U3:76


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Morbygge fierdingen.

(Beskrivning, börjar på baksidan:)
NB
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Öster ängan, afrijtat
      folio 76,                                                           lass.
      Åkerwret med S noterat,                            2 1/4 tunna.
      Höö uthi samma wret,                                 2 lass.
      Åker uthi Skomakare åkeren
      med T noterat, folio 74.
      Höö uthi Södher ängan, afrij-
      rat folio 77.
      Åker uthi en täppa med S.T.U
      och W noterat, afrijtat folio 76,                       tunnor.

19. Pål Biörson ibidhem,
      äger uti samma hemman,                             2 7/8 tunnor.
L.  Utsädhe dhet ena åhret,                                    tunnor.
M.  Dhet andra åhret,                                            tunnor.
      Höö uthi Öster ängan, afrijtat
      folio 76,                                                           lass.
      Åker uthi Skomakare
      åkeren med T noterat, folio 74,                       tunnor.
      Åker uthi en täppa medh S
      och T noterat, folio 74.
      Höö uthi Södher ängan, afrij-
      tat folio 77,                                                     lass.
      Åker uti Allmunne wägz täppan
      med S.T.U och W noterat, folio 76,               tunnor.

20. Matz Johanson ibidhem, äger
      uthi förbemälte hemman,                             2 1/4 tunna.
L.  Utsäde dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret.
      höö uthi Österängan, afrijtat
      folio 76,                                                           lass.
      Åker uthi Skomakare åkern
      med T noterat, afrijtat folio
      40.                                                                  tunnor.
      Höö uthi Södher ängan bort-
      om bäckan, afrijtat folio 77,                              lass.
      Åkerwret i Österängan med
      U noterat, afrijtat folio 42,                           2 7/16 tunnor.
      Åker uthi en täppa, afrijtat
      folio 74 noterat S och T,                             1/4 tunna.
      Åker uthi den täppan med S.T
      U och W noterat, fins folio 76,                          tunnor.

21. Unge Pedher Andherson ibidhem,
      äger uthi förbemälte hemman,                     2 tunnor.
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Öster ängan, afrijtat
      folio 76,                                                         lass.
      Uthi samma ängh, en åker-
      wret med W noterat, folio 76                     3 9/16 tunnor.
      Åker uthi en täppa i samma
      ängh med S.T.U.W noterat,                            tunnor.
      Åker uthi Skomakare åkeren 
      medh T noterat, afrijtat folio 74,                      tunnor.
      Ängess täppa med W noterat,                    1 lass,
      folio 40.
      Höö uthi Södher ängan, afrij-
      tat folio 77,                                                     lass.

      Norbygge hagen med M.X noterat,
      kommer Norbygge hemmanet til
      enskijlt och ähr afrijtat folio 74,
      innehåller all tilhoopa,                                  8 3/16 tunnor.
      Och brukass huart annat åhr för
      sädhe, åkerwret med L och X noterat, ligger
      huart annat åhr i träde,                                 1 1/2 tunna.
      Kommer och Norbygge hemmanet til, folio 74 afritat.
      Detta förbemält Skräddare                                               Detta
      hemmanet såsom och Norbygge hem-                              signum
      manet och Larss Peedhers hemmanet                               fins folio
      ligga i thegeskifthe bådhe i åkeren såsom                            75
      och uthi Öster ängan och ägha alla
      tillhoopa uthi hele byn,                                 41 3/16 tunnor spansäde.
L.  Utsädhe dhet ena åhret, alla tilhoopa
      pa,                                                              43 1/4 tunna.
M.  Dhet andra åhret alla tilhoopa,                     49 1/2 tunnor.
      medh wreter och täppor till huart åhrz
      wäg och finnass med L och M note-
      rate såsom uthi åkeren.
      Höö uti Öster ängan alla tilhoopa och ähr
      afrijtat folio 76,                                           46 lass.


      Dhesse ägha uthi Larss Pedhers hem-
      net2 som efterfölia, och kallaz således.
13. Hanss Jöranson i Solberboo äger
      uthi dhetta hemmanet,                                 4 1/4 tunna.
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Österängan, folio 76.
      Åkerwret med N noterat,                           4 3/4 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                                 2 lass.
      Samma wret ähr afrijtat folio 76.
      Noch en åkerwret med N noterat, kallass
      Surängz täppan, afrijtat folio 76,                  1 1/4.
      Höö uthi samma täppa,                               4 lass.
      Åker uthi Lundtächtan med P note-
      rat,afrijtat folio 74 och 75,                               tunnor.
      Höö i en tompt med N noterat, afrijtat
      folio 74,                                                      1 lass.
      Ängesstäppa med N noterat, afrijtat
      folio 74,                                                      2 lass.
      Åker uthi täppan med S.T noterat,
      afrijtat folio 74,                                            1 1/16 tunnor.

