V 2 :11-12Notarum Explicatio


A   Morewall ähr bodelandh till

1.   Pär Jonßon i Wick hwilkes vttßäde
     
finnes wedh bolbyn noterat. Folio 64.

2.   Hanß Larßon i Bor hwilkes
      vtßäde och höö ähre wedh boleby
      noterat. Folio 10.

      Till dätta bodelandh ähr litenn
      skogh och mulebett.

B.   Jon Olufßon i Bor till folio 10.

C.   Månß Olufßon i Bor till folio 10.

D.   Oluf Olufßon i Bor till folio 10.

       Dätta bodelandh lider skada af elfwen.
       Till dätta bodelandh ähr grundh sandiordh
       så mycket här finnes.

E.   Wästerkläppa

3.   Jon Olufßon skattar   18 öre        12 thr
      Vttßädhe                    4 ½ tunna   höö 61 Gillingar
     
Bodelandh i Baggeboo höö   14 Gillingar   folio 78.
      Humblegårdh   ½ lispund
                                 Summa   åker 4 ½ tunna
                                               engh 75 Gillingar

F.   Hallen

4.   Larß Olufßon skattar   13 öre       
      Vttßädhe                       3 1/4 tunna   höö 34 Gillingar
     
Bodelandh i Thiärna Vtßädhe 1 tunna hö   8 <Gillingar>   folio 75.
      Humblegård   ½ lispund
                                 Summa   åker 4 1/4 tunna
                                                engh 42 Gillingar

5.  Simon Swenßon skattar   8 öre     16 th
      Vtßädhe                       4 1/4 tunna   höö 24 Gillingar
     
Beteßmarck i Skräckle höö 2 hö Gillingar   folio 56.
      Humblegårdh   ½ lispund
                                 Summa   åker 4 1/4 tunna
                                                engh 26 Gillingar

Till däße byar ähr lithen skogh och mulebett.
Till däße byar ähr grundh leriordh så myke
här finnes och lider vndertijden skada aff köld.

G.   Hårdwalß engh till både byarne.
(Karttext:)

Lußna ellff
Scala ulnarum