V1:60-61


Notarum Explicatio

                                                          Sölfwermynt       Tunnelandh            Höölass
Tuback eller Stufwubacken skattar               4
A   Vthsåår dett eena åhret j dett Östra giärdet                  2 3/4
B   Vthj det Wästra giärdet dett andra åhret                      2 ½
C   Höö af fyra hårdwaldz engier                                                                     10
D   Noch af een myre engh                                                                               3
    Till förbemälte torph, är godh muulebeete, och fiskie-
    wattn någhorlunda, någhon timber och swedieskough,
    Een lijten miöölqwarn, jngha andra lägenheeter.

E   Nybodarne fäbodar. Ähre fem grannar j boelaget
    Bekomma tillhopa hårdwaldzhöö af sijne techter                                           12
    Till dessa fäbodar är godt muulebeete och fiskiewattn
    någorlunda, godh timberskough, någhon swedieskough,
    hafwa tillförende förödt och bortswediat skoughen.
F   Ackiärs bodarne, äro sex j fäboelaget. Bekomma
    höö tillhopa af dheras hårdwaldz techter                                                        16
    Här till är godt muulebeete, ringha timberskough af
    graan, någhon swedieskough, hafwa tillförende för-
    derfat skoughen genom swediande.
                                                                   Sölfwermynt
                Ramman Torph skattar   daler         2. 12
G   Vthsåår dett eena åhret j dett Norra Giärdet                        1
H   Dito på een nye åker                                                            1/4
I   Vthj dett Södra giärde dett andra åhret                                 1 1/4
K    Noch på een nye åker                                                          1/4
L    Höö af twå hårdwaldz engier                                                                        7
M    Item af een myreengh                                                                                  1                         
    Till detta torph är godt muulebeete och fiskiewattn
    godh timberskough, någhon swedieskough, och een lijten
    miöölqwarn. Ingha andra lägenheeter.
N   Bööles bodarne äro tijo j fäboelaget. Bekomma
    tillhopa höö af dheras hårdwaldz techter                                                        18
    Här till är godt muulebeete, godh timber och swe-
    dieskough, hafwa tillförende myckett förderfwat skou-
    gen genom swediande, dett dhe ännu åhrlighen åhrs
    giöra, så mycket dhe hinna och förmåå.
O  Steenebodarne äro sex grannar j boelaget, be-
    komma höö af dheras hårdwaldz techter                                                         10
   
(Mittspalten:)
                                                                                           Tunnelandh          Höölass
    Till nest föreskrefne Steeneboe fäbodar, är godh muu-
    lebeete, någhon timber och swedieskough, hafwa tillfören-
    de förödt skoughen, medan han anar dugher.
P    Qwarnböhles bodarne, äro siw j boelaget, bekomma
    tillhopa hårdwaldzhöö af dheras techter                                                            18
    Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, godh
    timber och någhon swedieskough, hafwa tillförende siel-
    wa förödt, som och försåldt till Rammen torpz finnar.
Q    Söderflyes bodarne äro otta j boolaget, bekomma
    höö på dheras hårdwaldztechter                                                                        20
    Här till är godt muulebeete, och fiskiewattn, godh tim-
    ber någhon swedieskough, hafwa tillförende sielfwa
    förödt, och försåldt skoughen till finnarne.  
                                                                  Sölfwermynt
                        Goopan torph skattar       daler   4
R    Vthsåår dett eena åhret j dett Östra giärde                             2 1/8

S

     Andra åhret j Wästra giärdet                                                  2              
T   Höö af twenne hårdwaldz engier                                                                     13
U   Noch af een myyre engh                                                                                    2
     Till detta torph, är godt muulebeete och fiskiewattn
     godh timber- och swedieskough, nödtorfftigh näfwer-
     skough, een lijten miöölqwarn, inga andra lägenheeter.
V  Jnnankiärs bodarne, äro sex j boelaget, bekom-
     ma hårdwaldzhöö af dheras techter                                                                    10
     Här till är godt muulebeete, ringa fiskiewattn, som eij
     heller bruukas, godh timberskough Inga andra lägenheeter.
W Horga bodarne, äro sex j boelaget. Bekomma till-
     hopa hårdwaldzhöe på sijne techter                                                                    18
     Här till är godt muulebeete, godh timber och swedje-
     skough, sampt nödhtorfftigh näfwerskough, Ingha
     andra lägenheeter.
X  Lööt bodarne äro siw j fäboelaget. Bekomma
     hårdwaldzhöe på dheras techter  tillhopa                                                              9
     Här till är godt muulebeete och fiskiewattn, någhon
     timberskough, ringha näfwerskough, hafwa tillfö-
     rende dhe som andra, genom sweediande, förödt och
     förderfwat skoughen.

(Högra spalten:)
                                                                                                                      Höölass
Y   Byebodarne äro tree j boolaget, be-
    komma höö af dheras hårdwaldztechter                                                         12
    Här till är godh muulebeete och fiskiewattn
    godh timber och näfwerskough, vngh
    swedieskough, hafwa tillförende försåldt
    swedieskoughen till androm.
Z   Diupa bodarne nyttias af twenne1 gran-
    nar, och skatte sölfwermynt daler   2
    Bekomma hårdwaldzhöö af dheras techter                                                   10
    Här till är godt muulebeete och fiskie-
    wattn, godh timber- och näfwerskough
    sampt godh swedieskough.
    AA   Halla eller Ofwanbäcks bodarne
    äro fem j boelaget bekomma på sijne tech-
    ter hårdwaldz höö tillhopa                                                                              16
    Här till är godt muulebeete, någhon tim-
    berskough, jnghen swedieskough, eij heller
    andra lägenheeter hafwa tillförende
    swediat och förödt skoughen.

(Karttext:)  
Diupa fäbodar
Halla eller Ofwanbäckz bodarne
Bööles bodarne
Stufwubacken torph
Stufwubacken Lacus
Nyebodarne
Ackiärs bodarne

Löötfäbodarne
Lööten Lacus
Steen bodarne
Qwarnböhls bodarne
Ramman Lacus
Jnnankiärs bodarne
Söderflye lacus
Söderflyes bodarne
Goopan Lacus
Torpet
Bye Lacus
Bye bodarne
Horga bodarne

Scala Ulnarum1 Fyra fäbodtecken utsatta på kartan