr afrijtat folio 76,                               4 lass.

      Desse äga uthi Skräddare-
      hemmanet och ähre dhess ägher noterat
      och specificerat som efterfölier.                                          Sök generalem ex-
18. Anderss Biörsson i Solber-                                                 pliatonem folio
      boo äger uthi dhetta hem-                                                   76 med detta
      manet,                                                        2 1/8 tunna.        signo.


     
Och de andra
      effterföljande som wijdare
      ähr här efter tillseendez.
18. Skomakare åkeren
      med T och dhetta sig-
      no X noterat, kommer ofuan-
      bemälte Skreddarehem-
      man til, innehåller all
      tilhopa                                                        2 1/2 tunna.
      Allmunne wägz täppan
      kommer och förbemälte hem-
      man til och ähr afrijtat fo-
      lio 76, noterat med S.T.
      U och W, innehåller alt tilho-
      pa                                                              3 15/16 tunnor.

(Karttext:)
Skiölle dhenne wret ähr all bortfallin af skiölen.
Hästehagen.
Sädhessåker, Norbygge hagan.
Skoma-kare åkeren.
Träde, ler iord.
Ler iordh.
Leriord.
Illak siöl.
Dale elfuen.
Sand mylla.
Ler iord.
Skiöl som for taga1åkern.
Ler iodh2 och sand iord.
Leriordh, trädess åker.
Illaka och skadeliga skiöler som åhrligen ränna och falla och förtaga åkeren.
Kalftäppa.
Tompt.
Leriodh2 tradhess3.
Sand mylla, sädhess åker.
Tompt.
Trädess åker.
Ler iordh.
Skiöl.
Sand mylla, sädhess åker.
Sädhess åker, leriord.
Sand mylla, träde.
Hästehagen.
Leriordh.
Säde.
Ler iordh.
Ler iordh.
Trädhe leriordh.
Sädess åker.
Sand mylla.
Sandmylla.

______________
1Fel för förtaga?
2Fel för leriordh.
3Fel för trädhess.