U3:77


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Morbygge fierdingen.

(Beskrivning:)
10. Gamle Erick Oloffson ibidem, äger uthi för-
      bemälte Norbygge hemman,                       2 3/4 tunnor.
L.  Utsädhe dhet ena åhret,                                    tunnor.
      Höö uthi Öster ängan, afrijtat folio 76,             lass.
      Höö uthi Södher ängan, afrijtat folio 77,       4 1/2 lass.
      Åker uthi Skomakare åkeren med Å noterat, folio 76.
      Åker uti Lundtäcktan med O noterat, afrijtat folio
      74 till,                                                              tunnor.
      Åker uthi Norbugge hangen1 medh M och dhetta signo X noterat, folio 74
      Åker uthi wreten medh L och dhetta signo X noterat, folio 74.
      NB. X.

11.  Knut Pederson ibidem, äger uti förbemälte
      hemman,                                                     3 1/2 tunna.
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Öster ängan, afrijtat folio 76,              lass.
      Åker uthi Lundtächtan med O noterat, afrijtat fo-
      lio 74,                                                              tunnor.
      Åker uti Norbygehagan med M. X  noterat, folio 74,    tunnor.
      Åker uthi wreten med L. X  noterat, folio 74,       tunnor.
                                                                  NB. X.
12. Matz Jöranson ibidhem, äger uthi förbemälte hem-
      man,                                                           2 tunnor.
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Öster ängan, afrijtat folio 76,             lass.
      Åker uthi Lundtächtan medh O noterat, afrijtat
      folio 74,                                                          tunnor.
      Åker uthi Skomakare åkeren medh Å noterat, folio 74,      tunnor.

(Text ovanför ramen:)
NB. X.
Knut Pederson äger och
uthi Skomakare åkern
med Å noterat, afrijtat
folio 74,                   tunnor.


      Åker uthi Nor-
      bygge hagan medh M och
      dhetta X signo, folio74,                                   tunnor.
      Åker uthi wreten med L. X noterat, folio 74,   tunnor.

      Daniel Månson i Nyhyttan
      i Öster Silfuerbergz fierdingen, äger och
      uthi förbemälte Norbygge hemanet,            1 1/2 tunna.
L.  Uthsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
M.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
      Åker uthi Skomakare med Å noterat, folio ,     tunnor.
      Höö uti Öster ängan, afrijtat folio,                     lass.
      Åker uti Norbygge hagan med M. X noterat 74,    tunnor.
      Åker uthi en wret med L. X  noterat, folio 74,    tunnor.

      Erick Pederson i Bostebo,
      äger och uthi dhetta hemmanet,                    1 tunna.
L.  Utsädhe dhet ena åhret.
M.  Dhet andra åhret,                                           tunnor.
      Åker i Skomaakare åkeren, noterat Å folio 74,     tunnor.
      Höö uthi Öster ängan, afrijtat
      folio 76,                                                         lass.
      Åker uti Norbygge hagan med M. X noterat, folio74,    tunnor.
      Aker2 uti wreten med L. X noterat, folio 74,       tunnor.

      Erick Pederson i Utanåker,
      äger och och uthi samma heman,                 1.
L.  Utsädhe dhet dhet ena åhret,                             tunnor.
M.  Dhet andra åhret.
      Höö uthi Östre ängen, afrijtat
      folio 76,                                                          lass.
      Åker uthi Skomakare åkeren med Å noterat,
      afrijtat folio 74, 74,                                          tunnor.
      Åker uthi Norbygge hagen medh M. X noterat,
      afrijtat folio 74,                                                tunnor.
      Åker uti en wret noterat med L. X folio 74,     tunnor.


      Notarum explicatio.

      Hindrick Erickzon
      i Backa i Morbygge fierdingen, fins folio
                                                            73 nummero 5.
      Äger och uthi Norbygge hema-
      net,                                                             1 tunna.
L.  Utsädhe dhet ena åhret,                                  tunnor.
M.  Dhet andra åhret,                                          tunnor.
      Höö uthi Öster ängan, afrijtat
      folio ,                                                             lass.
      Höö af en skarp illak hårdwalz
      äng i Öster ängan belägen och
       ähr noterat medh U,                                   2 lass.
      Åker uthi Skomåkare åkeren medh Å noterat,
      afrijtat folio 74,                                               tunnor.
      Åker  uthi Norbygge hagen medh M. X noterat, folio 40,    tunnor.
      Åker i en wret medh L. X noterat, folio 74,      tunnor.

