V1:Register 1

Hälsinglandh Register förfärdigat wijdh Jnventeringen Anno 1701

Contract                             Sockner                     Byenampn                 folio

                                         { Biuråker sochn         Fureberg                     1

                                                                            Esketorp                     1
                                                                            Rökulla                       1
                                        { Hassell sochn             Kiölsiön                     2
                                                                            Hasseltorp                  3
                                        { Bergsiö sochn           Marlingsiö                   4
                                        { Liusdahl                     Gudsiö                       5
Norre Contract                                                     Wåsiö                        5
                                                                            Skånöö                      5
Nota Bene er och/                                               Naggan                      6
Norre Contractet             { Hodala sochn             Wänsiö                     6
på andre sijdan                                                     Kiärstorp                   5
                                                                            Huskiölen                   6 
                                                                            Engelsiö                     6
                                        { Färella sochn             Löfåsen                     7    
                                                                            Karswall                    7
                                                                            Ryggeskogen             7
                                                                            Lostorp                      7
                                                                            Tenskogen                 8
                                                                            Lelle Skougen            8
                                                                            Rijsarf                         8
                                                                            Kiällwall                     7
Södre Contract                 Alfta sochn                 Mårlångsiö                 9
                                                                           Qwarnberg                 8
                                                                            Glafsiön                     9 & 12
                                                                            Recketorp                 9
                                                                            Gullberg                     9
                                                                            Gränäs                     13
                                                                            Flättorp                     13
                                        Arbrå sochn                 Galfsiö                     10
                                                                            Hällsiö                     10
                                                                            Nysta                       10

Norre Contractet             { Järfsiö sochn                     Hästeberg                             11
                                        { Anderswijk sochn             Swedieåsen                          11
                                        { Dilsbo sochn                     Kiällsiö                                 11
                                        { Enånger sochn                  Gränsiö                                 11
                                                                                    Löfåsen                                 11

Södre Contractet             { Hanebo                             Ramsiöholm                             13
                                                                                    Kupan                                     13
                                                                                    Stugubackan                            13
                                                                                    Dubacken eller Stufwubacken 60
                                                                                    Nybodarne                              60
                                                                                    Ackiersbodarne                       60
                                                                                    Rammantorp                            60
                                                                                    Böhlesbodarne                         60
                                                                                    Stenebodarne                           60
                                                                                    Qwarnböhlsbodarne                 60
                                                                                    Söderflyesbodarne                   60
                                                                                    Gopantorp                               60
                                                                                    Innankiärsbodarne                    60
                                                                                    Hårgabodarne                          60
                                                                                    Löötbodarne                            60
                                                                                    Byebodarne                             60
                                                                                    Diupabodarne                          60
                                                                                    Halla eller Ofwanbeksbodarne  60
                                        { Båldnäs                             Swartebo                                 16
                                                                                    Kiellås                                     14
                                                                                    Båcksiö                                   16
                                                                                    Wänsiötorp                             15
                                                                                    Bocksiötorp                             42
                                                                                    Kollostorp                                42
                                                                                    Litzlebotorp                             42 57
                                                                                    Tofwebo fäbodar                     42
                                                                                    Kiälle fäbodar                         42
                                                                                    Litzlebo fäbodar                      43
                                                                                    Röfwie fäbodar                        43 57
                                                                                    Östergranas fäbodar                 46
                                                                                    Miö Engstorp dito fäbodar         46
                                                                                    Hwitsiö fäbodar                         47
                                                                                    Hwitsiotorp                                 46
                                                                                    Jonbiörs fäbodar                         46
                                                                                    Östergränäs fintorp                     47
                                                                                    Songbo torp dito fäbodar           47
                                                                                    Kiälsiö fäbodar                             50
                                                                                    Målsiö fäbodar                             50
                                                                                    Sörbo eller Nybo fäbodar             50
                                                                                    Westra Öijongs fäbodar                 50
                                                                                    Östra dito                                     50
                                                                                    Swartebo fäbodar                         50
                                        { Bollnäs sochen                   Gammelswedh                 50
                                                                                    Ramsbo fäbodar               50
                                                                                    dito torp                           50
                                                                                    Drengebergsbodarne         50
                                                                                    Ryckebo fäbodar              50
                                                                                    dito torp                           50
                                                                                    Jönsbodarne                      50

