V1:82

(Rubrik:) Jemptelandh

Notarum Explicatio

Numero 4   Ödess gården ett skattehemman i Månsta byy
    Vthsäde in aless till hela gården         12 23/32

    Höö af obrukade åkeren så och engiarn theromkring   46 lass
    Lyder nu ofwanbemälte egor Specialius som efterföllier
V   Denna ängen lyder till Numero 1 näst bygågne folio hö    3 lass
W   Lyder och denne obrukat åker samma Numero blifwer höö 3 lass
X   Denna obrukat åker medh dess ängh lyder till Numero 3 jbidem
    bekommer höö                                                             6 lass
Y   Detta brukar Numero 5 i Ålstadh folio blifwer höö 5 lass
Z   Desse twenne stycken brukar twenne pijgor som besitia
    ödess hussen her sammastedess bekomma höö   2 lass
Å  Desse legder lyda till Numero 1 i Kungznäss, höö   } 8 lass
    och Numero 1 i denna byen Månsta til tweskiptiss  }
Ö   Detta legda och ängzstycke kommer Numero 1 i Kluxåssen
    till folio           blifwer höö                                10 lass
+    Denne legda lyder till
Y    Denne legda kommer Numero 3 på nästförgågne folio
    till blifwer höö                            1 lass

(Text i högra spalten:

Een legda Noterat medh R och ett engstycke
medh Littera S på nästförgångne folio hafwer
tilförende warit denne gårde Numero 4 til
hörigt och sedan kiöpt till Numero 1 i Kungz
näss folio


(Karttext:)

Jlak moo waldh
Sank kiär
Swart mylla
Skarp legda
Her möter Månsta Numeris 1 : 2 : och 3