V1:115


(Rubrik:) Hackås sochn

Notarum Explicatio

A   Seelzåån ähr eett skattehemman, besittia
    2 åboer hwilke ähre lijka i åker och ängh
B   Vthsäde            2 1/16 tunnor  
C    Vthsäde           2 1/16 tunnor
D   Vthsäde             7/8 tunnor
E   Vthsäde             2 7/8 tunnor
F   Bekommer höö her hemma widh
    byen till               8 lass
    Skogzängiar till höö      8 lass
    Myreslåt till         25 lass
    Denne gården hafwer frijskattemill på
    hwilken ähr allehanda tarfweskogh, godh mul-
    beet fijske vthi Nächten.

    Rogstadh ähre 2 skattehemman
    Numero 1 ähr rächnat i byeskiftte en fierde
    deell emot Numero 2
1   Näst fölliande stycker kommer Numero 1 till
G    Vthsäde            1 9/16 tunnor
H    Vthsäde              7/8 tunnor  
I    Vthsäde                ½ tunnor  
K   Vthsäde              13/16 tunnor  
L    Höö till denne gården widh byen    3 lass
    Myreslåt och skogzängh till        5 lass

2    Efterfölliande stycker kommer Numero 2 till
M   Vthsäde            2 7/8 tunnor  
N   Vthsäde            2 1/4 tunnor  
O   Vthsäde            2 3/16 tunnor  
P    Vthsäde              5/32 tunnor  
L    Höö till denne gården widh byen    9 lass
    Myreslåt och skogzängh till        15 lass
          {Denne gården hafwer och en gammal legda
folio   { eller obrukat åker som nu brukass till ängh
          { i Näcstadh Noterat medh Littera X blifwer
          { höö till                         9 lass
          { Ett engzstycke ibidem Noterat med Littera   blifwer
            höö                                 1 lass

    Till denne by ähr fijskewatn, mulbeet
    Timberskogh och löfskogh till nödtorften
    Humblegårdh till hela byen   200 stenger


(Karttext:)

Ör jordh
Sand mylla
Leer mylla
Stenigh   hård waldh
Leer mylla
Nächten Lacus
Sank måsse waldh
Måsse waldh
Hårdh waldh
Nächten Lacus
Sandh jordh
Sand jordh
Sandh jordh
Hård waldh
Hårdh waldh