V1:Register 2


Geometrisck Affrijtningh öffwer
1 Helsingelandhz 2och Medelpadhz 3 Ångerman
landhz
, finnarz, sampt Ödhes och förmed-
ladhe Gårdars i Ångermanlandh, åkerz
och enghz quantitet, tillkika medh huar
Gårdz qualitet, och ett registera-
tur, oppå huadh folio De igen
finnandess ähre. annoterat
och describeradt: Anno 1639
    aff Oluff Larsson Tresck

(I marginalen till vänster:)

1 Hällsingelands
    folio 1 till folium 41 af
    Olof Träsk
    ibidem
    från folio 41 till 62,
    af Peder Gudbrands-
    son ; inclusive
2   Medelpads
    folio 63 till 79 af
    Olof Träsk
     och
    Jämtelands
    10 ark geometriske
    kartor är i detta
    band infattade 0

(Troligen noterat 1701:)

Nota Bene desse i ofwanstående titul
opnämde chartor finnas igen
ibland hwar fins provinces handlingar, nemligen så många som finnes 1689 och sedermehra åhr 1688

(I marginalen till höger:)
0 men 3.
de här Specificerade
Ångermanlands
Chartor
äre
med samma provin-
cis andra Chartor
i ett band inbund-
ne för titlarnes
ricktigheet skull

(Vänstra spalten:)

Helsingelandh  vide folium 1(pre)mum
Biuråker sochn        Furebergh       folio         1
                               Esketorph       folio         1
                               Röökulla         folio         1
Hassell sochn          Kiölsiön          folio         2
                               Haseltorph      folio         3
Bärgsiö sochn         Marlingsiö      folio         4
Liusdaal sochn        Gudhsiö          folio         5
                               Wåssiö           folio         5
                               Skåne             folio         5
                               Naggan            folio         6
Hoodala sochn       Wänsiö             folio         6
                               Kiärtorph         folio         5
                               Husskiölen        folio         6
                               Engelsiö           folio         6
Färela sochn           Löffåsen           folio         7
                               Karswall          folio         7
                               Ryggeskogen      folio         7
                               Loostorp            folio         7
                               Teenskogen      folio         8
                               Lelle skogen      folio         8
                               Rijssarf              folio          8
                               Kiällwall            folio         7
Alffta sochn             Mårlångsiöö     folio         9
                               Quarnbärg         folio         8
                               Galfsiöön            folio        9 och 12
                               Räcketorph         folio         9
                               Gulbärg             folio         9
                               Gränäss             folio         13
                               Flättorph           folio         13
Arbrå sochn           Galfsiö               folio         10
                               Hällsiö               folio         10
                               Nysta                folio         10
Järfsiö sochn          Hästebärgh         folio         11
Wnderswijk sochn    Swedieåsen      folio         11
Dilssbo sochn         Kiällsiö                folio         11

(Högra spalten:)
Enånger sochn          Grängsio             folio         11
                                Löffåsen              folio         11
Hanebo sochn          Ramsiöhålm         folio         13
                                Kupan                 folio         13
                                Stugubacken         folio         13
Bolnäss sochn          Swarteboo            folio         16
                                Kiällåss                folio         14
                                Båcksiö                folio         16
                                Wänsiö torp          folio         15         
    Här efter föllia flera i förestående Specification antecknade Chartor vide
                                                       folium 17

       Medellpa vide folio 63
Stödie sochn               Stora Huldsio       folio        } 71
                                   Lilla Huldsiön        folio        }
                                   Lilla Ström             folio       }
                                  Stormyran              folio        } 72
                                  Gräntiernen            folio        }
                                  Gränsiön                 folio        }
                                  Wlfsiö                     folio        } 75
Sätna sochn               Nässwatnet              folio        } 71
Liustotp sochn            Lacksiön                 folio        } 72
Selånger sochn           Huldsiöö                folio        } 73
Torph sochn               Stora Mörtsio         folio        } 74
                                   Lilla Mörtsiö           folio        }
                                   Dyrsiöön                 folio        }
                                   Kiällåsen                folio        } 75  78
                                   Saxa                       folio        }
Bårgsiö sochn             Grundsiö                  folio        } 76
                                   Rååsiön                    folio        } 77
                                   Juhlåsen                   folio        }
                                  Åcksiön                     folio        } 76
                                  Leeringen                   folio        } 77
Tuna sochn                Långskogh                 folio        } 78
                                  Lång Edh                  folio        }

             Ångermanlandh     vide Ångermanlands serskillte
                                                    book eller band,
                                                    folio 211
                                                    der desse af-
                                                    ritningar begyn-
                                                    na
Gudmundrå sochn          Miöwatn      folio4
                                                  
Nästewatn
Stickesiöö sochn            Wiksiön
                                      Bilbärgh

                    Annotation om folieringen
                    s.... på andra sidan Torssåckers sochn     Diupedall                 folio    265
                                  Wålsstorph            folio    26
                                  Knösiön                  folio    26
Såletta sochn             Östergraningen         folio    26
Långzsell sochn          Wästra Gräningen   folio    27
Fiellsiö sochn             Rööström                folio    28
                                  Håtingen                 folio    28
                                  Bööle                     folio    28
                                  Nysiön                   folio    30
Anunsiöö sochn         Grundtiernan           folio    29
Nybeggeråå sochn     Gållsiönäss            folio    29
                                  Långwatnet            folio    30
Wllånger sochn         Flinsiö                    folio    30
                                 Söderalmsiö            folio    31
Säbrå sochn             Wällan                     folio    32
                                  Aspenäss               folio    32

Ödhess och förmedlade Gårdar
J Ångermannelandh        
Edhz sochn               Giärde                   folio    33
                                 Wudhen               folio    33
Långssellss sochn      Nääss                   folio    34
                                 Westerfärssa         folio    35
Multrå sochn            Hagha                     folio    34
Ytrelännes sochn      Ååss                       folio    36      
Öffuerlänna sochn    Naacka                   folio    36


(Högra spalten:)
                          
Heigdånger sochn    Öster Kiernsiö         folio    37
                               Wester Kiernsiö       folio    37
Säbrå sochn             Heluetssnyland         folio    37
                                Närrestigh              folio    38
                                Södreiätt                  folio    39
                                Klepp                       folio    38
                               Österfieland             folio    39
                               Stygh                        folio    40
                               Strandböle                folio    40
                               Westernyland            folio 41
Soletta sochn           Östernyland               folio    41
                                Österhåckstad            folio    41
                                Öffuergäll                 folio    41   
Bota sochn              Tiulta                         folio    47
                               Hälla                          folio    42
                               Yteralnäss                  folio    43
                               Sundby                      folio    45
                               Reesta                       folio    46
                               Höcksta                     folio    47
                               Grängh                       folio    47
Skiörnäss sochn      Bärgzåcker                 folio    42
                               Tiernen                      folio    43
                               Yteralnäss                  folio    43
                               Aspenäss                   folio    43
Reesell sochn          Biörcka                      folio    44
                               Grytum                      folio    44
                                Bergh                        folio    44    


Denna foliering är förändrad, och alla
        Ångermannelandhs
afrijtningar i ett serskillt band ihopafästd, samt
öfwer alltsammans ett richtigt alphabeth re-
gister främst i samma band formerat och in-
satt Anno  1694

(Överstruken signatur)    4 Resterande folio strukna
5 All paginering på denna sida överstruken i efterhand