      Desse efterskrifne
      ägha uthi Vtåkerss hemmanet
      och ähr samma hemman af Mor-
      bygge fierdingen i Tuna sochen
      och in under Säthers sochn lagdt och ähr
      samma hemman noterat och specifi-
      cerat som efterfölier och ähr sam-
      ma hemman enskijlt medh
      åkeren ifrån hela Solberbo
      by och äga alla tilhoopa,                              10 1/4 tunna.
H.  Utsädhe dhet ena åhret, alla
      tilhoopa,                                                     10 1/8 tunna.
I.   Dhet andra åhret, alla tilhopa,                       7 1/8 tunna.
      Samsädhe uthi Hästehagan, alla
      tilhopa,                                                        6 5/8 tunnor.
      Ähr afrijtat folio 75 och
      ähr medh K noterat, innehåller alla
      tilhoopa,                                                     6 5/8 tunnor.

(Beskrivning baksidan:)
      Notarum explicatio.

      Specialis explicatio.

6.   Erick Pederson i Vtanåker,
      äger uthi hela hemmanet,                              1 1/2 tunna.
H.  Utsädhe dhet dhet ena åhret.
I.   Dhet andra åhret.
      Höö uthi Skarp ängan med F noterat,
      afrijtat folio 76,                                           8 lass.
      Åker uthi samma ängh,                                2 7/8 tunnor.
      Åker uthi Hästehagan med K noterat, afrij-
      tat folio 75,                                                      tunnor.
      Höö uthi saman7 Hästehage,                         1 1/2 lass.
      Höö uthi Södher ängan bortom bec-
      ken, afrijtat folio 77,                                   3 1/2 lass.
      Åker wret medh G. F. C och D noterat,
      afrijtat folio 76,                                               tunnor.
      Höö uthi Sur ängan med F. G. C och D
      noterat, afrijtat folio 76,                               1 1/8 lass. 
 
      Höö uthi Trätäppan med G. F. C och D
      noterat, afrijtat folio 76,                                   lass.
      Åker uthi Ramsare täppan med P
      noterat, afrijtat folio 76,                              1 3/8 tunnor.
      Åker i en wret med R noterat, afrij-
      tat folio 75,                                                 3/4 tunnor.
      Höö uthi Almunnewägz täppan med
      Ä noterat, afrijtat folio 77,                          1 1/2 lass.

      Erick Pederson i Bofastebo,
      äger och i dhetta hemanet,                          2 3/4 tunnor.
      Utsädhe dhet ena åhret.
      Dhet andra åhret.
      Hästehagen med K noterat, afrijtat
      folio 75,                                                     2 lass.
      Samsädhe uthi samma hage,                           tunnor.
      Höö uthi Södher ängan bortom
      bäckan, afrijtat folio 77,                              6 lass.
      Åker uthi förbemälte wret medh R note-
      rat, afrijtat ut supra folio 75,                        7/16 tunnor.
      Höö uthi Almunwägz täppan med
      Ä noterat, afrijtat folio 77,                          1 7/9 lass.

      Erick Olofson i Bofaste-
      bo, äger och uti dhetta hemmanet
      til,                                                              2 3/4 tunnor.
H.  Utsädhe dhet ena åhret,                                  tunnor.
I.   Dhet andra åhret,                                            tunnor.
      Samsadhe3 uti Hästehagen med
      K noterat, afrijtat folio 75,                              tunnor.
      Höö uthi sama hage,                                   2 lass.
      Höö uthi Södher ängan bortom
      beckan, afrijtat folio 75,                              5 1/2 lass.
      Åker uti Ramsare täppan med
      P noterat, afrijtat folio 76,                          1 3/16 tunnor.
      Höö uti Allmunewägz täppan
      med Ä noterat, afrijtat folio 77,                  1 7/9 lass.


      Notarum explicatio.

