V1:108


(Rubrik:) Jemptelandh

Notarum Explicatio

Sinbergh ähr 2 skattehemman lijka stora
i åker och ängh
Vthsäde alss till både gårdarna   15 1/4 tunnor
Höö her hemma widh byen af engiar och renar   21 lass
       Specialis Explicatio
1   Nästh efterfölliande stycker kommer Numero 1
    halfparten till
A   Vthsäde i Nårra giärden     5 5/8
tunnor
B   Vthsäde i andra giärdet      3 1/4 tunnor
C   Vthsäde i tridie giärdet       3 3/8 tunnor
D   Vthsäde i Södra giärden     3 ½ tunnor
E   Höö till denne gården widh byen   10 ½ lass
    Skogzängh till denne gården höö till   3 lass
    i Giölan höö till         ½ lass
2   Numero 2 hafwer lijka stoor andel i åker och
    ängien widh byen emot Numero 1 men skogz-  
    ängh hafwer Numero 2 till       8 lass
    Såsom och hafwer hafwer bemälte Numero 2 ett lijtet  fäbostelle
    Giölan benämdh dersammastedess ett lijtet åkerstycke
    Vthsäde till                             3/8 tunnor
    bekommer höö der sammastedess till     1 ½ lass
    Jtem hafwer Numero 2 kiöpt ifrån Olbergh
    i Näss sochn folio      1/4
dell af hele byen hwilket
    nu brukass till slåt vnder denne gården blifwer
    hårde walss höö         8 lass
    Staar höö                  2 lass
    Till denne byy ähr timberskogh, lofskogh, wedh
    och giärssle skog till nödtorften, mulbet, fijske
    watn vthi Nächten, humblegårdh      200 stenger


(Karttext:)

Nächten Lacus
Swart mylla
Hårdh waldh
Legda
Swart mylla
Legda
Swart mylla
Myra
Swart mylla
Lind
Legda
Lind
Scala Vlnarum