V2:17-18
Notarum Explicatio


A.   Edh engha            5 Grannar

1.   Jon Olu
ßon skattar 9 ore1 6 thr
      Vtßädhe                    3 tunnor   höö 34 Gillingar
 
     Humblegårdh   ½ lispund
                                 Summa   åker 3 tunnor
                                                engh 34 Gillingar

2.   Gudmun Wolmarßon s<k>attar 14 ore12 thr
      Vtßädhe                    4 tunnor   höö 64 Gillingar
      I norre Kiämmestadth aker3 3/4 tunna folio 21.
      Humblegårdh   ½ lispund
                                 Summa   åker 4 3/4 tunna
                                                engh 64 Gillingar

3.   Påfwell Olufßon skattar 19 öre
      Vtßädhe                    2 tunnor   höö 14 Gillingar
 
     I åkra vtßädhe           5 3/4  <tunnor>   höö 20 Gillingar folio 21.
      Humblegårdh   1/4 lispund
                                 Summa   åker 7 3/4 tunna
                                                engh 34 Gillingar

4.   Larß Olufßon skattar 8 öre
      Vtßädhe                    3 <tunnor>   höö 16 Gillingar
 
     Humblegårdh   1/4 lispund
                                 Summa   åker 3 tunnor
                                                engh 16 Gillingar

5.   Ähr bodelandh till Oluf Päderßon
      i Wij hwilkes åker och höö finnes
      wedh boleby noterat folio 21.

6.   Bodelandh till Swän Olufßon
      i Wij hwilkas eghor finnas wedh
      boleby noterat folio 21.

7.   Hustru Jölugh skattar 7 öre
      Vtßädhe                     1 ½ tunna   höö 14 Gillingar
                                  Summa   åker 1 ½ tunna
                                                 engh 14 Gillingar

Till denna by ähr nodtorftig4 mulebett,
skog, fiskiewatn, och qwar<n>eställe och
lider eßom5 oftast skada af kölldh.

B.   Grundh leriordh

C.   Grundh saniordh

D.   Hårdwalz engh

E.   Sanck måsigh engh

F.   Vtfiällar som ähre belägne i denna byes egor
      och lyda Järfwesiöö sochnn till.

G.   Oluf Larßon i Kläppa folio 82.

H.   Bengdt Biörßon i Horßbärgh folio 21.

I.   Hustru Järtru i Hambra

K.   Denne engfiäll ahr6 belägen i
       Järfßiöö eghor och lyder till
       Hustru Jöligh i Edh enga.

(Karttext:)

Lusna elff
Scala Ulnarum1 D.v.s. öre.
2 D.v.s. öre.
3 D.v.s. åker.
4 D.v.s. nödtorftig.
5 D.v.s. alltsom.
6 D.v.s. är.