V1:57


Geometrisch Afrijtningh oppå Kiällåhs
och Litzleboe torph, sampt Rönie och Litzleboe fäbo-
dars eghor, medh dheras qualitether och quantiteeter
afmätt j Augustj månadh åhr 1671
                Vthj
        Helsingelandh
                och
       Boldnääs Sochn

Notarum Explicatio

Kiällåhs torpare
Peer Michelsson skattar          daler   2. 18 thr
Simon Mårtensson jbidem      daler   2. 18 thr
                                                                                                                Tunnelandh    Kannelandh          Höö-
                                                                                                                                                                   lass
A   Peer Michelssons åkerjordh är stenigh grundhjordh och blifwer
    j alles 7 tunnelandh och 43 kannelandh, men såsom dhen
    är mehra än halfparten stenigh, dy afslåes skiälighen 3 ½ tunnelandh
    och 43 kannelandh, blifwer jghen huarföre han skatta skall
                   Dett eena åhret   1 3/4 tunneland   }  Emedan han vth-                   3 ½
                   Dett andra dito   1 3/4 jbidem        } såår lijka huart
                                                                       } åhr
Hafwer här till engh både hårdwaldh och myre engh                                                                                          3

B   Simon Mårtensson : åkerlandh, är och stenig grundjordh, blifwer jn
    alles rechnadt till 4 tunnelandh 20 kannlandh: Och effter hon och mycket
    steenig är afslåes 1 tunnlandh och 20 kannlandh. huarföre han skatta skall
             Dett eena åhret      1 ½  tunnelandh 10 kannland   }  Emedan han och
             Dett 2dra dito        1 ½ tunnelandh 10 kanneland  }  lijka såår huart
                                                                                            } åhr                            3           20 
    Hafwer här tills hårdwaldz engh                                                                                                                     2 1/4

Till desse twenne finnetorph är mesta deelen småå tallskough medh
småå biörck beblandat, ringha timberskough och feldningz skough
hafwa lijkwäl godt muulebeete, huar sin miöölqwarn, huar sin
lijten humblegårdh, men jntett fiskiewattn.

C   Rönie fäbodar, äro fem grannar j fäboelaget hafwer hårdwaldz eng                                                               10
    Hafwa godt muulebeete, småå tall och biörckeskoug, be... inga
    andra lägenheeter, efter dhe förr hafwer förödt och afswediat skougen.
D   Litzleboe fäbodar, äro 6 grannar j fäboelaget hafwer hårdwaldz eng                                                                  5
    Hafwa godh timberskough, graan och biörkeskough till feld-
    ningzlandh och fiskiewattn effter nödtorfften.
E   Litzleboe torphhare Olof Olofsson, löösfinne hafwer loff af fäboelaget
    dher att sittia, Vthsåår allenast på sin oppbrukade åker om åhret                                 5/8
    Nyttiar samma lägenheeter som fäboelagarne.

(Karttext:)

Kiällåhs Torphz eghor
1/4 lass
stenigh engh hårdwaldh 1 ½ lass
stenigh engh hårdwaldh ½ lass
Myre engh 1 lass
stenigh enges techt hårdwaldh 2 lass
hessie tompt

Rönie åån
Rönie fäbodar
Litzleboe fäbodar
Litzleboe torph

Scala ulnarum
alnar
Effter åker, engh och siöghar
Scala ulnarum
alnar
Efter skough och rågångh