ULa:10


(Rubrik:) Nova acurata  geometrica delineatio
vppå Högentorp uti Swartlösa häradt och Sahlhem
sochn, belägen mädh deß rätta råår och röör gångh sampt
hwadh mehra uti ägorne finnes notabelt till åker och engier,
skogh och vthmarch medh sin rätta quantitet och qualitet,
afrijtat in ultimo Apprilli anno 1672


            Explicatio Notarum

A         citerar gården Högentorp, lyder nu på
            denne tijdh edle och welbördigh fruu Ellika
            Appelbohm till ewerdeligit frelse och
            sätherij.
B.        Ladugården ähr ny bebygt och regulerat effter
            Winckell.
C.        En åker wreet sandhmylla, drar vthsäde               1 tunnland
D.        Och en wreet af sandmylla, drar vthsäde              1 3/4
E.        Bastuguwreten drar vthsäde till                             1
F.        Öster gierdet, deels leer mylla, dels sandhmyl-
           
la, drager till vthsäde                                            7 tunnland   
G.        Wästergierdet, godh iordh, drar vthsäde               6 1/4
H.        Medell måttigh gräs wäxt, hårdwal, drager till höö 20 laß åhrligh,
            benemdh Slåtterwreten.
I.          Hemängen är mest hårdh wall, drager uthi
            gode höö åhr till                                                   30 laß
            Är och lägenheet till at mera upp rögas till slåtr
K.        Lindängen är godh hårdwall, drager höö till           28 laß
            Uti gode höö åhrs tijdh åhrligit gielshöö1               10 laß
L.         Träägården är ny planterat med gode trään.
M.        Stoor hästehaga medh godh skogh och bete uti.
N.        En beteshaga.
O.        Noch en beteshaga.

            Till denne gårdh är godh skogh till timber,
            weedh, stör och giärsell, näfwer och
            godh lööfskogh och ekeskogh iblandh och
            swedie mark.
            Gott muhlbeete och fiskie till nödtorfftn.

P.         Ett torp uti Korpphagen, hafwer något till
            åker och ängh åhrligh at ehrnära sigh af, såsom
            och wedebrandh och fiskie iblandh.
            Fleera commoditeter fins intet till denne gårdh
                                                    Högentorp.      
                      

(Karttext:)

Hwijtsandtz holmmen skillier Store Leedeby skogen jfrån Högentorpz ägor och skogen, doch holmen medh wreten som Biörkeskogen står på hörer alt Högentorp till.
Hwijtsandz holmmen
Store Leedeby skogen möter här på denne sijdan, som kallas Bårgh skogen, neder till Hwijtsandhz holmmen
Ett ???2 rör
Örnne tallen
Tallen
Kierr dragh
Bahrenhufdh
Korßudden
Septentrius, Vulturnus, Subsolanus, Eruduster, Auster, Affricus, Zyphyrus, Circius
En gill hörne råå widh Sanbrincken
Falckberget
Sätrawägen
Labolas ägor på denne sijdan, alt till Sandbrincken.
Mählaren lacus.
En gill 5 ste: staf uti Biörk skogen.
Bastu
Bryghus och kölna
Siöbodh
Skogz äple trän uti åker renerna3
Qwarn
Högentorp råder uti halfwa åån och halfwa ån Labola.
Sätra wägen.
Denne planen ähr alt igenom Labolas.
Laabola
Lind uddn
Denne heela planen är Labolas ägor och mark
Höö lada.
Denne råsten på Kårpeberget hålles för 1 hörnrå som skildhna emellan Ladewijk och Labola och Högen torp.
Korp berget
Wijk
Scala ulnarum, den wahnlige dubbelt.

(Annan anteckning:)

Jahan Hinderichßon Wachthuus.

1 D.v.s. gärdeshö?
2 Ordet (?h?lt ?) går inte att tyda p.g.a. skada i papperet
3 Härefter en anteckning på ca 6-7 ord som synes medvetet utplånad