V1:74


Notarum Explicatio

1   Stora Mörtsiön en gårdh skattar   4 öre
    Vtsädhe i bådhe giärdena   4 ½ tunna
    stenigh suartmul, ther på födher 2 hestar,
    20 nöt, 12 får, lägenheet åker och ängh
    at wpgiöra, gott fiskeuaten och quaren
    stelle godh mulebet och tarffueskogh.
    Humblegårdh 180 stenger

    Lilla Mårtsiön 2 gårdar
2   Södra gården skattar   2 öre
    Vtsädhe bådhe åhren   2 ½ tunna
    saniord, födher 2 hästar, 10 nöt, 10 får,
    Godh mulebet. Tarffueskogh gott fiske-
    uaten och quarenström liten lägenheet
    åker och ängh at förbetra. Humblegårdh
    200 stenger

3    Norragården jbidem skattar    2 öre
    Vtsädhe bådhe åhren 4 tunnor
    saniord föder lika många säder....
    sin Granne, och haffuer alla andra till
    ägor i skogh, fiskeuaten och quarenström
    lika medh södragården, humblegårdh 250 stenger

(Text nere till höger:)
    Öyesiötårp en gårdh skattar   2 öre
    Vtsäde både åhren   3 1/4 tunna
    saniord, föder ther på 2 hästar.
    14 nöt, 10 får, godh mulebet.
    Suedieskogh gott quarenställe
    och fiskewaten lägenheet åkeren
    at förbetra.

(Karttext:)

Tårp sochn.   Medelpa.   Landh.
Lille Mårtsiön