V1:114


(Rubrik:) Jemptelandh

Notarum Explicatio

1   Döder ähr eett skattehemman
A   Vthsäde     6 ½ tunnor
B   Vthsäde      1
tunnor
C   Höö her hemma widh byen      12 lass
    Skogzängh och myreslåt till   35 lass
    Till denne gården ähr fäbodar 1 mill her ifrån belägen ther
    sammastedess en stenigh engzteppa blifwer hö 7 lass
    Denne gården hafwer frij skattemill på hwilken ähr
    allehanda tarfweskogh godh mulbeet fijske vthi Nächten


(Karttext:)

Nächten Lacus
Hårde waldh
mylla
Leer mylla

Scala Vlnarum