7.   Anderss Mårtenson i
      Bofasteboo, äger och uti Uth-
      åkerss hemmanet,                                       4 3/4 tunnor.
H.  Utsädhe dhet ena åhret.
I.   Dhet andra åhret.
      Höö uthi Hästehagen med K noterat,
      afrijtat folio 75,                                           1 1/2 lass.
      Samsädhe uti samma hage,                              tunnor.
      Höö uti Södher ängan, afrijtat
      folio 77,                                                     6 1/2 lass.
      Åker wret med G noterat,                          2 9/16 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                                 1 lass.
      Och ähr afrijtat folio 76.
      Åker uthi en wret med G. F. C och
      D noterat, afrijtat folio 76,                              tunnor.
      Höö uthi Surängan med G. F. C
      och D noterat, afrijtat folio 76,                   4 1/2 lass.
      Höö uthi Trätäppan med F. G. C och
      D noterat, afrijtadhe folio 76,                          lass.
      Åker uthi wretan med R note-
      rat, afrijtat folio 76,                                     1 tunna.
      Höö uti  Almunewägz täppan med
      Ä noterat, afrijtat folio 77,                           3 5/9 lass.

      Bofasteboo ähr 2 3/8
      skattehemman och ähre af Mor-
      bygge fierdingen i Tuna sochn til Säter
      lagda bådha tilhoopa,                                  11 1/16 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret.
B.  Dhet andra åhret.
      Höö uti en täckt med C noterat, af-
      rijtat folio 77,                                              16 lass.
      Samsädhe uti samma teckt,
      alla tilhoopa afrijtat fo-
      lio 77,                                                        4 5/8 tunnor.
      Höö uthi en skarp hårdwalz
      äng, kallass Hästehagan med D noterat,
      afrijtat folio 77, alla tilhopa,                         20 lass.


           Specialis.
1.   Daniel Erickson i Bofa-
      steboo, äger uthi hemmanet,                        3 1/8 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
      Höö uthi täcktan med C noterat, af-
      rijtat folio 77,                                              4 8/10 lass.
      Samsädhe uthi samma täckt,                            tunnor.
      Höö uthi Hästehagen medh D noterat,
#    afrijtat folio 77,                                           6 lass.
(Fortsättning överst högra spalten:)

#    Höö af en hårdwalz äng, kallass
      Dagellösan medh A. B och E noterat,
      afrijtat folio 77,                                           13 lass.
      Åker uthi samma ängh,                           en tuna.
      Åker wret med A. B noterat, afrijtat
      folio 76,                                                     1 3/4 tunnor.
      Höö uti gerdess linndherna,                         1 1/2 lass.

2.   Erick Hanson ibidem,
      äger uthi samma heman,                              2 1/8 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
      Höö uthi täcktan medh C noterat, afrijtat
      folio 77,                                                      3 2/10 lass.
      Åker uti samma täckt,                                     tunnor.
      Höö uthi hastehage5 med D noterat,
      afrijtat folio 77,                                           4 lass.
      Höö uthi en hårdwals äng, kallass
      Dagel lösan, afrijtat folio 77,                        9 1/3 las.
      Åker uthi samma ängh,                                5/16 tunnor.
      Åker uthi wreten med A och B noterat,
      afrijtat folio 76,                                           1 1/8 tunna.
      En ny inlagder sued medh B noterat,
      brukass för hästehage och kan med
      tidhen tiäna til ängh, folio 77.
      Ängess täppa medh F noterat, afrijtat
      folio 77,                                                      6 lass.
      Höö uthi gerdess lindherna,                         1 lass.
 
3.  Erick Olofson ibidem,
      äger och uthi samma hemman,                     2 1/4 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
      Höö uthi täcktan med C noterat folio 77,    3 1/5 lass.
      Åker uthi samma täckt,                                    tunnor.
      Höö uthi Hästehagan med D noterat,
      afrijtat folio 77,                                            4 lass.
      Ängztäppan med G noterat i Österängan
      belägen, afrijtat folio 76,                              1 lass.
      Åkerwret med C. D. G. F noterat, af-
      rijtat folio 76.
      Höö uthi Sur ängan med D. C F och
      G noterat, afrijtat folio 76,                          2 1/4 lass.
      Höö uthi Södher ängan afrijtat fo-
      lio 76,                                                         4 lass.
      Höö uthi gerdess linderna,                           1 lass.
      En åker medh rött H noterat, afrijtat folio 74,
      inne hållar,                                                  1 7/8 tunnor.

