V1:92-93


(Rubrik:) Jemptelandh       Nääs sochn

Fåker ähr 4 skattehemman wthså in ales   -
Bekomma höö af engiar, legder, skogzängiar och renar -
Hafwer trångh, stenigh och dyugh vthmark, ingen swedieskogh
eller fijskewatn, Ganska liten mulbeet, hwmblegårdh till
hwarthera gården till    200 stenger

Notarum Explicatio

Generalis    Nota   Vthsä-         Höö    Lyder till            Specialis Ex-   Nota   Vthsäde   Höö
Explicatio            de tunnor      Lass      Numer              plicatio                     tunnor     Lass
                    A        4 31/32                              1                                           A      4 31/32       11
                    B                            1        1 : 2 : 3 och 4     Numero 1       B                        4
                    C                         74 ½     1 : 2: 3 : 4                                  C                      24 ½
                    D    4 21/32                        2                       Obrukat åker eller
                    E                           6         2                        legder           } K    4 1/8 tunnor   22 ½
                    F      5 3/4                         3 och 4           
                    G                           20      3 och 4               Summa                                     58 ½
                 { H        7/8                2                                                       D      4 21/32         1
Obrukat    { I       4 1/4              19                                 Numero 2      E                         6                             { K     4 1/8              22 ½                              Obrukat åker C                        10 
Brukat åker  L      7 7/8              2 ½                                                    
I      4 1/4           19
obrukat åker M    5 1/8              24 ½
                    N                          23     
Summarum                                207 ½                          Summa                                    36         
                                                                                                             F     2 7/8          ½ lass
                                                                                     Numero 3        G                     5
                                                                                                             H      7/8           2 lass
                                                                                                             C                     10
Brukat och      O     7/8             5         Lyder till            Summa                                     17 ½ 
och obrukat                                        Håkongårde        Vthi näst ofwanskrifne Littera G
åker tilhopa      C                      4 ½    Folio                   hafwer Numero 3 allenast 
vthi engen                                            till samma            1/4
  delen de andra 3/4
kommer

                                                                                      Numero 4 till                                  
                                                                                                             L    7 7/8 tunnor   2 ½
                                                                                      Numero 4       M   5 1/8             24 ½
                                                                                                             N                        23
                                                                                                             C                        30
                                                                                                             G                        15
                                                                                        Summa                                    95


(Karttext:)

Fåkers kiern intet fijskeligh
Ilak hårde waldh
Sank ängh
Legda
Hård         wald
Leer         mylla
Sank kiär medh små tall och löfskogh
Gammall obrukat åker
Legda eller obrukat åker
Myra
Jlak sank ängh
Her möter Ålstadh egor
Godh små staar ängh
Godh små star ängh
Scala Vlnarum