V1:63


(Text utanför kartramen:)
Är allenast 4 regal ark

(Rubrik:) Medelpadz chartor
af Oluf Träsk 1642

Notarum Explicatio

A   Denne åker och engh som här ähre
    afritade lydha vnder Sundss-
    waldss stadh, och ähr det höö
    och vtsäde som här vtaf faller
    wed sielfua stadhen annoterat.

    Sandiord och hårdwåldss engh
    så myckit her till finnes.

Scala ulnarum