U3:Försättsblad


Kopparbergs län1
L:31.

Geometrisch affritningh
          och
calculation öffwer halffwa Tunna sochen uthan
bron, skatte och cronnehemman medh desz åker och änghz rätta
quantitet och qualitet, afmätit rittat och calculerat pro
annis 1641, 1642 och 1643. Effteer Hans Kungliga maijstätz med-
gifne instruction.

                           Aff

            Jonas Arffuedhszon

På effterföliandes sätt haffuer för warit och ähnnu ähr brukeli-
get at mätta jordh offuan Långheden hoos bön-
derne sin emällan.
                      Nembligen.

Ett spannelandh hålleer 18 stånger i långden,
breddan 9 stånger, stångan 6 allnar.               Facit 5832 quadratz alnar.
Ett spannelandh håller 18 snesslandh.
Ett sneszlandh är 9 stånger långdt, 1 stångh
bret, stången 6 allnar.                                    Facit 324 quadratz alnar.
Ett bandelandh håller en stångh på alla
sijdor.                                                          Facit 36 quadratz alnar.
Innehåller altsså et tunnelandh effter dalle-
carlarnes reffningh.                                        Facit 11664 quadratz alnar.
Men effter Hans Kungliga Maijstätz instruction innehåller
et tunelandh.                                                 Facit 14000 quadratz alnar.
Defferentien emällan den nyya och
gambla refningen ähr.                                        2336 quaratz alnar.

Inleffwererat utij Hans Kongliga Maijts rächninge cammar aff landtmätarn
Jonas Arffwedson den 2 maij anno 1648.
                                                       Peder Mehnlööss.


______________
1Blyerts.