V1:87


(Rubrik:) Nääs sochn

Grönvijken ähr 2 skattehemman, lijka i åker
och ängh, vthsäde i aless - 16 5/16 tunnor bekomma höö
af ängiar, gierdzlinder  legder och renar hemma
widh byen till   19 lass, odugeligh och stemgh vth-
mark, intet swediefall eller ängz rödningh, löfzskogh
finss, och tembligit godt fijske watn i Nächten
Humblegårdar till hwarthera gården om 140 stenger
Thetta ofwanbemälte förvthan brukar Numero 1 eet
ödess hemman i Bierum benämdh Laxgierdh, till slåte-
godz finnes folio och bekommer höö till       33 lass
Numero 2 hafwer eet ödess hemman i Lochna sochn
Lofåssen benemdh Bekommer höö      35 lass och finss
folio

Generalis Explicatio       Nota       Vthsäde        Höö
Notarum                                       tunnor         Lass
                                      A              6 3/8           3
                                      B              4 3/4           1 ½
                                      C             2 3/4            1 ½
                                      D             2 7/16          1/4
                                      E                                 5 ½
                                      F                                 3 1/4
                                     G                                 4    
Summa                                           16 5/16        19

   
(Högra spalten:)

Specialis Explicatio    Nota            Vthsäde        Höö
                                                     tunnor         Lass        
                                 { A               3 3/16           1 ½
Numero   1               { B               2 3/8                     3/4
                                 { C               1 3/8               3/4
                                 { D               1 7/32                  1/8
                                 { E                                    2 3/4
                                 { F                                    1 5/8
                                 { G                                    2     
Summa                                          8 5/32          9 ½

Numero 2 ähr lijka
i åker och ängh medh
Numero 1


(Karttext:)

Her möer1 Fåker
Dyy waldz ängh
Hårde waldz ängh
Grön wijken
Sank sarr2 ängh
Godh leer mylla
På denne sidan ähr Ålstad egor
dy waldh
Nächten Lacus1   Fel för möter?
Fel  för starr?