ULa:1


(Rubrik:) Biörkestadz prästegårdz ägor vti Ytertiurboo belägne. Numero 1.


            Biörkestadz prästegårdh vtj samma sochn
            och offwanbemälte Yter Tiurboo häradt haffver

            vtsäde i littera     A                    18 1/2 tunland
            vtsäde i               B                    21 tunland
            vtsäde i wreeten  C                    1 1/2 tunland
            vtsäde i gerdett    D                    11 tunland
            vtsäde i gerdet     E                    18 1/4 tunland

F.         Höö aff een hård waldz engh till  30 laß
G.        Höö aff den engen till                  10 laß
H.        Höö aff den engen till                  8 laß
            Höö af gerdeß linderne till           15 laß
            Noch höö aff een engiefiell belägen
            vtij Giäresta engen till                  9 laß     
I.          Betheßhaga, duger till åker och engh.
K.        Betheßhaga, duger till åker och engh.

L.         Kyrkian och kyrkiegården.
M.        Prästegården.
N.        Klochargården.

            Skogh och mulebethe ganska ringa, jnthet fij-
            skiewatn.

(Karttext:)

Betheßhaga.
Betheßhaga.
Dugelig mark.
Engh
Betheßhaga.
Leerjordh
Leerjordh.
Engh.
Åhn.
Capplans torpett på denne platz beläget.
Engh.
Nål.
Norr, Wäster, Öster, Söder
Scala vlnarum.

(Annan anteckning:)

Att denne copia ähr lijka lydandes med den
geometriske affritningen som finnes i den kongliga
rächninge cammaren i Stocholm wittnar jagh
vndertächnadt.
                            Peder Mehnlöös