V1:88-89


(Rubrik:) Jemptelandh       Nääs sochn

Olstadh ähr 5 skattegårdar vthså öfwer alt   28 13/16 tunnor
Bekomma höö af engiar legder och renar till   83 ½ lass
Hafwer trångh och dyugh vthmark, ingen swedieskogh eller ängz-
rödningh. Till denne by ähr tarfweligh löfskogh, och tembeligit
godt fijske watn vthi Nächten Lacus
Numero 3  besitia 2 åboer och ähr så stoor i åker och ängh som Numero 2
och 4 tilhoopa, hwilka berörde Numero 2 och 4 brukass borde af een åbo
Numeris 1 och 5 ähre ett Mantall hwar för sigh, jnneräknan-
dess dee stycker och lyder till Ållbergh så ähre och the lijka i åker
och ängh tilhoopa emot Numero 3 och finnes derass egor Note-
rade medh Littera som efterföllier:

Notarum Explicatio

Generalis    Nota       Vthsäde         Höö      Lyder till    
Explicatio                  tunnor           Lass      Numero     
                   A            11/16             2 ½      }   1  
                   B            2 3/8             1 ½      }
                   C                                48 ½         1 : 2 : 3 : 4 och 5
                   D           11 5/16           6 ½     }    2 : 3 och 4
                   E        
  6 15/32            4 ½     }
                   F           6 31/32            6 ½          5
                   G          1 3/32              5         }   lyder till Åll-
                   H                                8 ½      }   bergh folio
___________________________________________
Summarum                29 29/32        83 ½


Specialis
Explicatio
                                                                  
                     A           11/16            2 ½
Numero 1     B          2 3/8             1 ½
                    C                              10   
Summa                      3 1/16           14


(Högra spalten: )    


Specialis      Nota   Vthsäde       Höö
Explicatio                 tunnor        Lass  
Numero         D         11 5/16       6 ½
2 : 3 och 4      E          6 15/32      4 ½
                      C                          30
Summa                     17 25/32       41

                      F         6 31/32       6 ½
                     C                           8

Summa                      6
31/32     14 ½

Noch hafwer Numero 5 een legda
såsom och ett stycke ängh der hooss
i Ödessgården i Månsta hwilket
finness Noterat medh Littera Y folio
bekommer höö      5 lass


(Karttext:)

Sank måsse waldh
På denne sidan möter Fåkers ägor
Sank måsse waldh
Leer mylla
Sank och     skogugh     ängh

Gran skogh     dugilit til swedie faal
Hårde waldh
Graan skogh
Leer -     mylla
Leer mylla
mooras
Nächten Lacus
Hårdh waldh
Leer mylla
På denne sidan möter Kyrckebolz egor
Her möter Wij ägor
Scala Vlnarum