V1:84


(Rubrik:)

Notarum Explicatio

1   Olbergh ähr eett skattehemman
A   Vthsäde            2 23/32 tunnor
B   Vthsäde            2 3/32
tunnor
C   Ödess åker eller obrukat legda vthsäde   1 tunnor
D   Höö af engen tillijka medh legdan      5 lass
E   Denne legdan brukar Håf  i Hackåss sochn hafwpar-
    then medh denne gården Vthsäde till ½ delen 2 tunnor
    Höö af samma legda medh the linder ther omkringh
    af  ½ delen                                    10 lass
    Denne by hafwer trångh vthmark ganska lijtet
    mulbeet her hemma widh byen nödtorftigt
    fijske watn i Nächten ingen humblegårdh
    Denne gården hafwer i Ålstadh folio   efterskrefne


    åker och ängzstycken
    Brukat åker vthsäde Numero medh Littera G   1 1/16
tunnor
    Obrukat åker  vthsäde                                       17/32
tunnor
    Ängstycker ibidem Noterat medh Littera H blifwer höö
    tillijka medh obrukade åkeren            9 lass

F   Numero 2 i Sinbergh hafwer kiöpt ifrån denne
    byen denne näst efterskrefnde plan
F   Obrukat åker vthsäde            1 9/16
tunnor
G   Ängh ibidem till samma blifwer höö tillijka medh
    obrukade åkeren                           8 lass
H   Kommer Numero 1 i Klåxåssen till blifwer höö 3 lass
I


(Karttext:)

Legda
Swart      mylla
myra
måsse waldh
Sank ängh
Lindh
Legda eller obrukat åker
Lindh
sank ängh