ULa:12


Geometrisck deli-
neation öffwer Edhßham-
marß sätegårdhß om liggandhe äghor.


            Notarum Explicatio

A         Vttsädhe dett ena åhrett                         47 1/2 tunna
B.        Obrukatt åker samma åhr                      3 tunno
C.        Vthsädhe dett andra åhreth                    45 tunno
D.        Denne åker fiall1 lydher till Biörk            3 1/2 tunnor
E.        Denne åker fiäll lydher till Biörk              1 3/4 tunnor
F.        Aff Norre engen höö                              80 laß
G.        Aff Södher engen höö                            44 laß   
H.        Store nyia byghningen
I.          Baghare stugu byghningen
K.        Nyie humblegårdhen
L.         Trägårdhen
M.        Nyia fä huß byghningen
N.        På denne plaß ähr ??? ??? byen belägen

            Till detta hemman ähr godh mullebeeth, tem-
            meligh skogh och lijtith fiskie watn.

(Karttext:)

En ??? råå
Denne råå ähr och ??? och ståår på en winter wägh
Detta ähr en lä<...>2 steen ligger p<...>2 <...>ta ähr en olika långh sten jordh fast st<...>2 på ett bergh omlagd <...>2 ??? andra stenar
En lijten ??? ståår uti en ??? omlagd medh många andra stenar
En lijten ??? ståår uti en ene buska omlagd medh många andra stenar
Ekeby ägor på denna sijdan om åhn
Sandh jorh
Leerblandat iordh
Toffwigh hårdh wallß engh
Grundh sandiordh
Leer mylla
Beteß hagar
Sandh iordh
Leermylla
Leeriordh
Små kalffe täppor
Ånge ägor på denne sijdann om åhn
Sala elff
Tompter
Edhß3
Toffwigh hårdhwalldhß engh
Leer mylla
Beteß hager
Grundh iordh
Här möter Engebyeß ägor
Grundh iordh
Leer iordh
Biörkß ägor
Biörk
Eng3
Engeby
På denne plaaß ähr Engebyeß åker och engh belägen.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. åkerfjäll
2 Härefter skada i papperet och resten av detta ord och ev. ett eller ett par till borta
3 Härefter skada i papperet; ev. har det funnits mer text och resten av detta ord och ev. ett eller ett par till borta