14. Hanss Erickson ibidem, äger
      uti samma hemman,                                     2 9/16 tunnor.
L.  Utsädhe dhet ena åhret,                                     tunnor.
M.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
      Höö uthi Öster ängan, afrijtat
      folio 76,                                                           lass.
      Åker uthi Lund täcktan med P
     noterat, afrijtat folio 74,                                    tunnor.


      Notarum explicatio.

      Åker uti en täppa medh S och T noterat,
     
afrijtat folio 74,                                           5/16 tunnor.

15. Anderss Jönson ibidhem, äger och
L.  uti förbemälte hemman,                               1 1/8 tunna.
M.  Utsädhe dhet ena åhret.
      Höö uthi Öster ängan,                                      lass.

16. Staffan Matzon ibidhem,
      äger uthi förbemälte hemman                      1 1/2 tunna.
      Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
      Dhet andra åhret,                                            tunnor.
      Höö uthi Öster ängan,                                     lass.
      Ängesstäpper med Q noterat,                     3 lass.
      Åker uthi Ramsare täppan med P note-
      rat,                                                             1 3/8 tunnor.
      Åkerwret med Q noterat, afrijtat
      folio 74,                                                      9/16 tunnor.

17. Oloff Larson ibidem, äger och
      uti förbemälte hemman,                              1 tunna.
L.  Utsädhe dhet ena åhret,                                  tunnor.
M.  Dhet andra åhret,                                          tunnor.
      Höö uti Öster ängan,                                      lass.
      Åker uthi en täppa med S.T.W.U
      noterat, afrijtat folio 76,                                  tunnor.
      Ängess täppa med S noterat, afrijtat
      folio 76,                                                      1/2 lass.
      Ängesstäppa medh W
      noterat, kommer Matz Jo-
      hanson til på Skredda-
      re hemmanet, afrijtat folio 74,                      1 lass.

      Desse effterskifne äga uti Nor-
      byggehemmanet och ähr dhess äger noterat och
      specificerat som efter fölier.

      Skomakare åkeren med Å noterat, afrijtat
      folio 74, kommer dhetta förbemälte hemman
      til såsom och Larss Pedherss hemman til, innehåller
      all tilhopa                                                    3 3/16 tunnor.

8.   Matz Erickson i Solberbo äger
      och brukar cronehemmanet, huilket elliest kallass
      Norbygge hemmanet och ähr förlänt till Hobert

     
Selenss, innehåller af hele byn,                     6 tunnor.
L.  Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
M.  Dhet andra åhret.
      En åkerwret med H noterat, afrijtat fo-
      lio 74                                                          1 2/16 tunna.
      Höö uthi samma wret,                                 1 lass.
H.  Höö af en hålme uthi elfuen belägen,            2 lass.
      Åker uthi Lundtächtachtan1 med O noterat, afrijtat

      folio 74,                                                          tunnor.
      Höö uthi Södher ängan bortom
      bäckan, afrijtat folio 77,                                     lass.
      Höö uthi en tompt medh H noterat,
      afrijtat folio 74,                                           2 lass.

9.  Carl Narfueson ibidem, äger
      uthi förbemälte hemman,                            2 1/4 tunna.
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Öster ängan.
      Höö uthi Södher ängan bortom
      bäcken, afrijtat folio 77                               1 1/2 lass.  
      Åker  uthi Lundtäckten med O noterat,
      afrijtat folio 74,                                               tunnor.
      Åker uti Skomakare åkeren medh
      Å noterat, afrijtat folio 74.

      Åker uthi
      Norbygge hagan med
      M och detta signo X, finss
      folio 74 till nummero 9,                               tunnor.
      Åkerwret medh LX och dhetta
      signo noterat afrijtat folio 74
      till nummero 9.

(Karttext:)
Nyboo fierdingen på dhenna sidhan om elfuen.
Dale elfuen, Ooss forsen.
Kallass Öster ängan, och ähr mycket skårp och illak hårdwålzäng.
Sur ängan.
Kallass Rijss täppan.
Sur ängz täppan.
Ramsare täppan.
Her möter en stor ängh, kallass Lyster ängan huilken ähr omätter.
Trätäppan.
Tufuenäset.
Skarp ängan.
Allmun wägz täppan.
Lyster bro.      


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________________
1Fel för Lundtächtan?
2Fel för hemmanet.