V1:50-51


Notarum Explicatio

                                                                                     Tunnelandh         Höölass
A  Kiöhlsiöe fäbodar äro tree j boolaget, bekomma
     tillhopa hö på dheras hårdwaldz techter                                                      9
     Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, godh
     timberskough, och någhon tallskough, hafwa tillfö-
     rende försåldh skougen till Kopparbergz finnarne.
B  Wåhlsiöe fäbodar, äro ellofwa j boolaget, be-
     komma höö af dheras hårdwaldz techter                                                    6
     Här till ähr godt  muulebeete, och fiskiewattn, godh
     timberskough, ungh tall och biörckeskough, hafwa
     myckett försåldt skoughen till åthskillighe finnar.
C  Söörboe eller Nyboe fäbodar äro otta j boolaget
     Bekomma höö af dheras hårdwaldz techter                                                14
     Här till ähr godt muulebeete och fiskiewattn, tim-
     berskough, tall och ringha biörckeskough.
D  Söörboe torph, oppå huilkett boer een löösfinne
     medh fäbodelagetz tillståndh. Utsåår åhrligen                        -
E  Höö af een hårdwaldz engh                                                                      2 
     Hafwer och lijka lägenheeter medh fäbolaget, och
     föröder skoughen medh swediande
F  Wäster Öyungz bodarne, äre fem i boelaget, be-
     komma höö af sijne hårdwaldz techter                                                        13 1/4
     Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, någhon
     timberskough, vngh skough, af biörck, tall och
     graan beblandat, sielfwa förödt skougen genom
     swediande, som och försåldt mycket till finnarne.
G  Öster Öyungz fäbodar, äro siw j boelaget,
     bekomma tillhopa hårdwaldzhöö af sijne techter                                          20   
     Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, godh
     timberskough, eljest ungh beblandat skough, hafr
     sielfwe förödt skoughen genom swediande, som
     och försåldt till åthskillighe finnar.
H  Swarteboe fäbodar äre fem j boelaget, bekom-
     ma höö på sijne hårdwaldztechter                                                               14
     Här till är godt muulebeete, men ringha fiskie
     godh timberskough, eljest jhoopblandat vngh skough,
     dhe som andrr förödt skoughen genom swedian-
     de, som och såldt till åthskillighe finnar.
I    Med detta fäboestelle, hafr och warit ett torph, huar
     på tillförende een finne, vthij fordom Landzhöfdingens
     Herr Arendt Creutzes tijdh, hafr fådt tillståndh
     efter hans gifne breef, sigh dher vundersettie för 2
     öhre j skatt. Men bönderne tagit hans breef ho-
     nom ifrån, honom och fördrifwit, sampt torpet
     förstördt, bekomma hårdwaldzhöö på samme eghor                                    5
K  Gammalswedh benämndh huarpå boer föreskrefne
     finne, som Swarteboe torph, förr för skatt be-
     suttit hafwer, huilcken nu här j 10 åhr åbodt
     och hafr jcke mehra, än allenast tompterummet.
     Doch hafwer han j desse åhren, myckett förödt
     skoughen, sampt för betalningh af bönderne
     samt af eghen påtaghen driftighet. Och slätt
     ingha vthlagor till Cronan vthgiordt, jcke heller
     bönderna, för torpetz eghor, som dhe sigh tilleg-
     natt hafwa.

(Karttext:)

Kiöhlsiöe fäbodar

Wåhlsiöe fäbodar

Sörboe Lacus
Torpet
Sörboe eller Nyboe fäbodar

Skallen berget
Löfåhs berget
Wäster Öyungz     fäbodar
Store Öyungen Lacus

Gammalh swedh
Swarteboe torph

Swarteboe fäbodar

Öster Öyungen Lacus
Öster Öyungz fäbodar

Scala ulnarum