V1:9


(Rubrik:) Helsinge-   Alffta   Sochn  - Landh

A   Qwarenbärgstårp ehr affritat, och des
    qualitet: å : effterstående sidan på näst förra
    arket, sub littera A describerat

Notarum Explicatio

B   Mårlångsiö en gårdh, oskattlagdt, derföre att
    ther hålles giästegefuarij för ther farandthem
   
Utsäde i både giärdena      4 tunor
    ther på födes 2 hästar, 25 nöt, 20 får, och
    20 gietter des förutan sälies och höö till them
    som resa, godh mulebet och suedieskogh, gott
    fiskeuaten, och quarenställe; ithem fiskehus,
    lägenheet åker och ängh at förbetra

C   Räcketårp en gårdh skattar   ½  öre
    Vtsädhe i bådhe giärden   2 tunnor
    födher ther på 2 hästar, 12 nöt, 20 får
    Godh mulebeth, och suedieskogh, gott fiskeuaten
    och quarenström, lägenheett, åker och ängh
    at förbetra

D   Galffsiön en Gårdh skattar till Crona   2 öre
    och 2 öhre till Alta socken.
    Vtsäde i både giärdena      5  1/4
tunna


    Suartmul, ther på födes 2 hästar 20 nöt.
    30 får, Godh mulebet, liten suedieskogh.
    gott fiskeuaten, och quarenstelle, lägenheet
    åker och ängh at vpgiöra. afritat på efftersta
    sidan på detta arket. Notandum sub littera D

E   Gullbärgh en gårdh skattar   2 öre
    Vtsäde bådhe giärden      4 tunnor
    Sandiord, ther på födes 2 hestar, 20 nöt,
    30 får, godh mulebet, liten suedieskogh, gott
    fiskeuaten och quarenställe, lägenheet åker
    och ängh at förbettra. afritat på effterste
    sidan på deta arket, Notandum sub littera E

(Karttext)

Mårlångsiön
Galffsiö i Arbrå socken,
describerat in wthi arket
Sub littera F

Scala Vlnarum