V1:95


(Rubrik:) Nääs sochn

Notarum Explicatio

1 Håkongården i Bierume byy ähr eett skattehemman
A   Vthsäde både åhren tilhopa   -
B   Bekommer höö af ängiar och linder   19 lass
    Skogz slåt                                             7 lass
    Till denne gården finnes löfskogh och tembligh godh
    mulbeet, tarfweskogh till nödtorften intet fijske
    vatn.
    Ofwanbemälte gårdh hafwer kiöpt ifrån Stoorgården
    ther sammastedess Numero 3 och 4 folio      tree
    stycker twennelegder och ett engstycke hwilket
    han nu brukar öfwer alt till ängh, och finness
    Noterat medh Littera K blifwer höö       4 ½ lass
    Ähn hafwer ofwanbemälte gårdh een arfwelåt i
           {  Fåker  brukat åker Noterat medh Littera     } O  7/8

folio    {  Obrukat åker


  vthsäde medh Littera C      }
           {  Höö af samma åker                                    5 lass
Ibidem Vthi ängen medh Littera C hafwer han efter proportonen    4 ½ lass

(Högra spalten:)
C   Denne ängen brukass af Numero    i  Laassbyn
    i Lochna sochn folio         och Numero       folio
    Äga till tweskiptiss nästfölliande stycker
D   Vthsäde            -
E   Jlak hårdh waldh höö            5 lass
F   Detta stycket kommer Numero 4 folio      allena
    till vthsäde         -
    blifwer höö på samma          3 lass
2   Detta torpet kommer Numero   på nästh-
    fölliande folio till
G   Vthsäde          -
H   Jlak hårde waldh medh sandh, höö      1 lass


(Karttext:)

Jlak hårde waldh medh sandh
Sandh jord
Sand jord
Hård waldh
Jlak hårde waldh
Jlak gammal obrukat åker eller legda
Leer mylla medh sand beblandat
Hårde waldh