V1:42-43


Notarum Explicatio

                                               Sölfermyntt                                   Tunnlandh      Höölass
Bocksiöö Torph skattar            daler  2  12
A   Vthsäde j dett Norra Giärdet dett eena åhret                                1 3/4
B   dito j dett Södra Giärdet dett andra åhret                                      2
C   Höö af twå hårdwalds engiar                                                                          3
D   Item af sex myre engiar                                                                                   8
E   Een lijten humblegårdh

Till förbemälte torp är godt muulebete och fiskiewatn, småå biörk-
och tallskough, timber skough till nödtorfften, /och/  een lijten miöölqwarn
Kiällåhs finnetorper                   Sölfermyntt
    Peer Michelsson skattar       daler 2 18
    Simon Mårtensson jbidem   daler 2 18

F   Peer Michelsson vthsåår dett eena åhretj dett Wästra Giärdet         2
G   Jtem j en teppa                                                                              ½
H   Vthsäde dett andra åhret j dett Östra                                             2 ½
I    Höö af een steenigh hårdwaldz engh                                                               2
K  Simon Mårtensson Vthsåår dett eena åhret j dett Wästra Giärdet   2 1/4
L   dito dett andra åhret j dett Östra                                                    2 ½
M  Höö af tree stenigha hårdwaldz engiar                                                           2 1/4
N   Höö begge tillhopa af fyra sancka myyre engiar                                             4
O   Noch ett lijtett myre engie hemma wedh Torpet                                             1

(Text sidan 43:)
                                                                                                    Tunnelandh      Höölass
    Till föreskrefne Kiällåhs finnetorper är småå beblandat
    skough, ringha timber och frööningskough, doch godt muu-
    lebeete, hafwa här till huar sin lijten miöölqwuarn.
P  Tofwebo fäbostelle nytias af tree Grannar j Alfteå sochn
    bekommer höö af fyra hårdwaldz engier tillhopa                                                   8
    Här till är godt muulebeete och fiskiewattn. Små tall och
    timberskough jblandh, hafwa tillförinde myckett sielfwe för-
    ödt, som försåldt skougen till Kopparbergz Lähns finnar.
Q  Joen Matzons boder kallade,  äro sex j boolaget, bekommer
    tillhopa höö af dheras hårdwalds techter                                                               20
R  Jtem af fyra myreengiar                                                                                       12
    Huilcka myre engiar fäboelagen hafwa Kiällåhs finnar-
    ne afhendt. Emoot Kongligt breef. Ehuruwäl finnarne
    them opprögdt hafwa af ödesnh. Eliest är här till godt
    muulebeete, små tall och biörkeskoug, förr förödt skougen
    genom swediande, medan något war till fångh.
S  Rönie eller Hartsiöe bodarne äro fem j boolaget, be-
    komma höö på dheras hårdwaldz techter tillhopa                                                   10
    Här till ähr godt muulebete, sampt småå tall och biörck-
    skough, hafwa tillförende genom swediande förödt skougen
T  Litzleboe fäbodar äro sex j boolaget, bekomma till-
    hopa höö på dheras hårdwaldz techter                                                                  5
    Här till är godt muulebete, fiskiewattn och timber-
    skough, sampt graan och biörckeskough.
U  Litzleboe Torph, huaroppå boer een löösfinne medh
    fäboelagetz tillståndh. Vthsåår åhrlighen                                               3/4
    Hafwer samma lägenheeter, som fäboelaget hafwer
    och jghenom swediande myckett förödt skougen
V Kiälle febodar, äro siw j boolaget, bekomma
    höö af dheras hårdwaldz techter                                                                        12
    Här till är godt muulebeete, småå beblandat skoug
    medh biörck- gran- och tall, hafwa the som
    andra sielfwe swediatt och förödt skougen.

(Karttext:)

Källåhs Torph
Tofweboe fäbodar
Kiälle fäbodar
Litzleboe fäbodar
Litzleboe Torph
Joen Matssons bodar kallatt
Rönie fäbodar
Bocksiöen    Lacus
Bocksiöe Torph
Swaansiön Lacus

Scala ulnarum