V1:83


(Rubrik:) Nääs sochn

Notarum Explicatio

Kungznääss ähr 2 hemman af ålder warit crone
hafwa serskilda egor i åker och ängh
1   Nästföliande stycker kommer Numero 1 till
A   Vthsäde                           5 9/32tunnor
B   Vthsäde                           3 3/8  tunnor
C   Höö af ängiar her hemma wid byen      7 lass
    Skogz äng och myreslåt till   10 lass
    Denne gården brukar vthi Månsta folio
    hwilket dersammastess  finess Noterat med Littera P
    och Q
    Vthsäde                              5/8 tunnor
    Ängh ibidem                        8 lass
    Ofwanbemälte Numero 1 hafwer kiöpt ifrån ödessgården
    i bemälte Månsta folio   blifwer Noterat medh
    Litteris R : S bekommer höö af legdan och ängien 8 lass
    Noch hafwer Numero 1 arff ifrån ödessgården
    tillijka medh Numero 1 i Månsta Noterat medh Littera Å
    Obrukat åker eller legder vthsäde -
    Höö af samma till         8 lass
2   Efterföliande stycker kommer Numero 2 till
D   Vthsäde alss                  6 ½ tunnor
E   Een lijten legda till denna gården vthsäde 1 7/8 tunnor
F   Höö af engian såsom och af bemälte legder
    och ränar her hemma widh byen   12 lassNotarum Explicatio

Skogzängiar och myreslåt till Numero 2   8 lass
till denne by finness gått fijske watn i Månsta
wijken, wedeskogh såsom och skogh till giärssle
och stöör finness till nödtorften mulbeet
medelmåttigh ingen timberskogh
Humblegårdh både tilhoopa om      300 stenger

G   Denne legda lyder till Numero 2 i Månsta
    folio      vthsäde            1 5/8tunnor
    bekommer höö af samma    5 lass
H   Denne legda lyder till Numero 3 i nästofwanbemälte
    Månsta vthsäde                    1 tunnor
    bekommer höö af samma            2 ½ lass
Numero 2 hafwer och ett litet ängzstycke
widh Månsta Noterat medh Littera T folio
blifwer höö               1 lass

Scala Vlnarum


(Karttext:)

Her möter Olebergz egor
Sank ängh
Her möter Månsta ägor
Swart mylla
Swart mylla
Små staar waldh
Lägda eller obrukat åker
Nächten Lacus
Lind
Swart mylla
Lägda
Hård waldh
Swart mylla
Scala Vlnarum