V1:104-105


(Rubrik:) Jemptelandh   Nääs sochn
Ååsan ähr 3 skattehemman huar och een sina särskilda ägor her hem[m]a widh byen, men vthmarken
tilhoopa på hwilken finness godh timberskogh, löfskogh, näfwerskogh så och annan tarfweskogh, godh mulbeet
fijske vthi Nächten, kan och till denne by finnass någon lijten legenheet till ängzrödningh.

Notarum Explicatio

                                   Nota   Vthsäde       höö
                                               tunnor        lass
                                     A         2 7/8          2
 Nummerus 1                B         1 7/16         1 ½
                                    C         2 ½            2 ½
                                     D                          6 ½
                Summa                     6 13/16       12 ½


                                    Nota   Vthsäde       höö
                                               tunnor        lass
                                     E         1 3/8          2 ½
Numero  2                    F          3 5/16
                                     G            3/4         2 ½
                                     H                         4 ½
                                      I                         4
På nästföregångne folio
Noterat medh Littera B höö                      8 lass
Arfgodz ifrån Wijken     K                        4 ½
Skogzängh                                               1 ½
                      Summa               5 7/16      

                                                                               Vthsäde
                                                                                 tunnor
                                   Nota   Vthsäde       höö         obrukat
                                               tunnor                       åker
                                     L         1 1/8
    Numero 3                M        1 5/8
                                    N                            7            3 ½
                                    O                            6                  
                Summa                     2 3/4          13            3 ½


(Text på sidan 104 nere till vänster:)


Notarum Explicatio

P   Denne obrukade åker eller
    legda hörer Wijks åboar
    till tweskiptiss vthsäde    3 tunnor
    blifwer höö på samma
    till                                  2 lass


(Karttext:)

Lindh
Sandh jordh
Ååss kiernan
Gamall odugeligt legda
Hårde wald
Sandh      mylla blandat medh leer
öör jordh
Jlak hård waldh
Jlak hård wald medh tall och löfskogh
Legda
Legda
Obrukat åker eller legda
Jlak hårde waldh
Sank ängh
Sand mylla
Legda
Sank ängh
Scala Vlnarum