V1:54-55


Notarum Explicatio

                                                                                                 Tunnelandh          höölass
A   Reemszboe fäbodar äro tijo j fäboelaget, bekomma
     höö af dheras hårdwaldz techter                                                                         27 ½
     Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, godh
     timberskough ingha andra lägenheeter, hafwa tillfö-
     rende förödt skoughen genom swediande.
B  Reemszboe torph, huar oppå boer een löösfinne
     ighenom fäboelagetz tillåtelsse. Vthsåår allenast på
     sin åkertecht                                                                                 ½
C  Drengebergz bodarne, äro otta j fäboelaget, bekom-
     ma höö af dheras hårdwaldztechter tillhopa                                                            9
     Här till är godt muulebeete, godh timber- och näf-
     werskough, sampt feldningskough. Swedia sielfwa
     ännu så mycket dhe hinde, föruthan dett dhe myc-
     kett hafwa försåldt skough till finnarne.
D  Rickeboe fäbodar, äro siw j bolaget, bekomma
     tillhopa höö af dheras hårdwaldztechter                                                                8
     Här till är godt muulebeete. Timber- näffwer och
     feldningsskough. Swedia sielfwa och hafwa swediat
     så myckett dhe förmått, föruthan dett dhe hafwa för-
     såldt finnarne.
                                                 Sölfermyntt
     Rickeboe torp skattar    daler  4
E   Vthsåår åhrlighen på sitt åkerstycke                                              2 1/4
F   Höö af een hårdwaldz engh                                                                                    4
G  Noch af een annan engh dito                                                                                 2
     Till detta torph är samma lägenheeter som förbemälte
     fäbodar, dessuthan godt fiskiewattn  och een lijten miöölqwarn.
H  Jönszbodarne äro siw j bolaget, bekomma höö
     af dheras hårdwaldztechter                                                                                     14
     Här till är godt muulebeete fiskiewattn och tim-
     berskough, någhon feldningzskough, hafwa tillfören-
     de genom swediande, sielfwa förödt skoughen.
I    Wäster Jellsiöe bodarne, äro siw j bolaget
     bekomma tillhopa höö af dheras hårdwaldztechter                                                   16
     Här till är godt muulebeete. Ringa timber skough
     men godh feldningsskough. Swedia sielfwa så mycket
     dhe hinda, hafwa och tillförende såldt skough, till
     nestomliggiande finnar.
                                                       Sölfermyntt
     Jellsiöe torph skattar               daler   4
K  Vthsåår j dett Norra giärdet dett eena åhret                                    1
L   Andra åhret j Södra giärdet                                                            ½
M  Höö j dett Södra gierdet hårdwald                                                                     4
N  Noch j een annan techt dito                                                                                 2
O  Ähr een odugeligh myra huilcken finnen hafwer
     lagt bruuk på j siw åhrs tijdh, men blifwer lijk-
     wäl  jntett dugsse huarcken till åker eller engh.

(Högra spalten:)
    Till nest föreskrefne Jellsiöö finnetorph, är godt muu-
    lebeete och fiskiewattn. Ringa timberskough, någhon
    feldningsskough, een lijten miöölwwarn, hafwer och
    lägenheet att byggia åhlefiskie, jnga andra lägenheeter.
P   Öster Jellsiöe bodarne, äro siw j bolaget, be-
    komma höö tillhopa af dheras hårdwaldz techter                                                20
    Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, ringha
    timberskough, men godh feldningsskough. Swedia siel-
    fwa så myckett dhe förmåå och hinda, och således för-
    öda skoughen.
Q   Holmsz bodarne äro fyra  j boolaget. Bekom-  
    ma höö af dheras hårdwaldztechter                                                                     5
    Här till är godt muulebeete, ringha fiskiewattn, men
    godh timberskough, någhon feldningsskough. Hafwa siel-
    fwe swediat, så lenge någhon dugeligh funnittz hafr.

    Fantsiöe eller Swaansiöö torph Sölfermyntt
             skattar               daler   2    18
R   Vthsåår dett eena åhret j dett Norra giärdet                        2 1/4
S    Andra åhret j dett Södra                                                   2
T                Noch vthsåås åhrligen j een teppa                        1 1/4
U    Höö af een hårdwaldz engh                                                                                2
V   Dito af een annan                                                                                                2 ½
W   Noch af een hårdwaldz1 engh j Norra giärdet                                                     2 ½
X    Ähn höö af tree myre engier                                                                                5
     Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, sampt
    timberskough, ringha näfwerskough, småå graan
    och björckeskough, hafwa tillförende förödt skou-
    ghen genom swediande, här till är och een lijten miööl-
    qwarn, och lijtett åhlefiskie
Y   Stufwusiöe bodarne, äro fyra j boolaget, be-
    komma tillhopa höö af dheras hårdwaldz techter                                                   10
    Här till är godt muulebeete, fiskiewattnett säges
    af jnghen nyttias, godh timberskough, jntett annatt
    hafwa tillförende genom swediande förödt skougen.

(Karttext:)

Rickeboe fäbodar
Rickeboe Torph
Drengebergz fäbodar
Kiärnen Lacus
Reemszboe Torph
Reemszboe fäbodar
Jönsz Bodarne
Wäster Jellsiöe Bodarne
Jellsiöe Torph
Jellsiöen Lacus
Öster Jellsiöe Bodarne
Jelsiö Lacus
Holmsz Bodarne
Holmszboda Lacus
Fantsiöe eller Swaan- siöe torph
Fantsiöe Lacus
Stufwusiöe Bodarne
Stufwusiöen Lacus

Scala ulnarum


1   Eller står det her (som i hera, stagg)?