4.   Erick Pederson ibidem, äger
      uthi förbemälte hemman,                             1 1/4 tunna.     
 
             
      Utsädhe dhet ena åhret.
      Dhet andra åhret.
      Höö uthi täcktan medh C noterat,
      afrijtat folio 77,                                           1 6/10 lass.
      Åker uti samma täckt,                                     tunnor.
      Höö uthi Hästehagan med D noterat, afrij-
      tat folo 77,                                                  2 lass.
      Höö af en suedh med H noterat, afrij-
      tat folio 77,                                                 4 lass.
      Höö uthi Surängan medh D. C. F och G
      noterat, afrijtat folio 76,                              1 1/8 lass.
      Åker uthi en wret med D. C. F och
      G noterat, folio 76,                                         tunnor.
      Höö uthi Trätäppan medh D. C. G. F
      noterat, afrijtat folio 76,                                   lass.
      Höö uti Södherängan, afrijtat folio 77,         3 lass.
      Höö uthi gerdz lindherna,                             1 lass.

5.   Lars Anderson ibidem,
      äger och uthi förbemälte hemman,              1 5/16 tunnor.
A.  Utsadhe6 dhet ena åhret,                                tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                           tunnor.
      Höö uthi täcktan med C noterat,                 1 6/10 lass.
                finss   folio   77.
      Åker uthi samma täckt,                                    tunnor.
      Höö uthi Hästehagan med D noterat,          2 lass.
      finss                 folio 77.
      Höö uthi Dagellösan med A. B. E noterat,
      afrijtat folio 77,                                           4 4/6 lass.
      Åkertäppa, kallass Rijsstäppan med
      E noterat, afrijtat folio 76,                           2 5/8 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                               2 lass.
      Höö uthi Södher ängan, afrijtat
      folio ,                                                          2 1/2 lass.
      Höö uthi gerdzlindherna,                              1 lass.
      NB.


(Vänstra kolumnen under gård 1:)
      Fins folio 78 med nummero 3.

      Erick Johanson i Sig-
      fredzhytte i Morbygge fierdingen,
      äger och uthi forbemälte4 hemman,             1 1/8 tunna.
      Utsädhe dhet ena åhret,                                   tunnor.
      Dhet andra åhret,                                             tunnor.
      Höö uthi täcktan medh C noterat, af-
      rijtat folio 77,                                              1 6/10 lass.
      Åker uti samma täckt,                                     tunnor.
      Höö uthi Häste hagen medh D noterat,
      afrijtat folio 77,                                           2 lass.
      Höö uthi Södher ängan, afrijtat
      folio 77,                                                      2 1/2 lass.
      Höö uthi gerdz lindherna,                            1/2 lass.

      Dagel lössan med A. B och E noterat, inne-
      håller all tilhoopa,                                        26 lass.
      Sur ängan medh D. C. F och G noterat,
      innehåller all tilhopa,                                    10 lass.
      Trätäppan medh C. C. F och G noterat, in-
      nehåller,                                                      6 lass.
      Åker wretan medh D. C. F och G noterat,
      innehåller                                                    1 9/16 tunnor.

      Till dhenne by ähr skogh och mulebete
      til nödtorftan. Quarn och hammersmedia
      til hela byn wedh Lysterbro beläget
      och ähr medh 40 noterat, folio 76.
      Squalte quarn wedh byn beläget,
      noterat med 30, fins folio 77.

(Baksidans lilla flik:)
Hele dhenne förbemälte by lijdher stor
skadhe på sin åker af illacka
miällbackar som rinna och åhrligen
 falla och förtaga åkeren.
Ängessfiäll uthi Södher ängan
belägen, afrijtat folio 77 och ähr
medh 4 noterat, kommer Larss Person
i Uglebo til i Dalzby fierdingen i
Säterss sochn, höö                             1 1/2 lass.
Ängessfiäll med Z noterat, och uthi Södhr
ängan belägen, kommer Knut Andersson
til i Uglebo i Dalzby fierdingen, til
höö                                                    2 lass.
 

(Karttext:)
Ler och sand iord.
Ler mylla.
Ler mylla.
Lermylla.
Leriod8.
Squal-te quarn.