                                                                                    Wester Jelsiöbodarne         50
                                                                                    dito torp                             50
                                                                                    Öster Jelsiöbodarne             50
                                                                                    Holmsbodarne                     55
                                                                                    Fantsiö eller Swansiotorp     55
                                                                                    Stufwusiö                             dito
                                                                                    Kielsåstorpare                     57
                                                                                    Ägor under Hudwijkswald kiöpte från Håcksta 17
                                                                                    Hudwijkswalds Kyrkia         18
                                                                                    Hudwijks by                         20
                                                                                    Hudwijkswalds Stadh             22
                                                                                    Ägor till Hudvikvall             18 & 19 & 21. 24 & 28
                                                                                     Söderhams stadh från folio 31 till 34. 36, 40

Norre Contractet             { Tuna sochn                        Ullsätter                               24
                                                                                    Håsta                                     26
                                                                                    Sanda                                    25
                                                                                    Östanbrick                            28
Södre Contractet             { Närla och Når Elfva           Haga                                     29
                                                                                    Bergby                                  37
                                                                                    Styfwij                                  38


                                                                                                            Medelpads fölia
                                                                                                            näst på andra sijdan

Medelpads Register

                              Sochner                     Byar             
                        Sellånger                      Sundswalds stadh             63 : 64
                                                            Gränlo                              67
                                                            Höga                                67
                                                            Bergsåker     }                  68
                                                            Härmstadh     }
                                                            Nackestadh                      70
                      Stödie sochn                  Stora Huldsiö                     71
                                                            Lilla Huldsiön                     dito
                                                            Lill Ström                          dito
                                                            Stormyran                         72
                                                            Räntiärnan                         dito
                                                            Gränsiön                             dito
                                                            Ulfsiö                                  75
                    Sättna sochn                    Nässwattnet                         71
                    Liustorp sochn                 Zacksiön                              72
                    Selånger sochn                 Huldsiö                                73
                    Torp sochn                      Stora Mörtsiö                       74
                                                            Lilla Mörtsiö                        dito
                                                            Öijesiön                               dito
                                                            Kiällåsen                              75  78
                                                            Saxa                                     dito
                   Bårgsiö sochn                   Grundsiö                                76
                                                            Råsiön                                   77
                                                            Juhlåssen                              dito
                                                            Ååksiön                                 76
                    Torp                                Leringen                                 77
                    Attmar                             Långskoug                             78
                                                            Långeed                                dito


                                                        År 1894 den 16 februari blef
                                                        karteboken M 1 med ledning
                                                        af förestående register inven-
                                                        terad samt fullständig be-
                                                        funnen
                                                        Alfred Ericksson

Jemtelands Register

Sochner                        Byar                                folio
Nääs sochn                  Månstadh                         80
                                    Ödesgården                     82
                                    Kungsnäs                         83
                                    Ohlberg                            84
                                    Kyrckiobohlet                   85
                                    Wij                                  86
                                    Grönwijken                      87
                                    Ohlstadh                          89
                                    Blädingen                         90
                                    Bläcka                             91
                                    Fåker                              92
                                    Kahlbäcken                     94
                                    Kappgiärd                      dito
                                    Håkongården dito torp     95
                                    Bierum                             97
                                    Giärdet                             98
                                    Stengiärdh                         99
                                    Storgården                         100
                                    Skuta                                 102
                                    Diupdahlen                         103
                                     Åsan                                 105
                                     Klupåsan                           106
                                    Wijken                               107
                                    Sinberg                               108
                                    Östergierdet                        109
Hackås sochn               Tönwågen                         112
                      Näs         Giöle                                 113
                                     Fählingen                           dito
                                     Döder                               114
                                     Seelåsen                            115
                                     Rogstadh                          dito
                                    Nackstadh                         116
                                    Wåhle                                118

        Collationerat år 1891
        Alfred Ericksson

(Text i vänstra marginalen, skrivet senare:)  
Obs! Kartorna i denna bok i hvad det rörer byar och hemman inom Näs och Hackås socknar
äro tydligen upprättade efter år 1645 hvilket år Jämtland afträddes till Sverige.