V1:Register 3


Geometrisk Affrittningh öffwer Wä-
ster Bottenz Städerz och Presteboolz medh
Kongzgårdz, Öönss och Yterhiske byarss i Umeå
sampt Hernösandz0, Sundhwaldz¤, Hudhwickz-
waldz och Söderhampnss Städherss med nest
omliggiande Byerss, Åkerz och Enghz quan-
titet tillicka med huarss och enss qualitet
och tillägor. Delinierat, vträchnat och
describerat: Anno 1642.
         aff Oluff Larsson Tresck

(Antecknat i vänstra marginalen:)

0Hijt till fins
uti Ångerman-
nelandz bandh eller boken
¤Desse finnes
i detta band

Wästerbotten
Calix Prästebordh            folio 11
Tårnöö stadh                   folio 2
Tårnöö Prästebord          folio 4
Luleå Stadh                     folio 7
Luleå Prästebord            folio 7
Pijteå Stadh                    folio 10
Pijteå Prästebord            folio 10
Skielleftå                         folio 14
Lööfånger Prästebord      folio 14
Bygdeå prästebord          folio 17
Umeå Prästebord            folio 19
Umeå Stadh                    folio 20
Hiske                              folio 24
Kongzgården                  folio 25
Öön                                folio 27
Taffle                              folio 28

(Anteckning i marginalen:)
uti Westerbottns
band,
med Skiällefteå
sochn
näste folium
78

Ångermannelandh
Bratåss                              folio 29
Kiällfwe                         folio 203
Solnen                             folio 29
Härnösandh Stadh            folio 30
Nääss                              folio 32
Bångsiöö                         folio 33
Edzby                              folio 34
Gådha                              folio 34
Giersta                           folio 34
Frålanda                        folio 35
Fälle                              folio 35
Pecksta?                      folio 36
Gundsswijk                     folio 36
Wangsta                        folio 36
                                           Nota Bene

(Antecknat i marginalen till en klammer som omfattar Ångermanlands uppräknade enheter:)

Särskillt
i Ångermanlandz
band
antecknade,
för sig alle-
na
folio 203

(Högra spalten:)

Medhellpad
Sundsswals Stadh etcetera     folio 64 och7 63 etcetera
Gränloo                                folio 67
Hööga                                 folio 67
Bärgzåcker                        folio     } 68
Härmstad                           folio    }
Nackestad                        folio 70
Här efterföllja flere vide alphabetisk register främst  

(I högra marginalen:)

här J Hälsingelandz
och
Medelpadz etcetera
band

Helsingelandh
Ägor under Hudwikswall kiöpte från Håcksta      17
Hudwiksswaldss Kyrckia        folio 18
Hudwijkss by                          folio 20
Hudwijksswals Stadh             folio 22
Wllsäter i Tuna sochn            folio 24
Sanda                                    folio 25
Östanbrijck                           folio 28
Hååsta i Tuna sochn               folio 26
Haaga i Närla sochn ...?          folio 29
Suderhampnss Stadh ...?          folio 34
Bärghssby Nota Bene Närälfva sochn   folio 37
Stijffwij i dito sochn                  folio 38
(I högra marginalen:)
här uti
Helsingelandz
bandet etcetera

(Text inom klammer i högra marginalen, omfattar hela spalten:)

desse begge prowinciers afmätningar äro i ett band ihopa

Nota Bene    Dänna folieringen är ändrad, och annorlunda
efter ordning heela boken igenom uti hwar
sitt, Nemligen Hälsingeland, Medelpad och Jämteland
ett band; Ångermanland ett dito; och Westerbottn
ett band för sig serskillt, uti der å fattade alphabeth
register öfwer hwart band för sig antecknadh.1 Pagineringen i vänstra spalten överstruken, i den högra spalten ändrad