V1:10-11
(Text sidan 10:)

Notarum      Explicatio

F   Galffsiö i Arbrå socken, skattar    2 öre
Vtsädhe bådhe åhren       3 tunnor
Saniordh, ther på födes 1 häst,  16 nöt, 16
får, liten suedieskogh, godh mulebet, gott
fiskeuaten och quarenställe, lägenheet åker
och ängh at förbettra. Afritat på första
sidan, på detta arket sub littera F

G   Hällsiö en gårdh, skattar 1 öre, åker 1 tunna
föder 1 häst, 10 nöt, 12 får, godh mulebet
och suedieskogh, gott fiske och quarenställe.
Lägenheet åker och ängh at förbetra

H   Nysta en gårdh, skatte   5 öre
Vtsädhe i både giärden   4 1/4 tunneland
Föder tuå hestar, 35 nöt, 20 får,
lägenheet åker och ängh at förbetra
Godh mulebeth och suedieskogh, nödigt
fiskeuaten och quarenställe
sandiordh
Hårdwals ängh      20 lass
H

(Text sidan 11:)


Notarum Explicatio

Enångers sochn

M   Gränghsiö 2 gårdar
Wästra gården skattar      1 ½ öre
Vtsädhe i bådhe giärden   4 tunor
Suartmul födes ther på 3 hestar, 14 nöt
16 får, godh mulebet och suedieskogh. gott
fiskewaten och quarenställe, lägenheet
mera åker och ängh at vpgiöra.

N   Östra gården Jbidem skattar   11 ½ öre
Vtsädhe i bådhe giärdena       7 1/4
tunna
Suartmul, ther på födes 4 hästar, 20 nöt
30 får godh mulebet och suedieskogh gott
fiskeuaten och quarenstelle, godh lägenheet
åker och ängh at förbetra

O   Löffåssen Jbidem en gårdh, skattar    2 öre
Vtsädhe i bådhe giärdena      3 1/8
tunna
Suartmul, ther på födhes 2 hestar, 14 nöt
30 får, godh mulebet och suedieskogh gott
fiskeuaten och quarenställe, lägenheet mera
åker och ängh at vpgiöra, och ehr till ett
litit fiskehuss
P   Hårdwals ängh   20 lass

(Vänstra spalten, sid 11:)
Järffzö sochn
I   Hästebärgh en gårdh skattar 1 ½ öre
Vtsäde i både giärden   4 tunnor
ther på födes 3 hästar, 20 nöt
20 får, godh lägenheet mera
åker och ängiar at vpgiöra,
Godh mulebet och suedieskogh
litet fiskeuaten, got quarenställe.

Vnderswyk sochn
K   Swidieåssen en gårdh, oskatlagt,
åker i bådhe giärden   2 tunnor
saniord, ther på födes 1 häst,
10 nöt 10 får, godh mulebeth
och suedieskogh och quarenström
inte fiskeuaten, ingen lägenheet
at förbetra åker eller ängh

Dillsboo sochen
L   Kiällsiö en Gårdh, skatt   ½ öre
Vtsäde i både giärden   3 1/4 tunna
Sandiord ther på födes 1 häst
10 nöt, 16 får, godh lägenheet
åker och ängh förbetra
Godh mulebet Tarffueskogh
godt fiskeuaten och quaren
ställe.

(Text på kartbilden:)
Helsinge-   landh
Nyarne
Arbrå sochn
Scala ulnarum

(Karttext)

lindh doger till åker