V1:106


(Rubrik:) Jemptelandh

Notarum Explicatio

    Kluxåsen ähr 2 skattehemman, hwar för sigh
    serskilde egor
1   Näst efterföliande åker och engstycker kommer
    Numero 1 till.
A   Vthsäde            6 ½ tunnor
B   Vthsäde              5/8
tunnor
C   Vthsäde            4 1/8 tunnor
D   Höö af giärdzlinder myror och renar
    her hemma widh byen         6 ½ lass
    Af  Diupdalen folio      Noterat med Littera A
    blifwer höö               2 lass
    Een legda vthi ödessgården i Månsta folio   
    Noterat medh Littera Ö blifwer höö      10 lass
    Vthi Lochne sochn brukass eet ödess böle till denne
    gårdhen benempt     -  finness folio och Noterat med   
    Littera - blifwer höö      -
    Till denne gården ähr arffallet ett engzstycke i Ålbergh
    folio    -    Noterat medh Littera H blifwer höö 3 lass
2   Efterfölliande stycker kommer Numero 2 till
E   Vthsäde         3 tunnor
F   Vthsäde         1 7/8 tunnor
G   Höö ängiar och linder her hemma widh byen      10 lass
    hafwer och een deell af ödesshemmanet Skuta
    folio      bekommer höö der sammastedess   5 lass
    Af Diupdalen folio      bekommer höö   2 lass
    Till denne by finness allehanda tarfweskogh såsom
    och mulbete till nödtorften fijske watn något
    lijtet vthi små kiärnar, när wid byen. Humble
    gårdh till Numero 1 om 200 stenger till Numero 2

Nota Bene Numero 1 hafwer een deell vthi ödesshem-
manet Skuta finness folio      Noterat medh
Littera A och B


(Karttext:)

Myra
Hårdh wald
Hårdh waldh
Hårdh wald
Myra
Grundh och   obärande   jordh
Hård wald
Moo jordh
Lindh

Myra

Hårdh wald
Lind
Jlak hårde waldh
Hårde waldh
Myra
Scala Vlnarum