V1:76-77


Notarum Explicatio

Grundsiön 2 gårdar
1 Östragården skattar    2 ½ öre
    Vtsädhe bådhe åkran    4 tunnor
    stenigh muliord, föder 3 hestar, 16 nöt,
    15 får, Godh mulebet, näfuer och svedieskogh
     Mycket gott fiskeuaten och quarenställe,
    liten lägen at vpgiöra åker eller ängh.
    Humblegårdh 400 stenger

2   Wästragården skattar             2 ½ öre
    Vtsadhe bådhe åhren            3 ½ tunna
    saniordh, ther på födes 2 hästar 16 nöt,
    12 får, andra till agore lika medh sin
    granne i Östragården.

3   Åcksiön en gård ehr oskatlagdt
    Wtsäde både åhren      2 tunnelandh
    saniordh, ingen lägenheet at förbetra. ther
    på födes 1 häst, 10 nöt, 10 får, godh
    mulebet, tarffueskogh och fiskeuaten och
    quarenström.

(Text sidan 077:)

Notarum Explicatio

4   Råsiön en gårdh skattar   2 öre
    Vtsäde både åhren              3 1/8
tuna
    saniord, ther på födes 2 hästar, 20 nöt, 15 får,
    Godh mulebet näfuer och svedieskogh, mycket
    gott fiske och quarenstelle, humblegård   100 stenger

5   Leringen 2 gårdar
    Östragården skattar         1 ½ öre
    Wtsäde bådhe åhren    2 tunnor
    moiord, ther på födes 1 häst, 10 nöt, 6 får, godh
    mulebet och tarffueskogh, litet fiske, och quarenstelle

6   Wästragården jbidem oskatlagdt
    Wtsädhe bådhe åhren         1 3/4 tunna
    sandiord, lägenheet at vpgiöra åker och ängior,
    ther på födes häst 1, nöt 10, 10 får. och all annor
    lägenheet i skogh och fiske lika med sin granne
    i Östragården.

7   Hiulåssen en gårdh, ehr inte skattelagdt
    Wtsädhe bådhe åhren   1 tunnelandh
    ther på födes 1 häst, 11 nöt, 10 får, godh mulebet
    Näfuerskogh och röningzskogh, gott quarenställa
    litet fiskeuaten, godh lägenheeth at vpgiöra
    mera åker och ängiar.

8   Långhtåmmastårp ehr ödhelagdt.

(Karttext:)

Grundsiön
Rååsiön
Betzhaga

Scala ulnarum