V1:80-81


(Rubrik:) Jemptelandh      Nääsz Sochn

Månsta ähr 4 skattehemman
Vthsädhe i brukat åker tuill Numeris   1 : 2 : 3 tilhopa 20 31/32 tunnor
Obrukat åker till bemälte Nummeris
Bekomma höö af ängiar legder och renar
sampt skogzängiar
Hafwer sank och dyugh vthmark, mulbeet
Någorlunda till nödtorften, kan och finnass
någon legenheet till ängzrödningh, tarfweligh
löfskogh och tembligit godt fiske watn i Mån-
sta wijken

Generalis Explicatio                          Specialis Explicatio  Notandum        
Nota          Vthsäde          Höö    Lyder till Numero   Nota      Vthsäde             Höö 
          Brukat   Obrukat                                                     Brukat  Obrukat    Lass
                                                                                           tunnor   tunnor
A      5 11/16              -          2             Numero 1          A      5 11/16                     2
B      3 1/8                          2                                        B      3 1/8                        2
C                       3 5/32      12                                       C                     3 5/32      12
D                                       2                                        D                     9/16          2
E                                       4 ½                                     E                                     4 ½
F                                       5                                         F                                     5
G                                       3 ½                                    G                                     3 ½
H      7 7/8                          3                  Skogsängiar                                           7
I                        3 15/32       8                     folio 82      {I                                      3
K                                       9 ½                                   { I L                 5/8
             3  
L      4 9/32                         2                     Summa                 8 13/16   4 11/32        44
M                        2 ½        8                                         H      7 7/8                           3
N                                       3                    Numero 2     I                    3 15/32         8  
O                                      2 ½     2 : 3 och                   K                                     9 ½ 
                                                    2 : folio 83
Skogsängiar                       16                 Skogsängiar                                           6
                                                                Folio 83       G                       1 5/8        5   
                                                                Summa                  7 7/8        3 3/32       31 ½
                                                                                     L       4 9/32                     2
                                                             Numero 3        M                     2 ½         8
                                                                                     N                                    5
                                                             Skogsängiar                                             3
                                                             folio 83            H                      1             2 ½
            _____________________                              ________________________
           20 31/32                    83                 Summa                  4 9/32        3 ½        20 ½


(Högra spalten:)
  


Notarum Explicatio

    Detta efterskrefne lyder till Numero 1
    i Kungznäss folio 83
P   Vthsäde                                     5/8  tunna
Q   Höö af Engiarne                        8 lass
    Detta hafwer  ofwanbemälte Numero 1 i Kungz-
    näss kiöpt ifrån ödess gården
R   Vthsäde på obrukade åkeren     2 1/4 tunnor
S   Höö af engien tillijka medh obrukade
    åkeren                                         8 lass

    Ähn ähr arffallet till Numero 1 i Kungsz-
    näss till tweskiptiss medh Numero 1 hoc
    folio, tre legdestycken i ödessgården Numero 4
    hwilke på nästfölliande folio finnes wara
    specifierat
T   Detta stycket kommer Numero 2 Kungz-
    näss till folio            blifwer hö         1 lass.


(Karttext:)

Her möter ödess gården, hwilkwn ähr Numero 4 til denna byen
Her emot ähr stora skogen
Skarp jlak hårdh waldh
Legda
swart mylla
sank ängh
swart      mylla
Her möter Olbergh
myra
swart mylla
swart mylla
obärande jord
myra
myra
Her möter Kungznäss
Månsta wijken
swart mylla
hård wald
myra
Nächten Lacus

Scala Vlnarum