V1:6-7


(Text sidan 6:)

Notarum Explicatio

16   Naggan ett nyvptagit torp i
Liussdaal socken.
Oskattlagt.
Åker      3/4 tunna
Ängh      14 lass
Skogh mulebeth och fiskewatn
littet.
affritat wtan på arcket.

Wänsiö Twå Gårdar.
B   Östra gården skatar   1 öre
    till en bonde i Hodala
    Wthsädhe i bådhe giärdena   2 ½ tunna
    Sandiordh
    Ther på kan födas en häst tolf nööt
    20 fåår
    Godh mulebeth swedieskogh gott
    fiskewaten och quarrenställe.
    Lägenheet åker och ängh at
    förbetra.

C   Wästra gården ibidem skatar
    licka medh sin granne i östra
    gården.. Hafwa licka wts-
   
sädhe födher lika mycken
    bodskap och hafuer andra
    till agor lika medh sin granne.

Notarum Explicatio

D   Husskiällen en gårdh. Osaktelagdh.
    åker i bådhe giärden   1 ½ tunna
    Sandiordh ther på födas 1 häst 10
    nööt 15 fåår. godh lägenheet at
    åker och ängiar at förbetra
    Godh mulebett fiskewatn och
    swedieskogh och qwarenström.

E   Eskilstorp i Wänsiö. brukas wnder
    Husskiällen huilkes åker lägges
    ödhe för fröst och ofruchtsam iord
    skull.

    Engelsio en Gårdh.
F   ehr oskattlagdt: wpgiord åker i både
    giärdena         2 1/4
tuna
    Sandiordh. Kan födas boskap 10
    nööt 1 häst och 15 fåår
    lägenheet åker och ängh at för
    betra
    Godh mulebet och tarfueskogh
    gott fiskeuaten och quarenström


(Text sidan 7:)

Färila sochn

Notarum Explicatio

1   Löffåssen en gårdh ehr
    skatelagt för      1 öre
    wthsäde i både giärden   1 tuna
    sandiordh; födher 2 hästar
    10 nööt, och 10 fåår
    Godh mulebet och swidieskogh
    gott fiskewaten och quaren
    ställe   lägenheet at mera
    åker och ängh at förbetra

2   Karsswaldh 2 gårdar
    Westragården skattar    1 öre
    utsädhe      1 tuna
    sandiordh föder 1 häst, 8 nööt
    8 fåår, godh mulebet, liten
    swedieskogh, gott fiskeuaten
    och quarenställe; lägenheet
    at åker och ängh förbetra

3   Östra gården ibidem ehr
    oskatlagd, hafuer lika åker
    födher lika boo, lika
    lägenheet i skogh och fiskeuaten
    med Westragården.

4   Ryggeskogen en gårdh skattar   3 öre
    Wthsädhe i bådhe giärdena   3 tunor
    föder ther på 2 hästar, 10 nöt, 16 får,
    Godh mulebet och swidieskogh, got fiske
    uaten och qurenställe, lägenheet åker
    och ängh at förbetra

     Losstårp 2 gårdar
5   Norragården, skattar   2 öhre
    åker i både gierdena      3 1/4
tuna
    Ther på födes 2 hestar, 16 nöt, 20 får,
    Godh mulebet och suedieskogh, mycket gott
    fiskeuaten och quarrenställe, godh legenheet
    åker och ängh at förbetra sandiord

6   Söragården ibidem, skattar
    - 2 öre utsädhe både åhren - 2 1/4

    ther på födes 1 häst, 12 nöt
    20 får, godh mulebet, och suedie
    skogh gott fiskeuaten och quaren-
    ställe, lägenheet åker och ängh
    at förbetra.

7   Kiällwaldh 2 gårdar
    Östragården skattar 1 ½ öre
    åker i bådhe giärdena   3 3/4
tunnor
    moiordh, födes ther på 2 hestar
    14 nöt, och 30 får
    godh mulebete och suedieskogh
    litet fiskeuaten gott quaren
    ställe, lägenheet åker och ängh
    at förbetra

8   Westragården ibidem
    skattar         1 ½ öre
    åker i bådhe giärdena   3 tunor
    födher 1 häst, 10 nöt, 16 får
    moiord, godh mulebet och
    suedieskogh. got quarenstelle
    litet fiskeuaten, legenhet
    åker och ängh at förbettra

(Notarum Explicatio till nummer 14 och 15 återfinns
på V1:5)

(Karttext:
)


Helsingelandh
Engelssiö
giöllemarck doger till at giöra 1 Tunneland åker af

Scala ulnarum