V1:96-97


(Rubrik:) Jemptelandh      Nääs sochn

Bierum ähr 8 skattehemman uthi 3 skiften fördelt, hwilke skiften
ähre alle lijka stoora medh hwar andra både i åker och ängh. Det första
skifte eller tridungh brukar Numeris 1 och 2 halparthen hwar; den andra
tridungh brukar Numeris 3 och 5 och till tweskiptiss. Vthi thet tridie
skifte eller tridungh brukar Numero 6 halfparthen allena, emot Numero 4
och Numero 7 hwilke andra halfdelen till tweskiptiss tilkommer.
Numero 8  finnes folio        medh sine egor der sammastedess afrijtat och
Describerat, men vthi denne byens ängiar hafwer bemälte Numero 8 halfparthen
medh Numero 4, ty hafwer Numero 4 och Numero 8 eij mehr ähn een halfpart
tilhopa emot Numero 7.Thessförvthan hafwer Numero 4 lijka vthi engien
medh Numero 8 folio      Ttill denne by finess skogh till wedh och giärsle
engz rödningh, mulbeet, och swedieskogh finness något lijtet intet fijske watn
eller timberskogh.

Notarum Explicatio

Generalis         Nota    Vthsäde    Höö      Lyder till
Explicatio                     tunnor      lass     Nummeris
                        A          4 1/4
                        B             7/8
                        C         5 3/8
                        D         1 1/8
                        E          6 3/4
                        F          1 ½
                        G          2 3/16
                        H          2 3/4
Af ängiar, re- } I           1 3/8
nar, legder    } K                     171
sampt skogz- }
slåt, till hela
byyen
                                            
Specialis
Explicatio

Numero 1                                     
Summa                     4 1/3      28 ½


Numero 2
Summa                   4 1/3       28 ½


(Högra spalten:)

Specialis Explica-   Nota   Vthsäde     Höö
tio                                     
tunnor      lass

Numero 3
Summa                           4 1/3          28 ½

Numero 4
Summa                         1 1/12          7 1/8

Numero 5
Summa                           4 1/3       28 ½

Numero 6
Summa                           4 1/3       28 ½

Numero 7
Summa                         2 1/6       14 1/4


(Karttext:)

Scala vlnarum
Myra
Gammal legda
Sand mylla
Legda
Myre waldh
Sandh mylla
Hårdh waldh
Legda
Legda eller o.brukat åker

Her möter Fåker
Sank waldh
Hårdh waldh
Her möter Stoorgården