V 2 :13-14Notarum Explicatio


A   Österhyboo

1.   Hustru Chirstin skattar        13 öre 20 thr
      Vt
ßädhe   2 1/4 tunna   höö 32 Gillingar
      Humblegårdh      ½ lispund        Summa åker      2 ½ tunna
                                                                    engh      32 Gillingar

2.   Ähr bodelandh till Jon Pädherßon
       j Wästernääß hwilkas vtßadhe1 och höö
       finnas noterat folio  21.


       Till denne bynn ähr nödtorftigh mulebet
       tarfweskog och fiskiewatnn, och till denne
       byen ähr grundh lergiordh så mycken här
       finnes och lider altidh stoor skada af kölldh.

B.   Hårdwalß engh

C.   Sanck och måsigh engh

D.   Lyder till Bäck engen

E.   Gudmun Wolmarßen i Edh engen

F.   Jon Oluffßon Vhr Hybo

Hybo siönn ähr skatlagdh för 9 måhl
åker, och lyder Hybo och Edengz byn
till.

(Karttext:)

Hybo siön
Hybo siön
Scala ulnarum1 D.v.s. vtßäde.