V1:91


(Rubrik:) Jemptelandh

Bläcka ähr eett skattehemman hwilket tillförende
hafwer warit öde och ähr för 17 åhr sedan något
begyntz till bruk igen, brukass nu 2/3 af benemte hemman
till denne gårdzenss åbo. Den öfwriga 1/3 brukass
till slått, vnder Swedie vthi Swunde sochn
och finnes folio
Vthsäde i brukat åker   1 11/16
   tunnor legder eller obru-
kat åker                       16 5/8 tunnor bekommer höö af
samma legder               26 lass små staar
ängh hemma widh byen 12 lass  skogz slått 10 lass
Till denne byy ähr godh vthmark både till skogh och
mulbeet sampt enghz rödningh, ingen humblegård
eller fijskewatn.

Notarum       Nota   Vthsäde    Höö       Explicatio     Nota    Vthsäde   Höö
Generalis Ex-                                          Specialis Ex-
plicatio                                                    plicatio
                       A       12 15/32    18                                  A         6 5/32      9
Til denne          B                        8                                   B                        4
gården
Numero 1


(Karttext:)

Kier och odugeligh marck
På denne sidan ähr Bledinge egor
Sanka myror
Hårdh waldh
Sandh jordh
Sandh jordh
Kier och odugeligh marck
Sandh mylla
Sandh jordh
Myra
Hårdh waldh