V1:112-113


(Rubrik:) Jemptelandh      Hackås sochn

Notarum Explicatio

1   Tönwågen ähr eet skattehemman, hwilket 2 åboer besittia
A   Vthsäde          4 3/4 tunnor
B   Vthsäde         1 1/8 tunnor
C   Vthsäde         1 ½ tunnor
D   Vthsäde           ½ tunnor
E   Vthsäde           5/8 tunnor
F    Vthsäde          1/4 tunnor
G    Höö af ängiar lunder och renar widh byen      14 lass
   
    Till denne by brukass och twå ödess torp, hwilke på
    fölliande folio ähre afrijtadt. Specificerat och Noterat
    medh Numeris 3 och 4

    Till denne by finness godh mulbeet fijskewatn, timberskogh
    Löf- och näfwerskogh såsom och hwmblegårdar till 200 stenger


(Text sidan 113:)

Notarum Explicatio

1 Giöle ähr ett gammalt ödess torp
    Brukass till Tönwågen på näst
    föregångna folio afrijtat
A   Vthsäde           3/4 tunnor
B   Höö af engien   4 lass
C   Hårdh walss höö af legderna 3 lass


Notarum Explicatio

3   Fälingen ähr gammalt ödes hemman
    Brukass och till Tönwågen på nästföre-
    gångne folio afrijtat
D   Vthsäde                         11/16 tunnor
E   Hårde walds höö af legderna   10 lass


(Text på kartbilden sidan 112:)

Lindh
Lindh
Lindh
Lindh
Sank ängh
Sandh mylla
Sand mylla
sank ängh
Lindh
Nächten lacus

(Text på kartbilden sidan 113:)

Moo jordh
Små staar
Små star waldh


(Karttext:)

gammal legda
sand jord
Legda eller gammal obrukat åker
Fälingen Lacus
Scala Vlnarum