V1:46-47Notarum Explicatio

                                                                                             Tunnelandh            Höölass
A   Öster Grannääs fäbodar äro ellofwa j boolaget,
    bekomma tillhopa hårdwaldzhöö på sijne tächter                                                24 ½
B   Öster Grannääs finnetorper      Sölfermyntt
    Matz Mårtensson skattar  öre    2 -
    Matz Carlsson Jbidem      öre    2 -
C   Matz Mårtensson Vthsåår dett eena åhret j Östre Giärdet    1 3/4
D   Ähn j een teppa                                                                     ½
E   Vthsåår dett andra åhret j dhen Wästra åkeren                     1 1/4
F   Ähn på een annan åker                                                         1
G   Noch j een teppa                                                                  1/4  
H   Höö af een hårdwaldz engh                                                                              8
I   Ähn j ett myre engie                                                                                           1
K   Noch j een teppa hårdwaldzhöö                                                                       2
L   Matz Carlsson vthsåår dett eena åhret j Östra giärdet               1 ½
M    Ähn j een teppa                                                                     1/4
N  Noch j een teppa                                                                     1/4
O   Vthsåår dett andra åhret j dett Wästra gierdet                           2
P   Noch j een teppa                                                                      1/4               
Q   Höö af ett hårdwaldz engie                                                                              4
R   Ähn j ett annatt engie                                                                                        3 
S   Noch j en teppa                                                                                                3/4
T   Ähn j een teppa                                                                                                1/4                            
    Till ofwanskrefne fäbodar och finnetorpher, är godt
    muulebeete och fiskiewattn, Men ringa skough af
    biörck och tall sammanblandat. Bönderne j fäboe-
    laghet, hafwa tillförende mycket bortswediat och
    försåldt skougen. Finnarne hafwa tillhopa een
    lijten miöölqwarn.
ii   Miöenges fäbodar, äre nijo i bolaget, bekomma
    höö tillhopa af dheres hårdwaldz techter                                                               23
    Här till ähr godt muulebeete och fiskiewattn, småå
    beblandatt skough, af biörck tall och graan, haf-
    wa och här till een lijten miöölqwarn.
V   Oppå detta fäboestelle, boer och een löösfinne,
    ighenom fäboelagetz tillåtelse, huilken j nijo åhrs
    tijdh, mycket hafuer förödt skougen genom swe-
    diande, Bekommer höö af een hårdwaldz techt.                                                   1
    Noch af een annan lijten                                                                                       1/4
W   Joen Biörssonz fäbodar kallade, äro fyra j boolaget
    bekommer höö tillhopa af dheras hårdwaldz techter                                             13
    Här till är godt muulebeete, ringha timberskough
    Vngh beblandat tall biörck och graanskough, jtem
    een lijten miöölqwarn. Skougen förödd af finnarne
                                                       Silwermynt
Y   Hwijtsiöe finnetorph skattar  Öre    4
Z   Vthsåår åhrligen på dett Östra akerstyckett                                 1 1/4

AA   Wästra åkerstyckett, är nyes oppbrukat, och här tills
    intett sådt, kan här efter fåå såå                                                         3/4

BB    Höö af een gammall sweedh, som han härefter will opp-
    bruuka till åker och engh                                                                                       2
CC   Noch  af een annan hårdwaldz engh                                                                  1
DD   Ähn af ett sanckt myre engie                                                                           1 ½
X   Löösfinnen på Joen Biörssons fäbodestelle, vthsåår åhrli-

   gen på sin techtb                                                                          1 1/8
                                                                          

(Text i högra spalten:)
                                                                                              Tunnelandh                Hölass
    Till nestföreskrefne Hwijtsiöe finnetorph är godt muulebe-
    te och fiskiewattn. Timberskough ringha. Vngh tall- och
    graanskough medh biörck beblandat, een lijten miööl-
    qwarn. Ingha andra lägenheeter
EE   Hwijtsiöe fäbodar, nyttias af tree grannar i boelaget
    bekomma hårdwaldzhöe af sijne techter                                                                  9
    Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, småå biörck
    och graanskough medh tall beblandat, ringha timberskough
    hafwa sielfwa myckett swediat, men mäst försåldt skou-
    ghen till finnarne.
FF   Longboe fäbodar, äro ellofwa j boolaget, bekomma till-
    hopa hårdwaldzhöö af dheras techter                                                                     24
    Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, småå biörck
    och graanskough, jngha andra Lägenheeter, hafwa tillfö-
    rende jghenom swediande, myckett förödt skoughen, och een
    stoor deel försåldt till åthskillighe finnar.
    Oppå detta Longboe fäboeställes egher, boer och een löös-
    finne, huilcken tillförende under? Militien, för een Rytta-
    re sigh bruukat hafwer. Men nu j tijo åhrs tijdh, för
    betaalningh till fäboelaghen, hafwer mycket förödt
    skoughen genom swediande.
GG   Vthsåår åhrlighen på sin åkerteppa                                               3/4                                            
 HH    Bekommer och  hårdwaldzhöö af een techt                                                    1 ½
    Eljest jngha andra lägenheeter.

(Karttext:)

Lendestaden kallatt
Bode Kiärnen Lacus
Öster Grannääs fäbodar

Öster Graanääs finne torpar

Miöenges fäbodar
Miöenges berget
Miöenges torph
Miöengen Lacus

Joen Biörss fäbodar kallatt
Torpet

Hwhijtsiöe torp

Hwijtsiöe fäbodar
Hwijtsiöe knopp

Longboe torph
Longboe Lacus
Longboe fäbodar

Scala ulnarum