V1:107


(Rubrik:) Nääs sochn

Notarum Explicatio

Wijken ähr skattehemman lijka räknat
åboerne emellan vthi åker och ängh
1   Näst efterfölliande stycker ähr afdelte
    till Numero 1 vthsäde alz till samma Numero   6 tunnor
A   Vthsäde               1 3/4 tunnor
B   Vthsäde               2 3/4 tunnor
C   Vthsäde               7/8
tunnor
D   Vthsäde                5/8  tunnor
E   Bekommer höö af engier legder och
    renar till denne gården         6 ½ lass
    Skogz slåt till         5 ½ lass
    Hwmblegårdh till      100 stenger
Än till denne gårdh tillijka medh Numero 2 ett
legdestycke Littera P folio  blifwer höö alss 2 lass

(Högra spalten:)
2   Den andre gården vthsäde alss   6 ½ tunnor
F   Vthsäde            1 7/8 tunnor
G   Vthsäde            3 ½ tunnor
H   Vthsäde             1/4 tunnor
I   Vthsäde               7/8  tunnor
E   Kommer denna gården halfdelen till hö   6 ½ lass
    Skogz slåt         5 ½ lass
    Hwmblegårdh till      100 stenger
    Denne gården hafwer ett stycke af Ödess hemma-
    net Skåta Noterat Littera E och F folio
    bekommer höö der sammastedess till   10 lass
Till denne by ähr fijske watn i Nächten
Timberskogh och löfskogh finness, ingen synner-
ligh mulbeet och swedieskogh.


(Karttext:)

Måsse waldh
Hårde waldh
Hårdh waldh
Godh sandh mylla
Nächten Lacus