V 2 :1-2Notarum Explicatio

A   Tegeltiers by

1.  Ander
ß Larßonn    Skattar    16 öre    2 ½ thr1
     Vthßäde    2 1/4 tunna    höö    34 girlingar2
     Bodelandh i Sillerbo vthsäde   1 1/4 tunna    engh    13 gillingar folio 37.
     Strandh vtßäde   1/4 tunna    hoo3    3 gillingar folio 2.
     Stångmyrewallen engh   4 gillingar               folio 3.
     Humblegårdh   2 lispund                                                    Summa     åker    3 3/4 tunna
                                                                                                                engh    50 gillingar

2.  Simonn Anderßonn     skattar     10 öre    12 thr
     Vtßäde    4 3/4 tunna     höö     60 gillingar
    
Bodelandh i Strandh vtßäde    ½ tunna     höö 2 gillingar folio 2.
     Humblegårdh   1 lispund                                                   Summa    åker    5 1/4 tunna
                                                                                                              engh    62 gillingar  

3.  Simonn Päderßon    skattar     13 öre   
     Vtßäde    4 1/4 tunna     höö    43 gillingar
    
Bodelandh i Strandh vtßädhe    3/4 tunna     engh 10 gillingar folio 2.
     Ryskogenn   engh   3 gillingar folio 3.
     Humblegardh4   ½ lispund                                              Summa    åker    5 tunnor
                                                                                                          engh    56 gillingar  

Till denne by ähr intett mulebeth fiskiewattn eller nyttigh skogh.

B.  Strandh ähr bodelandh till Tegelltiärs byn huilkes
      vtßäde och höö ähre wedh bolbyen noteratt folio 1.  
      Dätta bodelandh lider skada aff elfwen.
      härtill ähr godh mulebett, tärfweskogh
      och gott quarneställe.
C.  Vtthiordh kommer byn till och ähr belägen
      i Boda byes egorna.
D.  Grundh leergiordh.
E.  Grundh sandjordh.
F.  Hårdwalßengh.
G.  Sanck engh.
H.  Engefiäll kommer prästebordett till.

(Karttext:)

Här begynnas Lockz egor
Lußna ellff
Scala ulnarum


1 Förkortningen thr står troligen för  penningar.
2 D.v.s. gillingar.
3 D.v.s. hö.
D.v.s. Humblegårdh.