ULa:4            Notarum Explicatio

                Fernebo sochn och Norrbo häradh.

            Affrijttningh opå Fernebo prästebordh och Hälleby j bemälte
            sochn medh deß åker och engh, huilckes åthskilldnat
            finnes medh NB antecknadh


A.        Prästegården    
B.        Söder gärdetz vthsäde                                                  15 1/2 tunna
C.        Norre gärdetz vthsäde                                                  12 3/4 tunna
D.        Wreetens vthsäde                                                         3 tunnor
E.         Engen till prästebordhet håller                      58 tunnelandh


F.         Hälleby gärdetz vthsäde                                               14 tunnor
G.        Andre gärdetz till Hälleby vthsäde                                 18 tunnor
H.        Södre gärdetz som wetter åth Gerßeboo vthsäde          32 tunnor
I.          Wreeten till Hälleby på öster sijdan om byyn, vthsäde   2 1/2 tunnor         
K.        Andre wreeten söder om den näst ofuanskreffne           1 1/2 tunna
L.         Een wreet wäster om byyn, deß vthsäde                       3 1/2 tunna
M.        Een lithen wreet öster om Söder gärdet                        2 tunnor
N.        Noch een lithen wreet der brede widh                          1 tunna
O.        Hälleby engh håller                                      96 tunnelandh
P.         Enges buthen som ligger i Prästegårdz engen och lyder
            till Backa och Försteby


R.        Trenne små wreetar lydande till caplans och
            klockare bordet.


(Karttext:)

Klåkare gården
Jßlingeby gärdet
Prästegårdz beetes haga
Kyrkian
Fast lind
Å dhenne sijdhan mötha Bergh, Backa och Försteby.
Bergh och ???
Kaplanß gården
Fast lind
Åkerwretar
Präste gården
Lilla engen till prestgården
Åker till prestgården
Åker till preste gården
Hälleby åker
Åker wretar
Söder giärdett till Helleby
Faste lindar
Helleby åker
Hälleby
Å dhenne sijdhan möthe <...>eboo1 egor.
Fast lind
Prästegårdsens engh.
Hälleby engh.
Teegen till Backa och Försteby.
Gårge siöön
Schala ulnarum.


(Annan anteckning:)

Att denna afritningh ähr giord och
ut arbetatt aff Jon Arwidson jngeniör men
ren skrifuen och illumineratt af migh och
kalku[lu]leratt witnar iagh wnderskrifuen

                             Johan Arwidson
                             lantt metare i
                            Åby

1 Början av ordet går inte att läsa p.g.a. skada i papperet